15. maj 2023

Kavlifondens årsrapport 2022: Årets tilldelningar

Totalt delade Kavlifonden ut 85 miljoner kronor till goda ändamål 2022.

Omkring 70 procent av Kavlifondens medel delas ut till goda ändamål i de fyra länderna där Kavlikoncernen har verksamhet: Norge, Sverige, Finland och Storbritannien. Resterande medel, 30 procent, går till internationella utvecklingsprojekt i länder med utbredd fattigdom.

Det här är en översikt över alla större donationer som Kavlifondet gjorde under 2022. För en fullständig lista inklusive såddfoner, medarbetargåvan och lokala hjärtesaker hänvisar vi till styrelsens årsredovisning i årsrapporten.

Här kan du läsa/ladda ner hela årsrapporten för 2022.

Översta bilden: Västerås Stadsmission

Projekt som fick stöd i Sverige 2022:

1,9 miljoner NOK – Skåne Stadsmission

Projekt: Omfördelning av överskottsmat till ideella organisationer
Projektperiod: 2022–2023

Skåne Stadsmissions egen matcentral omfördelar överskottsmat från livsmedelsbranschen till organisationens verksamhet för ekonomiskt utsatta personer i Skåneregionen. Stödet från Kavlifonden har de senaste åren bidragit till drift och utveckling av matcentralen samt till uppstart och etablering av «Matmissionen» som är deras egen matbutik i Malmö där medlemmar kan handla överskottsmat till låga priser.

MATCENTRALER I MÄLARDALEN: Kavlifonden ger stöd till en utökning av verksamheten vid matcentralerna i Eskilstuna (bilden), Västerås och Örebro. Foto: Västerås Stadsmission

2,5 miljoner NOK – Västerås Stadsmission

Projekt: Omfördelning av överskottsmat till ideella organisationer
Projektperiod: 2022–2023

2021 omfördelade Stadsmissionens trematcentraler i Mälardalen (Eskilstuna, Västerås och Örebro) tillsammans 150 ton överskottsmat och gav ca 1 000 personer mathjälp varje månad. Med stöd från Kavlifonden tar man nu fram en effektiv, regional struktur för mottagande och distribution av överskottsmaten samt ett system för distribution till Stadsmissionens egna verksamheter i området, där maten används. Målet är att fördubbla mängden överskottsmat som distribueras under projektperioden.

1 miljon NOK – Stiftelsen MusikBojen

Projekt: Musikterapi för barn med föräldrar i fängelse
Projektperiod: 2022–2023

MusikBojen har sedan starten 2018 erbjudit musikterapi och nått ut till mer än 1 000 barn och unga i Sverige som lever med olika trauman, allvarlig sjukdom, funktionsnedsättningar och psykisk sjukdom. Med stödet från Kavlifonden ska MusikBojen utveckla och sprida sin musikterapiverksamhet till barn och unga med familjemedlemmar i fängelse. Arbetet sker i samarbete med intresseorganisationerna «Barn
till förälder i fängelse (Bufff)» och Räddningsmissionens «Solrosen». Ett solitt pilotprojekt i Stockholm ska utveckla effektiva strukturer för att sprida verksamheten till fler delar av Sverige.

500 000 NOK – Trygga Barnen

Projekt: Utökning av programmet Trygga Hjältar
Projektperiod: 2020–2023

Trygga Barnen är en barnrättsorganisation för barn och unga som växer upp i familjer som upplever utmaningar med missbruk och psykisk ohälsa. Organisationen erbjuder samtal, samvaro, vägledning samt nätbaserad samtalsverksamhet via programmet «Trygga Hjältar». Stödet går till att utöka Trygga Hjältar-programmet genom att inrätta fler lokalavdelningar, så att de kan nå ut till fler barn och utvidga arbetet för att stärka barns rättigheter.

MASKOT: Medarbeidere i Trygga Barnen med maskoten Trygga Freddy. Foto: Trygga Barnen

3 miljoner NOK – Barnens rätt i samhället (Bris)

Projekt: Terapiverksamhet för barn med traumasymptom
Projektperiod: 2022–2023

Tillsammans bidrar Egmont Fonden och Kavlifonden med närmare 6 miljoner norska kronor till barnrättsorganisationen Bris och deras stor satsning i Sverige på barn och unga med flyktingbakgrund. Medlen går bland annat till att utbilda personer med kompetens i Teaching Recovery Techniques (TRT), en gruppbaserad terapimetod som riktar sig mot barn med traumasymptom efter krig och flykt. Programmet «Föräldraskap i Sverige» ska stötta barnen genom att stärka föräldrarna.

