1. juni 2022

Starkare efter pandemin i Sydafrika

– Streetlight Schools har visat ansvar och nytänk och kommit stärkt ur coronatiden, säger Heidi Augestad. I februari besökte hon skolan hon hjälpte till att starta i Johannesburg, för första gången sedan före pandemin.

Det blev ett varmt återseende med eleverna och personalen på skolan som nu har 320 elever och ett 30-tal anställda.

– Tre nya årskullar och klasser har tillkommit, från förskola till årskurs 6, säger Augestad.

Två tuffa år

De två åren med pandemi har varit väldigt tuffa för hela Sydafrika, och särskilt de som haft det svårast sedan tidigare. Streetlight Schools Jeppe Park ligger i Jeppestown, ett av Johannesburgs fattigaste och mest våldsutsatta stadsdelar.

– För många av eleverna är skolmaten den enda förutsägbara måltiden under dagen, och skolan är den enda säkra platsen att vara på, säger Augestad.

– Inte minst den sociala miljön och kontakten med lärare är ovärderlig i ett lokalsamhälle som präglas av mycket otrygghet och där möjligheterna att ta hand om barns behov är bristfälliga. Skolan har alltid varit, och särskilt under corona, en viktig arena för att ta hand om barns akademiska, sociala, känslomässiga och fysiska behov.

Personalen på skolan såg tidigt efter den första nationella avstängningen att konsekvenserna för eleverna och deras familjer blev ödesdigra.

– I Jeppestown har det lokala näringslivet så gott som försvunnit och med det jobb- och inkomstmöjligheter för många av de familjer som är knutna till skolan, säger Heidi Augestad.


DEDIKERAD: Brian är en engagerad naturvetenskapslärare. Med exakt instruktion och upprepning går han igenom momenten i labbövningen för årskurs 5. (Foto: Heidi Augestad)

Hållit en bra akademisk nivå

I Sydafrika har det främst varit upp till skolorna själva att hitta lösningar för att upprätthålla verksamheten trots strikta coronaåtgärder. Lyckligtvis har Streetlight Schools klarat sig bra genom den krävande tiden.

– De akademiska resultaten har hållit sig på en bra nivå. Det har de klarat av med en bra systematisk undervisning av grundläggande färdigheter på alla nivåer, i kombination med utforskande lärandemetoder som engagerar och motiverar eleverna, säger Augestad.

– De dagliga rutinerna för att säkerställa en trygg och positiv lärmiljö har också varit viktiga när många upplevt mer isolering och sociala utmaningar i hemmet, fortsätter hon och framhåller att skolledningen tagit ett enormt ansvar för att stötta eleverna, deras familjer och skolans personal genom utmaningarna.


UTFORSKENDE: Utforskande lärande engagerar eleverna som är mycket vana i att samarbeta och dela uppgifter. (Foto: Heidi Augestad)

Eleverna flyttade

– Den största utmaningen var att upprätthålla elevernas undervisnings- och lärandearbete. Under de längsta nedstängningsperioderna flyttade 20 procent av eleverna ut från Johannesburg, och tillbaka till de distrikt som föräldrarna kommer ifrån, berättar rektor på Streetlight Schools Jeppe Park, Tatenda Mafodya.

Skolan använde WhatsApp som fast kommunikationskanal. Eftersom flera familjer inte hade datorutrustning köpte skolan in iPads för hemmabruk till alla elever.

– Vi bidrog också med akut hjälp till familjer som förlorat alla inkomster. Två gånger i månaden delade vi ut matlådor till 80 familjer, säger Mafodya.

Skolan samlade också in pengar för att köpa munskydd, handsprit och annat material för att följa smittskyddsreglerna.

TILSAMMANS: Heidi Augestad tillsammans med ledningsgruppen på Jeppe Park Primär: Brian (biträdande rektor), Nosisa (lagledare), Esther (ämnesledare), Tatenda (rektor), Beve (administrativ ledare), Christina (avdelningschef grundskola).

