Fra klimafrokost til klimahandling

Klimaforskerne er ikke i tvil. Jorden varmes opp, isen smelter og havet stiger, og det er menneskelige utslipp av klimagasser som driver de farlige endringene. For å unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene, ble verdens ledere i 2010 enige om å begrense den globale oppvarmingen til to grader celsius i forhold til før-industriell tid.