Kavlifondets vedtekter

Kavlifondets stiftelsesvedtekter beskriver stiftelsens allmennyttige hensikt, eieransvar og grunnfinansiering. De gir også retningslinjer for sammensetningen av Kavlifondets styre.

§ 1
O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond (Kavlifondet) er en stiftelse som har til formål gjennom tildeling av midler, etter nærmere bestemmelse av Kavlifondets styre, å fremme humanitære formål, forskning og kultur.

§ 2
Kavlifondets foretaksnavn er O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond. Kavlifondet har sitt sete i Bergen.

§ 3
Kavlifondets grunnkapital er kr 2 617 000. Denne består av 500 aksjer i Kavli Holding AS, hver pålydende kr 16 000. Disse aksjer kan ikke avhendes av Kavlifondet. Forbudet er ikke til hinder for kapitalutvidelser eller sammenslutninger i Kavli Holding AS eller datterselskaper når og så langt Kavlifondet og Kavli Holding AS sikres vesentlig innflytelse.

§ 4
Kavlifondet ledes av et styre på tre, fire eller fem personer. Det sammensettes under iakttakelse av følgende kriterier:

  • Minst to av styrets medlemmer skal ha kompetanse innen Kavlikonsernets forretningsområder. Minst to av styrets medlemmer skal ha erfaring fra kultur, forskning eller humanitært arbeid. Minst ett styremedlem skal ha kompetanse innen finans- eller investeringsvirksomhet. Samtlige styremedlemmer skal ha interesse for allmennyttig virksomhet.

Når et medlem av styret dør eller fratrer, oppnevner de gjenværende et nytt medlem i hans eller hennes sted, med mindre styret på forhånd måtte ha truffet vedtak om en etterfølger eller beslutter å redusere antallet styremedlemmer innenfor rammen angitt i første avsnitt ovenfor. Før oppnevnelse eller forhåndsoppnevnelse finner sted, skal uttalelse innhentes fra ledelsen og styret i Kavli Holding AS. Styret velger selv sin leder.

 

§ 5
Styrets oppgave er å treffe bestemmelse om utdeling i henhold til § 1 ovenfor. Styret skal forvalte Kavlifondets kapital på forsvarlig måte, slik at Kavlifondets allmennyttige formål kan bli realisert over tid. Herunder skal styret ivareta Kavlifondets interesser i Kavli Holding AS, med sikte på at konsernet drives etter de prinsipper som til enhver tid gjelder for en fremtidsrettet forretningsmessig ledelse.

§ 6
Styret utpeker Kavlifondets revisor, som skal være statsautorisert.

§ 7
Medlem av Kavlifondets styre tjenestegjør i 8 år, dog slik at medlemmet skal fratre dersom flertallet av de øvrige styremedlemmer i en periode av inntil to år fra oppnevnelsen anmoder om det. Ved utløpet av funksjonstiden kan medlemmet fortsette i sitt verv for to år av gangen, dersom flertallet av de øvrige styremedlemmer anmoder om det, dog slik at et styremedlem uansett fratrer ved fylte 67 år. Dersom de øvrige styremedlemmer enstemmig anmoder særskilt om det, kan vervet som medlem ytterligere fortsette med ett år om gangen, dog slik at et styremedlem ikke kan fortsette utover fylte 70 år.

§ 8
Uten hensyn til det som er bestemt om funksjonstid for medlem av Kavlifondets styre i § 7, skal slikt medlem fratre når det inntrer forhold som tilsier at vedkommende bør fratre som medlem av Kavlifondets styre, og flertallet av de øvrige medlemmer fremmer krav om dette.

§ 9
Dersom det mellom medlemmene av Kavlifondets styre oppstår uenighet om forståelsen av disse vedtekter, herunder om grunnlag for fratreden, skal spørsmålet avgjøres ved voldgift i henhold til Voldgiftsloven.