19. juni 2013

Bygger landsdekkende tilbud for personer med demens

Kavlifondet støtter den private helserelaterte bedriften Noen AS i å bygge en landsomfattende abonnementstjeneste for personer som lider av demens. I tillegg gir Fondet midler til å utvikle et databasert verktøy til bruk for å hjelpe personer med demens og støtte deres pårørende.

-Vi er blitt et viktig supplement til familiens omsorg og offentlige helse- og omsorgstjenester i flere kommuner i Trøndelag. Med støtte fra Kavlifondet skal vi nå våre ambisjoner om å bli et landsomfattende konsept. Mennesker som utvikler demens er en gruppe som ofte faller utenfor det offentlige helsevesenet, sier Heidi Wang, gründer og daglig leder i Noen AS.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2011 delte Kavlifondet ut 20,6 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.

Wang startet Noen AS etter at hennes egen far utviklet demens. Hun merket at faren endret seg, han ble tydelig preget av at noe ikke lengre var som det skulle. Etter hvert fikk familien bekreftet at han hadde utviklet demens.

Demens er betegnelse på en rekke sykdommer som svekker hjernens kognitive ferdigheter. Det betyr at personen gradvis ikke klarer det som før var en selvfølge. Resultatet kan bli angst, tilbaketrekking, problemer med riktig ernæring, egenomsorg, hygiene osv. Fra å være en godt fungerende person kan man bli sterkt hjelpetrengende.

-Vårt tilbud er personorientert og bygger på prinsippet om å ta vare på alt det som fremdeles er friskt hos en person som utvikler demens. Ved å ta vare på «friskhet» gjennom å støtte personen i gjennomføringen av dagligdagse gjøremål kan personen klare seg selv mye, mye lengre og vil bevare sin verdighet, sier Wang.

– Det er viktig å gi et slikt kunnskapsbasert tilbud tidligst mulig i sykdomsutviklingen for at det skal gi best resultater. I dag er det dessverre vanlig at personer med demens blir offer for omgivelsenes hjelpeløshet og tilkortkommenhet. Vi mener personer med demens er viktige ressurser i eget liv og kan være det også i samfunnet, bare de får rett behandling til rett tid, sier hun.

Noen AS har bygd opp selskapet ved å ansette personer med redusert restarbeidsevne. Det fungerer svært godt fordi disse innehar en spesialkompetanse som er unik for jobben.

Noen AS er et privat tilbud, der man kan kjøpe et abonnement på ulike tjenester et visst antall
timer i uken eller om dagen. Både private og kommuner benytter seg i dag av Noens tjenester. Det
offentlige har sett at Noen kan supplere kommunenes omsorgstjenester på en god og effektiv måte.

Det er svært god økonomi for kommunen å hjelpe de som rammes av demens til å fortsette å bo
hjemme. Det koster cirka 750.000 i året å ha en beboer på institusjon. Med Noens opplegg kan
kommunen kjøpe en tjeneste for en tiendedel av den kostnaden, og sikre at personen kan fortsette å
bo hjemme.

-Pengene er en viktig side av dette, men det er også viktig å se at dette handler om
enkeltmenneskenes rett til hjelp og retten til god livskvalitet. Min far fikk aktivisertbasert hjelp og
fikk et verdig liv i de årene han hadde igjen, sier Wang.