7. desember 2022

Utlysning av forskningsmidler fra Kavlifondets program for helseforskning 2023

Kavlifondets program for helseforskning skal i 2023 dele ut totalt 20 millioner kroner til forskningsprosjekter som omhandler utvalgte kunnskapshull innen barn og ungdoms psykiske helse.

Foto: IStock

Registrering og skjema for skissesøknad åpnes 6. januar 2023.

BAKGRUNN
Psykiske helseproblemer hos barn og ungdom utgjør en betydelig del av dagens globale sykdomsbyrde, men finansiering av forskning som adresserer disse utfordringene er mangelfull sammenlignet med somatiske sykdommer.

Av flere årsaker er en betydelig del av dagens helseforskning bortkastet, og Kavlifondet har forpliktet seg til å redusere problemet med bortkastet forskning ved å forankre sin finansiering i identifiserte og prioriterte kunnskapshull (dokumentert i systematiske oversikter).

Registrer deg her hvis du ønsker å motta informasjon om denne og fremtidige utlysninger.

KUNNSKAPSHULL
Kunnskapshullene ble valgt i en tretrinnsprosess:

 1. Kavlifondet fagråd for strategiske spørsmål identifiserte kunnskapshull ved å søke etter systematiske oversikter i utvalgte databaser
 2. Kavlifondets brukerpanel gav sin prioritering av kunnskapshullene
 3. Kavlifondets styre besluttet hvor mange av de øverst rangerte kunnskapshullene som inkluderes i utlysningen

Kunnskapshullene

 1. Hvilke faktorer i skolemiljøet påvirker barn og unges psykiske helse, og hva er effekten av miljøbaserte tiltak for å fremme psykisk helse?
 2. Hva er effekten av tiltak for barn som har blitt utsatt for overgrep og omsorgssvikt eller som har opplevd vold i nære relasjoner?
 3. Hva er effekten av tiltak mot mobbing og nettmobbing blant barn og ungdom?
 4. Hva er effekten av ikke-medikamentelle tiltak for barn og unge med ADHD?
 5. Hva er effekten av tiltak for å redusere ensomhet hos barn og unge?
 6. Hvilke behandlingsalternativ til innleggelse finnes for barn og ungdom som opplever psykiske kriser, og hva er effekten av dem?
 7. Hvilke psykososiale behandlingstilnærminger for forebygging av depressive symptomer hos barn og unge er mest effektive?
 8. Hva er effekten av tiltak rettet mot psykisk helse i barnevern?
 9. Hva er effekten av ulike psykososiale tiltak for å forebygge eller redusere rusmiddelbruk hos barn og ungdom?
 10. Hva er effekten av strategier for å forebygge tilbakefall hos ungdom som har hatt depresjon eller angst tidligere?

Les mer om kunnskapshullene i dette dokumentet

Potensielle søkere anbefales å lese de systematiske oversiktene nøye for utfyllende informasjon om forskningsbehovet.

SØKNADSPROSESS
Søknadsprosessen vil foregå i to trinn:

Fase 1: Skissesøknader

Søkere som oppfyller søkekriteriene sender inn en kort skissesøknad gjennom vårt søknadssystem.

Alle skissesøknader vil bli screenet for egnethet av administrasjonen og deretter vurdert av Kavlifondets Fagutvalg for vurdering av kvalitet (SRC). Hvis mer enn 50 skissesøknader er innsendt kan administrasjonen gjennomføre en kvalitetsvurdering og avslå noen av dem.

Fase 2: Utvidede søknader

Omkring ti søkere vil bli invitert til å sende inn utvidede prosjektsøknader som vil gjennomgå en endelig vurdering av SRC.

VURDERINGSKRITERIER
SRC vil vurdere kvaliteten på skissesøknadene og de utvidede søknadene ved bruk av følgende kriterier:

 • Soliditet (Excellence)
 • Virkning (Impact)
 • Gjennomføring (Quality and efficiency of the implementation)

Les mer om vurderingskriteriene i instruksjonen for Fagutvalg for vurdering av kvalitet.

DATOER OG FRISTER

Åpning av skjema for skissesøknad: 6. januar 2023 / 12:00 CET

Frist for innsending av skissesøknad: 15. mars 2023 / 23:59 CET

Invitasjon til fase 2: 29. mai 2023 / 12:00 CET

Frist for innsending av utvidet søknad: 31. august 2023 / 23:59 CET

Endelig beslutning: Tidlig i november 2023

SØKEKRITERIER
For å være berettiget til å eventuell finansiering, må prosjektene oppfylle alle følgende kriterier:

 1. Prosjektet må adressere ett eller flere av de utvalgte kunnskapshullene.
 2. Den formelle søkeren må være et universitet, en akademisk institusjon eller forskningsinstitusjon eller et forskningsinstitutt i Norge, Sverige, Finland eller Storbritannia (vertsinstitusjon).
 3. Prosjektleder (principal investigator) må ha formell tilknytning til vertsinstitusjonen.
 4. Prosjektet kan ikke søke om mindre enn 3 millioner kroner eller mer enn 10 millioner kroner totalt for prosjektperioden.
  a. Finansiering fra Kavlifondet kan ikke brukes til overhead og/eller andre utgifter som ikke er direkte relatert til prosjektet.
  b. Vertsinstitusjonen må yte betydelig forskningsstøtte og tilrettelegge for at forskningsprosjektet kan gjennomføres. I den fulle søknaden må et brev signert lederen av vertsinstitusjonen som beskriver og bekrefter innholdet og omfanget av dette bidraget vedlegges.
 5. Den maksimale prosjektvarigheten er 6 år.
 6. Forskningsprosjektet må forplikte seg til brukermedvirkning. I den utvidede søknaden skal to navngitte brukerrepresentanter oppgis som medlemmer av prosjektgruppen.
 7. Søknaden og vedleggene må skrives på engelsk.

KRAV DERSOM SØKNADEN INNVILGES
Vertsinstitusjonen må oppfylle følgende krav dersom prosjektet innvilges:

 • Avtalen er regulert av norsk lov.
 • Alle utbetalinger skjer i norske kroner og vertsinstitusjonen bærer risikoen forbundet med varierende valutakurser.
 • Alle studier må forhåndsregistreres, enten i EUCTR, ClinicalTrials.gov eller OSF.io.
 • Det må leveres årlige prosjektrapporter, inkludert revisjon av regnskapsrapport utført av en uavhengig regnskapsfører eller revisor.
 • Publisering må skje i samsvar med ICMJE-anbefalingene og CONSORT statement.
 • Ubegrenset åpen tilgang til publiserte resultater kreves.
 • 10 % av den innvilgede summen holdes tilbake til sluttrapporten er godkjent av Kavlifondet

REGISTRERING OG SKJEMA FOR SKISSESØKNAD
Registrering og skjema for skissesøknad åpnes fredag 6. januar 2023 klokken 12.00 CET.

Du kan registrere deg på denne siden.

Husk å registrere deg på vår e-post-liste. Dette er vår primære kanal for kommunikasjon med potensielle søkere.

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål? Ta kontakt!
Jan-Ole Hesselberg | Programansvarlig
joh@kavlifondet.no | +47 900 71 673

Ida Svege | Seniorrådgiver
ics@kavlifondet.no | +47 917 11 952