BARN I FOKUS: Bris har flera projekt för barn och unga. Bilden är från en av deras verksamheter. Foto: Bris

Projekt som fick stöd i Norge 2022:

3 miljoner NOK – ROS – Rådgivning om ätstörningar

Projekt: Drift och utveckling av rådgivningsverksamhet
Projektperiod: 2022–2023

ROS är en lågtröskelverksamhet och intresseorganisation för alla som har eller har haft en ätstörning samt deras anhöriga, och för alla andra som berörs av problematik runt mat och kropp. ROS erbjuder gratis rådgivning via telefon, chat och e-post, via lokalkontor i fem norska fylken. Kavlifonden har sedan 2019 gett stöd till drift, utveckling och utökning av ROS verksamhet, bland annat anställning av en manlig rådgivare för att nå ut till fler pojkar och män. Stödet på totalt 6 miljoner norska kronor tilldelades 2019 (3 miljoner norska kronor) och 2022.

7 miljoner NOK (totalt 35 miljoner norska kronor fördelade över fem år) – Bergen 4-Day Treatment

Projekt: Internationell spridning av B4DT
Projektperiod: 2019–2024

The Bergen 4-Day Treatment (B4DT) är en fyra dagar lång behandling av ångest- och tvångssyndrom (OCD). Studier visar att 90 procent av patienterna uppvisar en tydlig förbättring efter fyra dagar. Efter fyra år är 70 procent fria från tvånget och har en normal vardag. Kavlifonden har tidigare finansierat en nationell spridning av B4DT i Norge och finansierar nu utbildning av hälsoteam i flera olika länder. Arbetet bedrivs från hjärnforskningscentret Bergen Brain Plasticity Center vid Haukeland universitetssjukhus och leds av psykologspecialist Bjarne Hansen.

3 miljoner NOK – Den Norske Turistforening (DNT)

Projekt: Nationell spridning av Turboklubbarna
Projektperiod: 2022–2023

Turboklubbar är DNT:s lågtröskelverksamhet för barn och deras familjer och omfattar varierade friluftsaktiviteter i lokalmiljön. Kavlifonden stödjer en nationell spridning av verksamheten med tonvikt på att locka barn från familjer som vanligtvis inte har så bra tillgång till friluftsaktiviteter. Man fokuserar på fina naturupplevelser, gemenskap och vänskap. Inkludering och livsfärdigheter ska bidra till att stärka barnens psykiska hälsa.

TURBOKLUBB: Hamar och Hedmarken Turlag har startat en Turboklubb med medel från Kavlifonden. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifonden

1,6 miljoner NOK – Norsk klimastiftelse

Projekt: #Klimafrokost
Projektperiod: 2023–2025

Minst sex gånger om året bjuder klimatstiftelsen in till #Klimafrokost, en serie öppna arrangemang med kunskapsdelning och sakliga diskussioner om teman rörande klimatförändringar, klimatlösningar och energiomställningen. Klimafrokost lockar allt fler deltagare, från både expertmiljöer, organisationer, näringsliv, politiska miljöer och andra intressenter. Kavlifonden har gett stöd till #Klimafrokost sedan uppstarten 2014. Arrangemanget har blivit en populär och erkänd arena för kunskapsbaserade samtal och diskussioner om lösningar på klimatutmaningarna.

