1. juni 2022

– Streetlight Schools har kommet styrket ut av pandemien i Sør-Afrika

– Streetlight Schools har vist ansvar og nytenking, og kommet styrket ut av koronatiden, sier Heidi Augestad. I februar besøkte hun skolen som hun var med på å starte i Johannesburg, for første gang siden før pandemien.

Foto: Heidi Augestad

Det ble et varmt gjensyn med elevene og de ansatte ved skolen, som nå har 320 elever og rundt 30 ansatte.

– Tre nye alderstrinn og klasser er kommet til, fra førskole til og med 6. klasse, forteller Augestad.

Kavlifondet har støttet drift og utvikling av skolen siden 2017. I 2020 ble støtten videreført med 4,5 millioner kroner for perioden 2021-2023.

Les mer: Kvalitetsutdanning for alle

To tøffe år

De to årene med pandemi har vært veldig tøffe for hele Sør-Afrika, og spesielt de som hadde det vanskeligst fra før av. Streetlight Schools Jeppe Park ligger i Jeppestown, en av Johannesburgs fattigste og mest voldsutsatte bydeler.

– For mange av elevene er skolematen det eneste forutsigbare måltidet i løpet av dagen, og skolen det eneste trygge stedet å være, sier Augestad.

– Ikke minst er det sosiale miljøet og kontakten med lærerne uvurderlig i et lokalsamfunn preget av mye utrygghet, og hvor mulighetene for å ivareta barns behov er mangelfull. Skolen har alltid vært, og spesielt under korona, en viktig arena for å ivareta barnas faglige, sosiale, emosjonelle og fysiske behov.

De ansatte ved skolen så tidlig etter første nasjonale nedstengingen at konsekvensene for elevene og familiene deres var fatale.

– I Jeppestown har det lokale næringslivet så å si forsvunnet, og med det jobb- og inntektsmuligheter for mange av familiene som er tilknyttet skolen, forteller Heidi Augestad.


DEDIKERT: Brian er en dedikert naturfagslærer. Med presis instruksjon og repetisjon går han gjennom stegene i lab øvelsen i 5.klasse. Foto: Heidi Augestad

Holdt godt faglig nivå

I Sør-Afrika har det i hovedsak vært opp til skolene selv å finne løsninger for å opprettholde driften på tross av strenge koronatiltak. Heldigvis har Streetlight Schools klart seg godt gjennom den krevende tiden.

– De faglige resultatene har holdt seg på et godt nivå. Det har de klart med god, systematisk undervisning i grunnleggende ferdigheter på alle trinn, i kombinasjon med utforskende læringsmetoder som engasjerer og motiverer elevene, forteller Augestad.

– De daglige rutinene for å sikre et trygt og positivt læringsmiljø har også vært viktig når mange har opplevd mer isolasjon og sosiale utfordringer hjemme, fortsetter hun, og understreker at skoleledelsen har tatt et enormt ansvar for å støtte elevene, deres familier og skolens ansatte gjennom utfordringene.


UTFORSKENDE: Utforskende læring engasjerer og elevene er svært rutinerte i å samarbeide og å dele på oppgavene. Foto: Heidi Augestad

Elevene flyttet

– Hovedutfordringen var å opprettholde undervisning og læringsarbeidet til elevene. I de lengste nedstengingsperiodene flyttet 20 prosent av elevene ut av Johannesburg, og tilbake til distriktene foreldrene kommer fra, foreller rektor ved Streetlight Schools Jeppe Park, Tatenda Mafodya.

Skolen brukte WhatsApp som fast kommunikasjonskanal. Fordi flere familier ikke hadde datautstyr, kjøpte skolen inn Ipader for hjemmebruk til alle elevene.

– Vi bidro også med nødhjelp til familier som mistet all inntekt. To ganger i måneden leverte vi ut matesker til 80 familier, forteller Mafodya.

Skolen samlet også inn penger til å kjøpe munnbind, håndsprit og annet materiell for å ivareta smittevernreglene.

SAMMEN: Heidi Augestad sammen med ledergruppa på Jeppe Park Primary: Brian (ass.rektor), Nosisa (teamleder), Esther (fagleder), Tatenda (rektor), Beve (administrativ leder), Christina (avdelingsleder barnetrinnet).

