7. december 2022

Utlysning av forskningsmedel för 2023 från Kavlifondens program för hälsoforskning

Kavlifondens program för hälsoforskning kommer i 2023 att dela ut totalt 20 miljoner norska kronor till forskningsprojekt som handlar om utvalda kunskapsluckor inom barn och ungas psykiska hälsa.

Ansökningsformuläret öppnas 6 januari 2023.

BAKGRUND
Psykiska hälsoproblem hos barn och ungdomar utgör en betydande del av den nuvarande globala sjukdomsbördan, men finansieringen av forskning som tar itu med dessa utmaningar är bristfällig jämfört med somatiska sjukdomar.

Av flera anledningar har en betydande del av aktuell hälsoforskning gått till spillo och Kavlifonden har förpliktat sig till att minska problemet med bortkastad forskning genom att förankra sin finansiering i identifierade och prioriterade kunskapsluckor (dokumenterade i systematiska översikter).

Registrera dig här om du vill få information om denna och framtida utlysningar.

KUNSKAPSLUCKOR
Kunskapsluckorna valdes ut i en trestegsprocess:

 1. Kavlifondens kommitte för strategiska frågor identifierade kunskapsluckor genom att söka efter systematiska översikter i utvalda databaser
 2. Kavlifondens användarpanel gav sin prioritering av kunskapsluckorna
 3. Kavlifondens styrelse beslutade hur många av de högst rankade kunskapsluckorna som ska ingå i utlysningen

Kunskapsluckorna

 1. Vilka faktorer i skolmiljön påverkar barns och ungas psykiska hälsa och vilken effekt har miljöbaserade åtgärder för att främja psykisk hälsa?
 2. Vilken effekt har åtgärder för barn som utsatts för övergrepp och vanvård eller som upplevt våld i nära relationer?
 3. Vilken effekt har åtgärder mot mobbning och nätmobbning bland barn och unga?
 4. Vilken effekt har icke-medicinska åtgärder för barn och unga med ADHD?
 5. Vilken effekt har åtgärder för att minska ensamheten hos barn och unga?Hvilke behandlingsalternativ til innleggelse finnes for barn og ungdom som opplever psykiske kriser, og hva er effekten av dem?
 6. Vilka behandlingsalternativ till sjukhusvistelse finns för barn och unga som upplever psykiska kriser och vilken effekt har de?
 7. Vilka psykosociala behandlingsmetoder för att förebygga depressiva symtom hos barn och unga är mest effektiva?
 8. Vilken effekt har åtgärder riktade mot psykisk hälsa inom barnskyddet?
 9. Vilken effekt har olika psykosociala åtgärder för att förebygga eller minska droganvändning hos barn och unga?
 10. Vilken effekt har strategier för att förebygga återfall hos unga som har haft depression eller ångest tidigare?

Läs mer om kunskapsluckorna i detta dokument

Potentiella sökande rekommenderas att läsa de systematiska översikterna noggrant för ytterligare information om forskningsbehoven.

ANSÖKNINGSPROCESS
Ansökningsprocessen kommer att ske i två steg:

Fas 1: Skissansökningar

Sökande som uppfyller sökkriterierna skickar in en kort skissansökan via vårt ansökningssystem.

Alla skissansökningar kommer att granskas för lämplighet av administrationen och sedan bedömas av Kavlifondens kommitté för kvalitetsbedömning (SRC). Om fler än 50 skissansökningar har lämnats in kan administrationen göra en kvalitetsbedömning och avslå några av dem.

Fas 2: Utökade ansökningar

Ett tiotal sökande kommer att bjudas in att lämna in utökade projektansökningar som ska genomgå en slutlig bedömning av SRC.

BEDÖMNINGSKRITERIER
SRC kommer att bedöma kvaliteten på skissansökningarna och de utökade ansökningarna med hjälp av följande kriterier:

 • Soliditet (Excellence)
 • Effekt (Impact)
 • Genomförande (Quality and efficiency of the implementation)

Läs mer om bedömningskriterierna i instruktionen för Kommittén för kvalitetsbedömning.

DATUM OCH DEADLINES

Öppnande av formulär för skissansökan: 6 januari 2023 / 12:00 CET

Sista dag för inlämning av skissansökan: 15 mars 2023 / 23:59 CET

Inbjudan till fas 2: 29 maj 2023 / 12:00 CET

Sista datum för inlämning av utökad ansökan: 31 augusti 2023 / 23:59 CET

Slutgiltigt beslut: Tidigt i november 2023

SÖKKRITERIER
För att vara berättigad till finansiering måste projekten uppfylla alla följande kriterier:

 1. Projektet måste adressera en eller flera av de utvalda kunskapsluckorna.
 2. Den formella sökanden måste vara ett universitet, en akademisk institution eller forskningsinstitution eller ett forskningsinstitut i Norge, Sverige, Finland eller Storbritannien (värdinstitution).
 3. Projektledaren (principal investigator) måste ha en formell anknytning till värdinstitutionen.
 4. Projektet kan inte ansöka om mindre än 3 miljoner NOK eller mer än 10 miljoner NOK totalt för projektperioden.
  a. Medel från Kavlifonden kan inte användas för omkostnader och/eller andra utgifter som inte är direkt relaterade till projektet.
  b. Värdinstitutionen ska ge betydande forskningsstöd och underlätta genomförandet av forskningsprojektet. I den fullständiga ansökan ska ett brev undertecknat av värdinstitutionens chef som beskriver och bekräftar innehållet och omfattningen av detta bidrag bifogas.
 5. Den maximala projekttiden är 6 år.
 6. Forskningsprojektet måste förbinda sig till användarmedverkan. I den utökade ansökan ska två namngivna brukarrepresentanter anges som medlemmar i projektgruppen.
 7. Ansökan och bilagor ska skrivas på engelska.

KRAV OM ANSÖKAN BEVILJAS
Värdinstitutionen måste uppfylla följande krav om projektet beviljas:

 • Avtalet regleras av norsk lag.
 • Alla betalningar görs i norska kronor och värdinstitutionen bär risken förknippad med varierande växelkurser.
 • Alla studier måste vara förregistrerade, antingen i EUCTR, ClinicalTrials.gov eller OSF.io.
 • Årliga projektrapporter ska lämnas, inklusive revision av bokslut utförd av en oberoende revisor.
 • Publiceringen måste ske i enlighet med ICMJEs rekommendationer och CONSORT statement.
 • Obegränsad öppen tillgång till publicerade resultat krävs.
 • 10 % av det beviljade beloppet innehålls till dess att slutredovisningen godkänts av Kavlifonden.

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR SKISSANSÖKAN
Anmälan och formulär för skissansökan öppnar fredagen den 6 januari kl 12.00 CET.

Du kan registrera dig på denna sida.

Kom ihåg att anmäla dig till vår e-postlista. Detta är vår primära kanal för kommunikation med potentiella sökande.

Frågor? Vanliga frågor

Kontakta oss gärna om du har fler frågor om Kavlifondens program för hälsoforskning:

Jan-Ole Hesselberg | Programansvarig
joh@kavlifondet.no | +47 900 71 673

Ida Svege | Seniorrådgivare
ics@kavlifondet.no | +47 917 11 952

 

Foto: iStockphoto