2 miljoner NOK – Mental Helse Ungdom

Projekt: Stärka kommunikationsaktiviteter
Projektperiod: 2020–2023

Mental Helse Ungdom (MHU) är en medlemsbaserad intresseorganisation som jobbar för ökad öppenhet om psykisk hälsa, för att förebygga psykisk sjukdom samt förbättra vården av psykisk ohälsa. Med stödet från Kavlifonden ska man stärka organisationens kommunikationsaktiviteter riktade mot unga vuxna, med särskilt fokus på pojkar och unga män. Medlen ska gå till vidareutveckling av tidigare pilotprojekt samt till utveckling, produktion och testning av nytt innehåll i olika sociala medier

NYTT SAMARBETE: Fr. v. Line Toft, insamlingsoch marknadschef, Adrian Lorrentson, kommunikationschef på Mental Helse Ungdom samt Guro Sundsby, tilldelningsansvarig hos Kavlifonden. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifonden

Projekt som fick stöd i Storbritannien 2022:

1,5 miljoner NOK – Curious Monkey

Projekt: Troupe – kreativt program för unga i offentlig omsorg
Projektperiod: 2022–2024

Teaterkompaniet bedriver programmet «Troupe» för ungdomar i offentlig omsorg i nordöstra England. I Troupe får ungdomarna möjlighet till personlig utveckling genom kreativa projekt där de både skapar, utövar och upplever kultur samtidigt som de får lära sig mer om politisk påverkan och opinionsbildning. Professionella resurspersoner ger ungdomarna hjälp och vägledning. Målet är att hjälpa ungdomarna till
bättre livskvalitet, nya framtidsmöjligheter och stärkt självkänsla.

2 miljoner NOK – Mortal Fools

Projekt: Arbete för att stärka barns och ungas psykiska hälsa
Projektperiod: 2022–2024

Mortal Fools är en kreativ utbildningsoch teatergrupp för barn och unga i åldern 7–21 år i nordöstra England. Professionella skådespelare utvecklar och producerar föreställningar tillsammans med barn och unga. Målet är att bygga självkänsla, ansvarstagande och andra färdigheter som är viktiga för att barn och unga ska bli trygga och produktiva samhällsmedborgare. Kavlifonden stödjer arbetet med att
utveckla programmen «Melva» och «Future Ready» som har som mål att stärka barns och ungas psykiska hälsa med hjälp av ett brett utbud av aktiviteter.

NYTT SAMARBETE: En glimt från Magic Fools program «Future Ready» och «Melva» som de nu ska sprida med stöd från Kavlifonden. Foto: Magic Fools. STÄRKT KOMPETENS: Ungdomar från Curious Monkey gav i mars 2023 anställda i socialtjänstens barnskydd och andra socialarbetare i Leeds utbildning i hur de på bästa möjliga sätt kan möta och hjälpa barn och unga som har behov av omsorg från det offentliga, oavsett om det gäller fosterhem, institutionsboende eller adoption. Foto: Curious Monkey 

2 miljoner NOK – Children North East

Projekt: Inkludering för barn som lever i fattigdom
Projektperiod: 2022–2023

Barnrättsorganisationen Children North East (CNE) har utvecklat «Poverty Proofing», en kartläggning av utmaningar som barn från låginkomstfamiljer upplever, och som utförs i nära dialog med skolledning, lärare och elever. Utifrån kartläggningen bistår CNE skolan med hjälp att utveckla enkla, kreativa lågtröskellösningar på dessa utmaningar. Det kan handla om möjlighet att återanvända skoluniformer, att säkerställa kostnadsfritt deltagande i undervisning och aktiviteter samt en utbyggnad av systemet med gratis skolmåltider. Stödet från Kavlifonden går till utrullning av programmet på 60 skolor i nordöstra England.

2,1 miljoner NOK – Cedarwood Trust

Projekt: Hållbar omfördelning av överskottsmat
Projektperiod: 2022–2023

Organisationen jobbar för att eliminera matsvinn och stötta låginkomstfamiljer i nordöstra England. Cedarwood Trust omfördelar överskottsmat genom egna ideella tjänster och genom att omfördela maten till andra ideella organisationer. Med medlen från Kavlifonden ska Cedarwood Trust skapa en mer klimatvänlig produktion av färdiga rätter och en mer effektiv omfördelning av överskottsmat för ideella organisationer i North Tyneside. Samtidigt ska de utöka sin verksamhet med arbetsträning för ungdomar.

KAVLIFONDEN I STORBRITANNIEN: Medarbetarna Gary Whatson och James Annan från Kavli UK/Primula Cheese överlämnar en gåvocheck till Cedarwood Trust på koncernens och Kavlifondens vägnar. Foto: Kavli UK