 


VERKSTEDMODELL: Phano er i gang med engelsktime i 2. klasse. Etter en felles samling med undervisning går de i grupper og jobber med differensierte og varierte læringsaktiviteter. Verkstedmodellen brukes i alle teoretiske fag på skolen. Foto: Heidi Augestad

Vanskelig hjemmesituasjon

Rektor Mafoyda forteller at mange av elevene har opplevd tiden som traumatisk. Den høye arbeidsledigheten har bidratt til ekstra trange levekår og en vanskelig hjemmesituasjon for flere.

– De har måttet være hjemme over lengre tid, og mange lever i hjem som preges av vold og rusmisbruk, påpeker hun.

– På skolen opplevde vi mer negativ atferd hos noen av elevene som tok med seg frustrasjoner og negativ påvirkning hjemmefra. Dette må vi møte med forståelse og veiledning.

Skolen har både innført nye sosiale tiltak, og styrket de eksisterende for å ivareta elevene. Blant annet har de gjennomført flere hjemmebesøk og én til én-møter med både elever og deres foresatte.

De har også daglige morgenmøter hvor de snakker om viktigheten av å ta vare på hverandre både i og utenom skoletid.


ÅPENT KONTOR: Tatenda sitt kontor er alltid åpent for elever som trenger ekstra oppfølging. Foto: Heidi Augestad

Involverte elevene

Streetlight Schools har fra starten av pandemien involvert elevene i arbeidet med å løse store og små utfordringer i skolehverdagen under pandemien.

– Elevene har selv laget instruksjonsvideoer om hygienetiltak som er delt på sosiale medier og ut til lokalsamfunnet, forteller Mafoyda.
I likhet med Heidi Augestad, mener også hun at skolen har kommet styrket gjennom pandemien.

– Vi har måttet utvikle og løse utfordringer på måter som gjør at vi står sterkere i dag, sier hun, og fremhever hvordan både lærere og elever har fått styrket ferdighetene sine innen digital læring og kommunikasjon.

– Dette tar vi med oss videre. I år vil vi blant annet også inkludere 2. trinn i den digitale satsingen, sier hun.

– Det krever noe helt eget

Tilbake i Norge er Heidi Augestad dypt imponert over hvordan skolen har sikret undervisningen og ivaretatt elever og familiene deres under pandemien.

– Å drive en skole med knappe ressurser er en enorm oppgave i seg selv, understreker Augestad, som i dag er tilsatt som assisterende rektor på Granstangen skole i Oslo .

– Under pandemien har alle, fra rektor til lærere, assistenter og vaktmester, måttet ta på seg enda flere ekstra oppgaver og tenke nytt. De har vist i praksis hvor viktig det er at skolen er fleksibel og løsningsorientert når omgivelsene og forutsetningene forandrer seg.


GODT LÆRINGSMILJØ: Hver klasse har en vegg i fellesarealet hvor de viser frem elevarbeider og temaer det jobbes med i fagene. Synliggjøring av læring og elevenes innsats bidrar til et positivt og faglig fokusert læringsmiljø på skolen. Foto: Heidi Augestad

BAKGRUNN

  • Organisasjonen Streetlight Schools har som mål å tilby nyskapende kvalitetsutdanning til barn som lever i fattige områder med store sosiale utfordringer i Sør-Afrika.
  • Startet som et pilotprosjekt med et etter skoletid-tilbud i et lite lagerrom i Johannesburg i 2013.
  • I 2016 ble den første skolen, Streetlight Schools Jeppe Park, etablert i drabantbyen Jeppestown i Johannesburg.
  • Sammen med grunnlegger Melanie Smuts har norske Heidi Augestad vært med på å etablere og utvikle skolen
  • Augestad var rektor ved Streetlight Schools Jeppe Park fra 2015-2018, og ledet utviklingen av driftsmodellen og det pedagogiske læringsarbeidet ved skolen
  • Hovedparten av elevene starter på skolen uten erfaring fra organiserte aktiviteter. For mange er dette første møtet med bøker og skrivemateriell
  • Elevene ved Streetlight Schools Jeppe Park presterer på nivå med elever ved andre velfungerende skoler, målt etter internasjonale standarder
  • De ligger også langt over det som presteres i den offentlige skolen i Sør-Afrika, både når det kommer til faglige resultater og elevenes sosiale og emosjonelle læringsmiljø
  • I 2022 har skolen 320 elever fra førskoleklasse til 6. trinn, og rundt 30 ansatte.