17. september 2013

Forsker på bedre livskvalitet og helse for demente

Trivselen øker for demensrammede som driver med ting de liker, og bedre trivsel gir bedre helse. Noen-gründer Heidi Wang er prosjektleder for et forskningsprosjekt som skal se nærmere på denne sammenhengen.  

Noen AS er en sosial gründervirksomhet, etablert av Heidi Wang. Noen AS tilbyr abonnement på ulike omsorgstjenester for personer med demens et visst antall timer eller dager i uken. Både private og kommuner benytter seg i dag av Noens tjenester. Noen-gründer Heidi Wang bygger sin forretningsidé på personlige erfaringer: Da faren hennes far fikk demens, ansatte hun tre personer som skulle holde han i aktivitet. Positive resultater gjorde at hun to år etter gikk videre og kommersialiserte ideen sin om at individuelt rettet aktivitet kunne virke helsefremmende. Da hadde hun også tatt videreutdanning innen faget og fått kunnskap om forskning som også peker i samme retning.

Forskningsrådet og Kavlifondet

aktivitetNå ønsker Wang å dokumentere hvilken effekt de forebyggende tiltakene og aktivitetene har på pasientene. Med støtte fra Forskningsrådet og Kavlifondet utvikles et nytt IT-kartleggingsverktøy som skal måle sammenhengen mellom aktiviteter, trivsel og helse. Prosjektet er et samarbeid med SINTEF, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), MATCH, Kantega og UNO IT. Målet er å kunne skreddersy opplegg for den enkelte pasient, basert på systematisk kunnskap om hvordan pasientene responderer på ulike aktiviteter og behandlingsformer. Økt kunnskap om hva som gir trivsel kan gi utsatt sykdom, redusert medisinering, samt forebygging av angst og depresjon.

Bærplukking og konsertbesøk

– Det viktige er ikke hva man gjør, men hvordan aktiviteten legges opp, slik at det gir mestring og mening til pasientene. Man må respektere at man har ulike interesser, også etter at man har fått demens, sier Heidi Wang. Hun anbefaler at minst fire timer hver uke settes av til individuelt tilrettelagte aktiviteter.
heidi-wang-presse– Målet for Noen as har hele tiden vært å bidra til økt livskvalitet for våre demente brukere, ved å gi dem en følelse av mestring, mening og sammenheng, sier Heidi Wang. – De pårørende har gitt oss tilbakemeldinger på at den demente fikk bedre livskvalitet. Samtidig har de erfart helsetilstanden til den demente ble bedre. Det er denne sammenhengen forskningsprosjektet skal dokumentere, sier Heidi Wang.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og deler ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. I 2012 delte Kavlifondet ut 25 millioner kroner til de tre satsingsområdene humanitært arbeid, forskning og kultur.