10. december 2021

Barn och ungas psykiska hälsa: Utlysning av forskningsmedel för 2022

Kavlifondens program för hälsoforskning kommer att dela ut totalt 20 miljoner norska kronor till forskningsprojekt som handlar om utvalda kunskapsluckor inom barn och ungas psykiska hälsa.

Utlysning på engelska

Ansökningsformuläret öppnade 7 januari 2022.

BAKGRUND

Psykiska hälsoproblem hos barn och ungdomar utgör en betydande del av den nuvarande globala sjukdomsbördan, men finansieringen av forskning som tar itu med dessa utmaningar är bristfällig jämfört med somatiska sjukdomar.

Av flera anledningar har en betydande del av aktuell hälsoforskning gått till spillo och Kavlifonden har förpliktat sig till att minska problemet med bortkastad forskning genom att förankra sin finansiering i identifierade och prioriterade kunskapsluckor (dokumenterade i systematiska översikter).

Registrera dig här om du vill få information om denna och framtida utlysningar.

KUNSKAPSLUCKOR

Kunskapsluckorna valdes ut i en trestegsprocess:

 1. Kavlifondens kommitte för strategiska frågor identifierade kunskapsluckor genom att söka efter systematiska översikter i utvalda databaser
 2. Kavlifondens användarpanel gav sin prioritering av kunskapsluckorna
 3. Kavlifondens styrelse beslutade hur många av de högst rankade kunskapsluckorna som ska ingå i utlysningen

Kunskapsluckorna

 1. Vad är effekten av icke-medicinska interventioner för barn och ungdomar med ADHD?
 2. Vilken effekt har skolbaserade psykosociala åtgärder för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar?
 3. Vilken effekt har åtgärder för att minska ensamheten hos barn och unga?
 4. Vilken effekt har förälderinriktade åtgärder på barns och ungdomars psykiska hälsa?
 5. Vilken effekt har psykosociala åtgärder vid skolvägran?
 6. Vilka psykosociala behandlingsmetoder för att förebygga depressiva symtom hos barn och ungdomar är mest effektiva?
 7. Vilken effekt har åtgärder mot mobbning och nätmobbning bland barn och unga?
 8. Vilken effekt har psykologiska och psykosociala åtgärder för barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom?
 9. Vilken effekt har åtgärder för barn som varit utsatta för övergrepp och blivit vanvårdade eller som upplevt våld i nära relationer?
 10. Vilken effekt har åtgärder riktade mot psykisk hälsa inom barnskyddet?

Läs mer om kunskapsluckorna i detta dokument.

Potentiella sökande rekommenderas att läsa de systematiska översikterna noggrant för ytterligare information om forskningsbehoven.

ANSÖKNINGSPROCESS

Ansökningsprocessen kommer att ske i två steg:

Fas 1: Skissansökningar

Sökande som uppfyller sökkriterierna skickar in en kort skissansökan via vårt ansökningssystem.

Alla skissansökningar kommer att granskas för lämplighet av administrationen och sedan bedömas av Kavlifondens kommitté för kvalitetsbedömning (SRC). Om fler än 50 skissansökningar har lämnats in kan administrationen göra en kvalitetsbedömning och avslå några av dem.

Fas 2: Utökade ansökningar

Ett tiotal sökande kommer att bjudas in att lämna in utökade projektansökningar som ska genomgå en slutlig bedömning av SRC.

BEDÖMNINGSKRITERIER

SRC kommer att bedöma kvaliteten på skissansökningarna och de utökade ansökningarna med hjälp av följande kriterier:

 • Soliditet (Excellence)
 • Effekt (Impact)
 • Genomförande (Quality and efficiency of the implementation)

Läs mer om bedömningskriterierna i instruktionen för Kommittén för kvalitetsbedömning.

DATUM OCH DEADLINES

Öppnande av formulär för skissansökan: 7 januari / 12:00 CET

Sista dag för inlämning av skissansökan: 15 mars / 23:59 CET

Inbjudan till fas 2: 28 maj / 12:00 CET

Sista datum för inlämning av utökad ansökan: 31 augusti / 23:59 CET

Slutgiltigt beslut: Tidigt i november 2022

SÖKKRITERIER

För att vara berättigad till finansiering måste projekten uppfylla alla följande kriterier:

 1. Projektet måste adressera en eller flera av de utvalda kunskapsluckorna.
 2. Den formella sökanden måste vara ett universitet, en akademisk institution eller forskningsinstitution eller ett forskningsinstitut i Norge, Sverige, Finland eller Storbritannien (värdinstitution).
 3. Projektledaren (principal investigator) måste ha en formell anknytning till värdinstitutionen.
 4. Projektet kan inte ansöka om mindre än 3 miljoner NOK eller mer än 10 miljoner NOK totalt för projektperioden.
  a. Medel från Kavlifonden kan inte användas för omkostnader och/eller andra utgifter som inte är direkt relaterade till projektet.
  b. Värdinstitutionen ska ge betydande forskningsstöd och underlätta genomförandet av forskningsprojektet. I den fullständiga ansökan ska ett brev undertecknat av värdinstitutionens chef som beskriver och bekräftar innehållet och omfattningen av detta bidrag bifogas.
 5. Den maximala projekttiden är 6 år.
 6. Forskningsprojektet måste förbinda sig till användarmedverkan. I den utökade ansökan ska två namngivna brukarrepresentanter anges som medlemmar i projektgruppen.
 7. Ansökan och bilagor ska skrivas på engelska.

KRAV OM ANSÖKAN BEVILJAS

Värdinstitutionen måste uppfylla följande krav om projektet beviljas:

 • Avtalet regleras av norsk lag.
 • Alla betalningar görs i norska kronor och värdinstitutionen bär risken förknippad med varierande växelkurser.
 • Alla studier måste vara förregistrerade, antingen i EUCTR, ClinicalTrials.gov eller OSF.io.
 • Årliga projektrapporter ska lämnas, inklusive revision av bokslut utförd av en oberoende revisor.
 • Publiceringen måste ske i enlighet med ICMJEs rekommendationer och CONSORT statement.
 • Obegränsad öppen tillgång till publicerade resultat krävs.
 • 10 % av det beviljade beloppet innehålls till dess att slutredovisningen godkänts av Kavlifonden.

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR SKISSANSÖKAN

Anmälan och formulär för skissansökan öppnar fredagen den 7 januari kl 12.00 CET.

Du kan registrera dig på denna sida.

Kom ihåg att anmäla dig till vår e-postlista. Detta är vår primära kanal för kommunikation med potentiella sökande.

Frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor om Kavlifondens program för hälsoforskning.

Jan-Ole Hesselberg | Programansvarig
joh@kavlifondet.no | +47 900 71 673

Ida Svege | Seniorrådgivare
ics@kavlifondet.no | +47 917 11 952

Foto: iStockphoto