Kontakt oss

Adresse:
Kavlifondet
Postboks 7360
N-5020 Bergen


 

Inger Elise Iversen
Daglig leder/General manager

Mobil:
+ 47 90 89 45 67

E-post/E Mail:
post@kavlifondet.no

Type prosjekter som Kavlifondet for tiden har spesielt fokus på

Vi jobber til enhver tid aktivt for å finne prosjekter som støtter opp under Kavlifondets formål og gjeldende strategi.

De siste årene har vi bl. a. støttet en rekke utdanningsprosjekter i utviklingsland. I tillegg har vi gjerne et kvinneperspektiv på våre engasjement, og aktiviteter som for eksempel aktivt forebygger barneekteskap kan være spesielt aktuelle.  Likeledes er vi for tiden særlig interessert i kompetansebyggende prosjekter i utviklingsland relatert til yrkesutdanning, entreprenørskap og næringsutvikling.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker Kavlifondets bidrag til realisering av denne type prosjekter.
Kontakt soknad@kavlifondet.no


Types of projects given particular attention by the Kavli Trust

We work actively at all times to identify projects which support our purpose and prevailing strategy.

In recent years, for example, we have supported a number of educational projects in developing countries. We generally also apply a female perspective to our engagements, and such activities as active prevention of child marriage could be especially relevant. Similarly, we are particularly interested in expertise-building projects in developing countries related to occupational training, entrepreneurship and economic development.

Please get in touch with us if you would like to secure our assistance in realising this type of project. Contact soknad@kavlifondet.no

English Norsk

Project description form

Information that's relevant to your project

* - Mandatory

About the organisation, if this has been established

Name of the organisation*

Organisation number (if relevant)

Contact information*

- contact person*

- title

- email*

- phone number*

Registered with an official fund-raising registry
 yes no

Describe the organisation

- expertise

- statutes

- board

- number of employees

- number of members (if relevant)

Financial position

- previous year’s accounts

- the organisation’s sources of funding

About the project

Project name*

Description of the project (maximum one A4 page)*

Applicant’s experience with similar projects

Why should the project be supported?

What can the project contribute?

What difference will the project make?

The project’s main and subsidiary goals
- How will attainment be measured for the various goals?

Activities

Most important target groups

Performance indicators

Budget

Other sources of funding

Partners

Description of plans for scaling up or expanding the project

Describe how the project/results is/are expected to continue after collaboration with the Kavli Trust has ceased?

What problems could the project encounter?

What measures will be take to reduce risk?

Other comments:

Attach files:

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

Add file

Skjema for prosjektbeskrivelse

Fyll ut det som er relevant for ditt prosjekt

* - Oblikatorisk felt

Om organisasjonen dersom denne er etablert

Organisasjonens navn*

Organisasjonsnummer

Kontaktinformasjon*

- kontaktperson*

- tittel

- e-post adresse*

- telefon*

Registrert i innsamlingsregistret (ja/nei)
 ja nei

Beskriv organisasjonen

- kompetanse

- vedtekter

- styret

- antall ansatte

- antall medlemmer (hvis relevant)

Økonomi

- regnskap forrige år

- organisasjonens inntektskilder

Om prosjektet

Prosjektets navn*

Beskrivelse av prosjektet (ikke mer enn én A4-side)*

Søkers erfaring med tilsvarende prosjekter

Hvorfor bør prosjektet støttes?

Hva kan prosjektet bidra med?

Hvilke forskjeller vil prosjektet gjøre?

Prosjektets mål og delmål.
- Hvordan skal måloppnåelse måles for de ulike målsettingene?

Aktiviteter

Viktigste målgruppe

Måleindikatorer

Budsjett

Andre finansieringskilder

Samarbeidspartnere

Beskrivelse av hvordan prosjektet er tenkt oppskalert eller utvidet

Beskriv planer for hvordan prosjektet/resultatene er tenkt å leve videre etter at samarbeidet med Kavlifondet er avsluttet

Hvilke problemer kan prosjektet støte på?

Hvilke tiltak skal iverksettes for å redusere risiko?

Øvrige kommentarer:

Legge til filer:

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

Legge filen

Powered By Pingbull