Kontakt oss

Adresse:
Kavlifondet
Postboks 7360
N-5020 Bergen


 

Inger Elise Iversen
Daglig leder/General manager

Mobil:
+ 47 90 89 45 67

E-post:
post@kavlifondet.no

Kavlifondet støtter humanitært arbeid, forskning og kultur

Formål, geografi og tema ligger til grunn for utvelgelsen av Kavlifondets prosjekter. Femti prosent av midlene går til humanitært arbeid, tretti prosent til forskning, og tjue til kultur.

Kavlifondet jobber oppsøkende, og finner i hovedsak fram til aktuelle prosjekter selv. Fondet tar for tiden ikke i mot nye søknader.

Vår utdelingsstrategi:
Kavlifondet støtter prosjekter som kan inspirere andre til å engasjere seg, til å skape noe, til å gi både av tid og penger til det beste for samfunnet og enkeltmennesket. Fondet ønsker at de ulike prosjektene kan være til gjensidig inspirasjon og utvikling for hverandre.

Kavlifondet ønsker å støtte større og langsiktige prosjekter som har en solid, lokal forankring. Fondet støtter ofte prosjekt i oppstartsfasen inntil det enten får midler andre steder eller er selvgående, men noen mottar støtte over mange år. Bidraget Fondet gir, er oftest en pengestøtte, men det kan også være i form av kompetanseoverføring, nettverksbygging eller rådgiving.

 

The Kavli Trust supports humanitarian work, research and culture

Purpose, geographical location and subject are key considerations when we select projects to back. Fifty per cent of our funds are devoted to humanitarian causes, 30 per cent to research and 20 per cent to culture.

Normally, the Kavli Trust itself works to find suitable candidates for support. For the time being, the Trust does not consider new applications.

We support:

  1. humanitarian projects in the fields of education, health and entrepreneurial activities, particularly where young people and women are the centre of attention
  2. research into dementia and chronic fatigue syndrome (ME)
  3. culture, particularly classical music and the development of talented young people.

We support projects which can inspire others to become involved, to create something, and to donate both time and money to benefit society and individuals. We want our various projects to provide mutual inspiration and development.

Our aim is to support large, long-term projects with solid local entrenchment. We often support projects in a start-up phase until they either find funding elsewhere or become self-financing. However, some receive our support over many years. The grants we make usually take the form of cash, but can also involve expertise transfer, network building or advice.

 

English Norsk

Project description form

Information that's relevant to your project

* - Mandatory

About the organisation, if this has been established

Name of the organisation*

Organisation number (if relevant)

Contact information*

- contact person*

- title

- email*

- phone number*

Registered with an official fund-raising registry
 yes no

Describe the organisation

- expertise

- statutes

- board

- number of employees

- number of members (if relevant)

Financial position

- previous year’s accounts

- the organisation’s sources of funding

About the project

Project name*

Description of the project (maximum one A4 page)*

Applicant’s experience with similar projects

Why should the project be supported?

What can the project contribute?

What difference will the project make?

The project’s main and subsidiary goals
- How will attainment be measured for the various goals?

Activities

Most important target groups

Performance indicators

Budget

Other sources of funding

Partners

Description of plans for scaling up or expanding the project

Describe how the project/results is/are expected to continue after collaboration with the Kavli Trust has ceased?

What problems could the project encounter?

What measures will be take to reduce risk?

Other comments:

Attach files:

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

Add file

Skjema for prosjektbeskrivelse

Fyll ut det som er relevant for ditt prosjekt

* - Oblikatorisk felt

Om organisasjonen dersom denne er etablert

Organisasjonens navn*

Organisasjonsnummer

Kontaktinformasjon*

- kontaktperson*

- tittel

- e-post adresse*

- telefon*

Registrert i innsamlingsregistret (ja/nei)
 ja nei

Beskriv organisasjonen

- kompetanse

- vedtekter

- styret

- antall ansatte

- antall medlemmer (hvis relevant)

Økonomi

- regnskap forrige år

- organisasjonens inntektskilder

Om prosjektet

Prosjektets navn*

Beskrivelse av prosjektet (ikke mer enn én A4-side)*

Søkers erfaring med tilsvarende prosjekter

Hvorfor bør prosjektet støttes?

Hva kan prosjektet bidra med?

Hvilke forskjeller vil prosjektet gjøre?

Prosjektets mål og delmål.
- Hvordan skal måloppnåelse måles for de ulike målsettingene?

Aktiviteter

Viktigste målgruppe

Måleindikatorer

Budsjett

Andre finansieringskilder

Samarbeidspartnere

Beskrivelse av hvordan prosjektet er tenkt oppskalert eller utvidet

Beskriv planer for hvordan prosjektet/resultatene er tenkt å leve videre etter at samarbeidet med Kavlifondet er avsluttet

Hvilke problemer kan prosjektet støte på?

Hvilke tiltak skal iverksettes for å redusere risiko?

Øvrige kommentarer:

Legge til filer:

del

del

del

del

del

del

del

del

del

del

Legge filen