10. januar 2012

Korps på asylmottak

Kavlifondet har bevilget støtte til et forprosjekt som skal integrere flere barn med minoritetsbakgrunn i korps. – Nå kan vi bli enda bedre på dette området, sier kommunikasjonssjef Stig Ryland i Norges Musikkorps Forbund. Målet med forprosjektet er å finne et asylmottak i to bydeler i Norge der det kan gjennomføres et pilotprosjekt i samarbeid med korps, grunnskole og kulturskole.
– Vi vil undersøke om musikk kan gi en mer effektiv integreringspolitikk, sier Ryland i Norges Musikkorps Forbund (NMF).

– Musikkopplæring på asylmottak vil gi en meningsfull aktivitet for både barn og unge, fortsette Ryland.  – Vår hypotese er at dette vil gi en kompetanse til de som får oppholdstillatelse, som gir en lettere integrering i lokalsamfunnet. De vil kunne fortsette musikkopplæringen i et lokalt korps og bli en del av det lokale fellesskapet.

Gode verktøy
Årlig søker rundt 10.000 personer om asyl i Norge, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Asylsøkerne tilbringer flere måneder på asylmottak mens søknaden behandles, og det er et stort behov for å fylle denne ventetiden med meningsfulle aktiviteter.

Mottaksleder Anpuchelvan Mahesan på Arna mottakssenter uttalte til Bergensavisen i 2011 at alle trenger noe meningsfylt å gjøre istedenfor å gå rundt og tenke på hva som skjer i fremtiden. – Vi må gjøre dem mentalt forberedt til å engasjere seg i aktiviteter og i samfunnet rundt. Vi har et ekstra sterkt ønske om at de skal føle seg som en del av lokalsamfunnet, sa Mahesan.

NMF har gjennom flere prosjekter i Oslo erfart at musikk er et glimrende integreringsverktøy.
– Musikken bygger bro mellom ulike kulturer. Den knytter både barn og voksne tettere sammen, forebygger konflikter, og øker den gjensidige respekten. Musikk gir den enkelte økt selvtillit gjennom mestring og det å bety noe for andre. Gjennom musikk snakker alle samme språk, og gjennom musikk blir minoriteter integrert i et lokalsamfunn på en mye raskere og bedre måte, understreker Ryland.

NMF har også tilegnet seg kompetanse om andre kulturer gjennom prosjektet Bands Crossing Borders i Sør-Afrika.

Satser på minoriteter
Minoriteter er et satsingsområde i NMFs handlingsplan for 2010-2014.

– Ett av målene i planen er å styrke vår rolle som samfunnsaktør. Dette skal blant annet gjøres gjennom ”å synliggjøre korps som et tilbud for alle samfunnsgrupper i alle aldre, også barn og unge med minoritetsbakgrunn.” Gjennom støtten fra Kavlifondet får vi nå mulighet til å finne ut hvordan vi kan bli enda bedre på dette området, avslutter Ryland.

Foto: Sissel Larsen