13. september 2012

Kavlifondets ambisjon er å gjøre en forskjell som eier, forvalter og allmennyttig giver

Tekst: Aksel Mjøs, styreleder i Kavlifondet

Kavlifondet eier Kavlikonsernet, et av Norges eldste, største og mest internasjonale matvarekonsern. Kavli og Kavlifondet har siden 1962 gitt betydelige bidrag til samfunnsnyttige aktiviteter. Kavlibedriftene produserer og selger mat og drikke av høy kvalitet i Norge, Sverige, Storbritannia og Finland, og overskuddet fra virksomheten er grunnlaget for Kavlifondets samfunnsnyttige arbeid. Fondet støtter nasjonale og internasjonale humanitære, kulturelle og forskningsmessige formål. Alle medarbeidere i Kavli jobber for å skape samfunnsnytte gjennom selskapets visjon «Verdiskaping for gode formål».

I vår allmennyttige virksomhet jobber vi langsiktig og ambisiøst. Vi ønsker å være en ansvarlig prosjektpartner som bidrar positivt, slik at prosjektets ambisjoner og mål lettere kan nås. Vi medvirker til gode prosjektplaner, samt tilfører midler og kompetanse. Gjennom samarbeid med andre givere kan vi ofte gi ekstra løft for nye prosjekter. Kavlifondet er derfor primært ambisiøs «nedenfra», dvs. i det enkelte prosjekt, heller enn «ovenfra» med mål om å dele ut et gitt pengebeløp. Vi har tro på den verdien som skapes gjennom utvikling og tett oppfølging av det enkelte prosjekt. I dette arbeidet legger vi vekt på størst mulig nytteeffekt av de enkelte tildelingene, og at Kavlifondets kostnader er på et fornuftig nivå.

I Kavlifondet har vi en grunnleggende tro på at en allmennyttig stiftelse kan være en fullt ut profesjonell eier av en virksomhet. Vi tror også at formålet både kan tiltrekke dyktige ansatte og vinne respekt i markedet. Stiftelseseie kan være et godt alternativ ved generasjonsskifter i bedrifter, slik det var for Kavli i 1962, og derfor håper vi at vår eiermodell kan inspirere andre og gi smitteeffekter.

Styrets oppgaver

Kavlifondets styre har en viktig rolle å fylle som eier av Kavlikonsernet. Kavlifondet eier alle aksjene i Kavli Holding AS, som igjen eier datterselskapene i Kavlikonsernet.

Kavlifondets styre er generalforsamling for Kavlikonsernet. Som konserneier skal Fondets styre ta stilling til viktige spørsmål for konsernets fremtid. Fondet skal sørge for at konsernet har tilstrekkelig kapital, både for investeringer, drift og uforutsette hendelser. Kavlifondet legger derfor til side en del av utbyttet fra konsernet for å ha tilstrekkelig kapital til å kunne utøve sin rolle som langsiktig eier på en ansvarlig måte.

Som eier har Fondet ansvar for å forvalte kapitalen som ligger i Kavlifondet. Styret legger betydelig vekt på en forvaltningsstrategi som begrenser risikoen ved investeringene, hensyntatt en lengre investeringshorisont. Styret innhenter råd fra finansielle rådgivere og vedtar investeringsstrategi, samt velger forvaltere og fond. Kavlifondets finansportefølje hadde, utenom lån til Kavli Holding AS, en markedsverdi på 297,3 millioner kroner ved utgangen av 2014.