26. august 2011

Kavlis forskningssenter for aldring og demens

Haraldsplass”Kavlifondet har vært en helt nødvendig aktør for å utvikle forskningssenteret til hva det er i dag.”
Anette Hylen Ranhoff, leder for Kavlis forskningssenter for aldring og demens


I 2003 var Kavlifondet med på å etablere et eget senter for demensforskning ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Fra 2008 har forskningssenteret utvidet virksomhetsområdet til også å gjelde aldring, og flere samarbeidspartnere som Universitetet i Bergen og Bergen kommune er blitt med på laget.

Den faglige profilen er blitt spisset til å dekke områdene aldring, demens, symptomlindring gjennom fokus på søvn- og døgnrytmeforstyrrelser, angst, smerter og legemidler samt å bedre funksjonen etter hoftebrudd og slag eller gjennom fokus på ernæring.

Fellesnevnere for prosjektene er at de skal gi resultater som kan gi bedre forebygging og behandling samt at de treffer senterets visjon om å bidra til et bedre liv for skrøpelige gamle og personer med demens gjennom forskning av høy kvalitet.

Senteret bidrar til prosjektene på ulike måter, enten gjennom økonomisk støtte, veiledning, forskningsadministrativ støtte, statistikker eller lignende. Per juni 2011 er senteret delaktig i 11 doktorgradsprosjekter, flere post.dok-prosjekter samt lokale, regionale, nasjonale og nordiske prosjekter som Registerstudien for hukommelsesklinikker og kvantitativ EEG-diagnostikk ved demens.

Målet er å bidra til et bedre liv for eldre og personer med demens. Det gjøres ved å utvikle et sterkt og tverrfaglig forskningsmiljø der blant annet geriatri, psykologi, nevrologi og radiologi er involvert. Deltakerne er dessuten med i både nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Demens- og aldringsforskning er i sterk utvikling og vekst både nasjonalt og internasjonalt. Derfor skal Kavlis forskningssenter spisse hvilke områder man vil bli gode på slik at senteret kan hevde seg internasjonalt. Forskning, undervisning av helsepersonell og overføring av kunnskap til praktisk handling skal være bærebjelkene for forskningssenteret. Undervisningen skal være både kunnskapsbasert og verdibasert.

Psykiske helsetjenester er dårlig tilgjengelig for eldre i dag, til tross for at behandlingsforskning på eldre dokumenterer at effekten er like god som hos yngre pasienter. Dette gjelder blant annet for vanlige lidelser som angst, depresjon og søvnforstyrrelser. Kavlis forskningssenter har derfor inngått et samarbeid med alderspsykologimiljøet ved Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Nytt fra 2011 er dessuten at Kavlifondet støtter et internasjonalt forskningsprosjekt med deltakere fra Reykjavik, Bergen, Oslo, Stockholm, København, Roskilde, Kupio og Vilnius. Målet med prosjektet er å få testet ut en ny metode for diagnostisering av ulike demenssykdommer, å samle inn data hos pasienter som senere kan brukes til forskning og å bedre kunne skille mellom ulike demenssykdommer og mellom ”friske” og ”syke”. Nettverket bak prosjektet koordineres fra Karolinska Institutet i Stockholm, mens det ledes fra Landspitali University Hospital i Reykjavik.

Under den fjerde norske geriatrikongressen som ble arrangert i Oslo i mai 2011, ble Kavlisenterets geriatripris delt ut for første gang. Prisen skal deles ut annethvert år, og skal gå til et prosjekt med klar tverrfaglig profil og nyhetsverdi. Årets vinner ble Jørgen Wagle med prosjektet Cognitive impairment and depressive symptoms in stroke rehabilitation patients: Frequency, risk factors and relation to outcome.

Kavlisenteret har også etablert et nasjonalt seminar – Kavliseminaret – for forskere innen geriatri og alderpsykiatri, som i 2011 ble arrangert for tredje gang.

Kavlis forskningssenter for aldring og demens i Bergen ledes av dr.med. og overlege i geriatri Anette Hylen Ranhoff, professor i psykologi Inger Hilde Nordhus, og forskningskoordinator Ida Kristine Karsrud.

– Kavlifondet har vært en helt nødvendig aktør for å utvikle Kavlisenteret til hva det er i dag, både gjennom den direkte økonomiske støtten, men også som rådgivere ved etablering av senteret. Samarbeidet med Kavlifondet har gjort etableringen av Kavliseminaret mulig, og fondets årlige støtte til seminaret gjør det hele gjennomførbart, sier leder for Kavlis forskningssenter, Anette Hylen Ranhoff.

Mer informasjon: www.kavlisenter.no