6. juli 2014

CapaCare – bedre helsetilbud i Sierra Leone

Kavlifondet støtter CapaCare, en organisasjon som arbeider med å gi utdanning til helsepersonell i Sierra Leone. 

 

Et problem i mange afrikanske land er at  det forsvinner egetutdannet helsepersonell ut av landet til bedre betalte jobber i for eksempel Asia. Å holde på fagfolkene er en utfordring for et lite og fattig land med begrensede midler til utdanning. I 2010 var det kun registrert 10 kirurger i Sierra Leone.

nyfødt etter keisersnitt

I 2011 startet CapaCare sitt Surgical Training Program (STP). Allerede i 2013 deltok studentene i 7000 av totalt 24000 utførte kirurgiske inngrep i landet. Innen 2017 vil antallet som kan utføre keisersnitt eller annen livreddende kirurgi i Sierra Leone være 4-doblet. Det er en forskjell å være stolt av!

Det kan fort bli mange tall når man skal beskrive suksess, men bryter man tallene ned handler det om å redusere lidelse og død. Dødeligheten blandt fødende kvinner er blandt de høyeste i verden i Sierra Leone, og spesielt er den høy ute på landsbygda. De som nå utdannes blir etter avlagt eksamen sendt til nettopp regionale sykehus der mangelen på kirurger er størst.

Studentene kan etter norske forhold best sammenlignes med en allmenpraktiker. De er ikke leger, men for å komme med i CapaCares program må de ha 3 års utdanning og minst 2 års praksis. Programmet starter med 6 måneders opplæring på Masanga Hospital, et tidligere spedalskesykehus som nå drives av en dansk hjelpeorgansisasjon. Hit kommer de europeiske legene som er med i programmet for å undervise studentene og i følge styreformann i CapaCare, Håkon Bolkan, er det ikke noe problem å få høyt kvalifiserte leger til å delta i å utdanne fremtidige kolleger i Sierra Leone.

hollandsk lege underviser

“Programmet har blitt godt mottatt av myndighetene i Sierra Leone. Representanter fra helsedepartementet er med og plukker ut de som kommer inn på studiet og de er også med på eksaminasjonen. Landets egne kirurger gjør den endelige evalueringen av kandidatene i turnusperioden og på den måten har vi unngått en profesjonskamp og et mistillitsforhold mellom disse 2 gruppene. Modellen og samarbeidet har vært så vellykket at myndighetene nå er i ferd med å etablere et tilsvarende program i egen regi”, forteller Håkon Bolkan.

studenter og sykepleiere

I løpet av svært kort tid har det bygd seg opp et apparat og en goodwill for prosjektet. Programmet er blitt lagt merke til og UNFPA som er FNs befolkningsprogram ønsker nå å samarbeide med CapaCare for å utvide programmet i Sierra Leone.

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje.