20. december 2023

Hög aktivitet på Stadsmissionens sociala supermarket i Umeå

Umeå Stadsmissions öppnade Västerbottens första sociala supermarket i Umeå i oktober, och har varit i full gång från första dagen med mycket att göra. Kavlifonden tilldelat Umeå Stadsmission 1,5 miljoner norska kronor för etablering av matbutiken.

Butiken ska erbjuda överskottsmat, mat som annars skulle bli matsvinn, till kraftigt nedsatt pris eller gratis till människor som lever i ekonomisk utsatthet.

– Stödet innebär att vi kan finansiera lokalhyra, transportkostnader och lönekostnader för butiken första driftsåret. Det möjliggör helt enkelt att vi kan etablera en ny butik för att minska matsvinnet och nå fler som behöver stöd i Umeå, berättar Jesper Syrjälä, socialchef i Umeå Stadsmission.

 

Se reportaget på SVT om matbutiken: Allt fler lever på marginalen – Stadsmissionen startar första matbutiken i Västerbotten

OSLOTUR: Jesper Syrjälä hos Matsentralen Oslo på Kavlifondets matredderseminar i Oslo i høst. Foto: Kavlifondet

För hela december är det full fart med julkampanje och butiken.

– Vi har fått kassasystemet på plats, och har uppnått målet på 40 medlemmar för 2023. Så det känns väldigt lovande, säger Syrjälä.

Kavlifonden har under flera år etablerat en god relation med Stadsmissionen både centralt och regionalt.

Stiftelsen, som äger och delar ut hela overskottet från Kavli Sverige till goda endamål, är en viktig samarbetspartner i arbetet med att utveckla och testa olika hållbara modeller mot matfattigdom vid Stadsmissionen på flera platser i Sverige.

Kompetent och engagerat

Kavlifonden ser mycket positivt på samarbetet med Stadsmissionen och det nya projektet i Umeå.

– Det är ett kompetent och engagerat team som systematiskt arbetar för att minska matsvinnet och hjälper människor ur matfattigdom, säger tilldelningsansvarig på Kavlifonden, Guro Hjetland Sundsby.

– Det här projektet stämmer väl in i Kavlifondens strategi för klimat, hållbar produktion och konsumtion samtidigt som det når de som behöver det mest, säger hon.

Ska testa långsiktig lönsamhet

Redan under 2022 omfördelade Umeå Stadsmission totalt 24 ton överskottsmat till ekonomiskt utsatta. Med den nya matbutiken ökar mängden markant.

Umeå Stadsmission beräknas kunna omfördela cirka fyra ton mat per månad via butiken, som öppnades i oktober.

Den beräknas att kunna ta emot 80 medlemmar i veckan, varav de flesta är betalande kunder som högst betalar en tredjedel av ordinarie butikspris, medan några handlar gratis.

Projektet ska även testa butikens långsiktiga lönsamhet.

Driftkostnaderna för butiken förväntas täckas från försäljning till medlemmar och till Stadsmissionens egna verksamheter, och intäkten Stadsmissionen får för att erbjuda arbetspraktik i butiken.

– Vi strävar alltid efter att våra insatser ska bli självförsörjande, långlivade och skapa positiva ringeffekter för många över tid, säger Sundsby.

– Hittar man en bra modell för den här butiken så skapas också möjlighet för spridning till flera mindre orter.

Allt fler behöver hjälp

Matsvinnet i den svenska mathandeln, grossist- och matindustrin överstiger 100 000 ton årligen. Paradoxalt ökar samtidigt matfattigdomen i Sverige.

– Vi har sett en gradvis ökning av antalet personer som söker hjälp och har mer än fördubblat vår insats när det gäller matstöd. Ändå är behovet större än vad som kan täckas med nuvarande verksamhet, säger Jesper Syrjälä.

– Därför är det arbete som nu görs, med stöd från Kavli, mycket viktigt och relevant, säger Syrjälä.

Som Stadsmissionens nordligaste matcentral har Umeå potential att hantera mer mat som riskerar att bli svinn i hela Norrland, bland annat genom att hämta mer överskottsmat inte bara från butiker utan även från leverantörer- och grossister.

FAKTA

  • Sveriges Stadsmissioner distribuerade tillsammans 3500 ton överskottsmat år 2022. Detta motsvarar sju miljoner måltider och 8 125 ton CO2.
  • Stödet på 1,5 miljoner norska kronor till Umeå Stadsmission ska bidra till deres arbete för att omfördela mer överskottsmat i regionen genom att etablera och testa en modell för en social matbutik i en mindre stad där både betalande och icke-betalande medlemmar handlar i samma butik.
  • Kavlifonden beviljade 2022 125 000 kr till Umeås Stadsmission för att genomföra en förstudie med målet att identifiera möjligheter att öka insamling och omfördelning av mat i Umeå.
  • Resultaten från förstudien bekräftade att det finns mycket potential till att öka omfördelningen, och ligger till grund för planläggningen av den nya matbutiken.
  • Umeå har 130 000 invånare och är en knutpunkt för matdistribution i regionen Umeå.
  • Umeå matcentral er Stadsmissionens nordligaste matcentral och har potential att hantera mat som riskerar att bli svinn i hela Norrland, bland annat genom att hämta överskottsmat inte bara från butiker utan även från leverantörer- och grossister.
  • Kavlifondet stödjer eller har stött även etablering och utveckling av matcenter och matbutiker vid stadsmissionerna i Göteborg, Skåne, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Ørebro och Östergötland.