Åpenhetsloven

Her kan du lese Kavlifondets redegjørelser i henhold til Åpenhetsloven.

O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond (Kavlifondet)

Åpenhetsloven – redegjørelse for 2023

Last ned hele redegjørelsen her

1 INNLEDNING

1.1 Om Kavlifondet og Kavlikonsernet

Den allmennyttige stiftelsen O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond (heretter omtalt som «Kavlifondet») er heleier av Kavlikonsernet gjennom Kavli Holding AS, og deler ut overskuddet fra Kavlikonsernets virksomhet til gode formål. Kavlikonsernets norske virksomheter er organisert gjennom to heleide datterselskaper; O. Kavli AS og Q-Meieriene AS.

I tillegg til de norske datterselskapene, har Kavlikonsernet virksomhet i Sverige, Finland og UK, gjennom datterselskapene O. Kavli AB, Kavli OY, Kavli UK ltd., Primula Ltd. og Castle MacLellan Foods Ltd.

Nærmere informasjon om Kavlifondet og Kavlikonsernets virksomhet finnes i Kavlifondets årsrapporter, som er tilgjengelige her. 

1.2 Åpenhetsloven

Kavlifondet er i kraft av å være eier av Kavlikonsernet omfattet av åpenhetsloven, som har til formål å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

De sentrale forpliktelser som følger av åpenhetsloven knytter seg til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (§ 4), redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (§ 5) og informasjonsplikt (§§ 6 og 7).

I det følgende redegjøres det for Kavlifondets aktsomhetsvurderinger for 2023 i henhold til åpenhetsloven § 5, og denne redegjørelsen gjøres derfor tilgjengelig på Kavlifondets nettside www.kavlifondet.no. For datterselskapene Kavli Holding AS, O. Kavli AS og Q-Meieriene AS, vises det til disse selskapenes redegjørelser etter åpenhetsloven på henholdsvis nettsiden til Kavli Holding AS (kavli.com), nettsiden til O. Kavli AS (kavli.no) og nettsiden til Q-Meieriene (q-meieriene.no).

2 KAVLIFONDETS AKTSOMHETSVURDERINGER

2.1 Generelt

Kavlifondets aktsomhetsvurderinger er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, samt OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. OECDs modell består av seks trinn, som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis:

Kavlifondets nedenstående redegjørelse er strukturert med basis i denne modellen.

2.2 Forankring

Kavlifondets (og Kavlikonsernets) virksomhet har en tydelig og sterk etisk forankring, som blant annet er nedfelt i Kavlifondets etiske retningslinjer, som evalueres og oppdateres med jevne mellomrom. Kavlifondets gjeldende etiske retningslinjer ble sist revidert og godkjent av styret i Kavlifondet i mai 2023, og Kavlifondet krever at alle som er involvert i stiftelsens virksomhet etterlever disse retningslinjene. Kavlifondets etiske retningslinjer omfatter blant annet nulltoleranse for korrupsjon, prinsipper for interessekonflikt og inhabilitet, tydelige regler for eksterne verv og arbeidsforhold, regler om taushetsplikt og diskresjon, gode rutiner for informasjonssikkerhet og IT-systemer, investerings -og forretningsskikk, og helse, miljø og sikkerhet.

Videre er ansvaret for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter beskrevet og reflektert i Kavlifondets «Supplier Code of Conduct», som igjen er basert på krav som følger av grunnleggende FN- og ILO-konvensjoner, samt Kavlifondets egne etiske retningslinjer og standarder. Kavlifondet krever at stiftelsens leverandører gjør seg kjent med og aksepterer Kavlifondets Supplier Code of Conduct, herunder at de forpliktelsene som følger av Kavlifondets Supplier Code of Conduct utgjør en integrert del av de kontraktene Kavlifondet inngår med stiftelsens leverandører.

2.3 Kartlegging og vurdering

Kavlifondet har isolert sett mellom 15 og 20 leverandører til enhver tid, primært av finans-, rettshjelp-, markedsføring- og software/datatjenester. Det begrensede antallet leverandører bidrar til at Kavlifondet generelt har god kunnskap om stiftelsens leverandører og leverandørkjeder. I 2023 foretok Kavlifondet en ytterligere kartlegging av stiftelsens leverandører, med sikte på å avdekke potensielle risikofaktorer i forhold til åpenhetslovens krav. Kartleggingen viste at kun én av Kavlifondets leverandører hadde leverandørkjeder utenfor Norden. I den forbindelse innhentet Kavlifondet ytterligere informasjon fra den aktuelle leverandøren, for å undersøke om det var forhold ved denne leverandørens virksomhet og//eller leverandørkjede som kunne tilsi forhøyet risiko for brudd på Kavlifondets Supplier Code of Conduct. Undersøkelsene og svarene fra den aktuelle leverandøren avdekket ingen forhold som gav grunn til mistanke om brudd med Kavlifondets Supplier Code of Conduct, brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller brudd på kravet om anstendige arbeidsforhold.

2.3 Forebygging

Kavlifondet er svært opptatt av å sikre at Kavlifondets virksomhet og leverandører har en sterk etisk forankring, og at Kavlis leverandører overholder grunnleggende menneskerettigheter og sikrer anstendige arbeidsforhold for sine ansatte. Det viktigste, forbyggende arbeidet skjer ved Kavlis kvalitetskontroll og undersøkelser i forbindelse med valg av nye leverandører, samt de risikokartlegginger Kavlfondet ved behov foretar av Kavlifondets eksisterende leverandører. Kavlifondet har ikke i 2023 avdekket forhold ved Kavlifondets leverandører som tyder på avvik knyttet til Kavlifondets Supplier Code of Conduct, brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller fravær av anstendige arbeidsforhold.

2.4 Overvåkning

Kavlifondet følger opp og overvåker at eventuelle tiltak Kavlifondet gjennomfører overfor leverandører eller andre har ønsket effekt, herunder ved involvering av ledelsen og eventuelle eksterne parter, dersom dette vurderes å være nødvendig eller hensiktsmessig. Vurderinger, tiltak og eventuelle avvik rapporteres til styret.

2.5 Kommunikasjon

I henhold til åpenhetsloven § 6 og 7, har forbrukere og andre tredjeparter krav på å vite hvordan Kavlifondet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er avdekket gjennom Kavlifondets aktsomhetsvurderinger. I 2023 mottok Kavlifondet ingen henvendelser fra forbrukere eller andre interessenter knyttet til disse temaene.

2.6 Tiltak

Kavlifondet avdekket som nevnt ingen avvik i Kavlifondets virksomhet knyttet til menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i 2023. Dersom Kavlifondet avdekker slike avvik, og ansvaret for avvikene skulle ligge på Kavlifondet, vil Kavlifondet iverksette nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å rette opp i avvikene. Dersom det avdekkes avvik hos Kavlifondets leverandører, vil Kavlifondet primært bruke Kavlifondets innflytelse til å forsøke å få rettet opp i eller forbedret forholdene. Om dette ikke lykkes, vil andre egnede tiltak vurderes, herunder terminering av leverandørforholdet.

Redegjørelsen er godkjent og signert av styret og daglig leder i O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond 10. juni 2024.