 


WORKSHOP-MODELL: Phano är på en engelskalektion i årskurs 2. Efter en gemensam samling med undervisning går de och arbetar i grupper med varierande lärandeaktiviteter. Verkstadsmodellen används i alla teoretiska ämnen på skolan. (Foto: Heidi Augestad)

Svår hemmasituation

Rektor Mafoyda berättar att många av eleverna har upplevt tiden som traumatisk. Den höga arbetslösheten har bidragit till extra snäva levnadsvillkor och en svår hemsituation för många.

– De har fått vara hemma länge, och många bor i hem som präglas av våld och missbruk, påpekar hon.

– I skolan upplevde vi mer negativt beteende hos några av eleverna som fick med sig frustrationer och negativ påverkan hemifrån. Vi måste möta detta med förståelse och vägledning.

Skolan har både infört nya sociala åtgärder, och förstärkt de befintliga för att ta hand om eleverna. De har bland annat genomfört flera hembesök och enskilda träffar med både elever och deras föräldrar.

De har även dagliga morgonmöten där de pratar om vikten av att ta hand om varandra både i och utanför skolan.


ÖPPET KONTOR: Tatendas kontor är alltid öppet för studenter som behöver extra uppföljning.  (Foto: Heidi Augestad)


BRA LÄRMILJÖ: Varje klass har en vägg i det gemensamma utrymmet där de visar elevarbeten och teman som arbetas med i ämnena. Synliggörande av lärandet och elevers insatser bidrar till en positiv och professionellt inriktad lärmiljö på skolan. (Foto: Heidi Augestad)

Involverade eleverna

Från pandemins start har Streetlight Schools involverat eleverna i arbetet med att lösa stora och små utmaningar i skolans vardag under pandemin.

– Eleverna har själva gjort instruktionsfilmer om hygienåtgärder som delas på sociala medier och ut till lokalsamhället, berättar Mafoyda.

Precis som Heidi Augestad menar hon också att skolan har stärkts genom pandemin.

– Vi har varit tvungna att utveckla och lösa utmaningar på sätt som gör oss starkare i dag, säger hon och lyfter fram hur både lärare och elever har stärkt sin kompetens inom digitalt lärande och kommunikation.

– Vi tar med oss det här vidare. I år kommer vi bland annat också inkludera årskurs två i den digitala satsningen, säger hon.

– Det krävs något helt annat

Tillbaka i Norge är Heidi Augestad djupt imponerad av hur skolan har säkerställt undervisning och tagit hand om elever och deras familjer under pandemin.

– Att driva en skola med knappa resurser är en enorm uppgift i sig, framhåller Augestad, som idag är anställd som biträdande rektor på Granstangen skola i Oslo.

– Under pandemin fick alla, från rektor till lärare, assistenter och vaktmästare, ta på sig ännu fler extrauppgifter och tänka nytt. De har visat i praktiken hur viktigt det är att skolan är flexibel och lösningsorienterad när miljö och förutsättningar förändras.

BAKGRUND

  • Organisationen Streetlight Schools har som mål att erbjuda innovativ kvalitetsutbildning till barn som bor i fattiga områden med stora sociala utmaningar i Sydafrika.
  • Började som ett pilotprojekt med ett efter skoltids-erbjudande i ett litet förråd i Johannesburg 2013.
  • 2016 etablerades den första skolan, Streetlight Schools Jeppe Park, i förorten Jeppestown i Johannesburg.
  • Tillsammans med grundaren Melanie Smuts har norskan Heidi Augestad varit med och etablerat och utvecklat skolan.
  • Augestad var rektor på Streetlight Schools Jeppe Park 2015-2018, och ledde utvecklingen av verksamhetsmodellen och det pedagogiska lärandearbetet på skolan.
  • Majoriteten av eleverna börjar skolan utan erfarenhet från organiserad verksamhet. För många är detta deras första möte med böcker och skrivmaterial.
  • Eleverna på Streetlight Schools Jeppe Park presterar i nivå med eleverna på andra välfungerande skolor, mätt enligt internationella standarder.
  • De ligger också långt över vad som uppnås i den offentliga skolan i Sydafrika, både när det gäller akademiska resultat och elevernas sociala och emotionella lärmiljö.
  • År 2022 har skolan 320 elever från förskoleklass till årskurs 6, och ett 30-tal anställda.