15. mai 2023

Kavlifondets årsrapport 2022: Årets tildelinger

Totalt delte Kavlifondet ut 81,5 millioner kroner i 2022. Her kan du lese om prosjektene som ble tildelt støtte.

Omkring 70 prosent av Kavlifondets midler ut til gode formål i de fire landene hvor Kavlikonsernet har virksomhet: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Resten av midlene, 30 prosent, går til internasjonale utviklingsprosjekter i land hvor fattigdom er utbredt.

Dette er en oversikt over alle de store tildelingene som ble gjort av Kavlifondet i 2022. For full liste inkludert såkornsprosjekter, ansattgaven og lokale hjertesaker viser vi til styrets årsberetning i årsrapporten.

Hele årsrapporten finner du her.

Prosjekter som fikk støtte i Norge i 2022:

NOK 3 millioner – ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Prosjekt: Drift og utvikling av rådgivningstilbud
Prosjektperiode: 2022–2023

ROS er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende, og for alle andre som er berørt av problematikk rundt mat og kropp. ROS gir gratis rådgivning via telefon, chat og e-post, og ved lokalkontor i fem fylker. Kavlifondet har siden 2019 støttet drift, utvikling og utvidelse av ROS sine tilbud, som ansettelse av en mannlig rådgiver for å nå ut til flere gutter og menn. Støtten på totalt 6 millioner kroner er tildelt i henholdsvis 2019 (3 millioner kroner) og 2022.

NOK 7 millioner (totalt 35 millioner kroner fordelt over fem år) – Bergen 4-Day Treatment (B4DT)

Prosjekt: Spredning av B4DT internasjonalt
Prosjektperiode: 2019–2024

The Bergen 4-Day Treatment (B4DT) er et firedagers behandlingsopplegg for angst- og tvangslidelser (OCD). Studier viser at 90 prosent av pasientene har klar bedring etter fire dager. Etter fire år er 70 prosent fri for lidelsen og lever normale hverdager. Kavlifondet har tidligere finansiert spredning av B4DT nasjonalt i Norge, og finansierer nå opplæring av helseteam i flere land. Arbeidet drives fra hjerneforskningssenteret Bergen Brain Plasticity Center ved Haukeland Universitetssykehus og ledes av psykologspesialist Bjarne Hansen.

TURBOKLUBB: Hamar og Hedmarken Turlag har startet Turboklubb med midler fra Kavlifondet. Turboklubben er gratis og åpen for alle barn 4-12 år og foreldrene deres. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

NOK 3 millioner – Den Norske Turistforening (DNT)

Prosjekt: Nasjonal spredning av Turboklubbene
Prosjektperiode: 2022–2023

Turboklubbene er DNTs lavterskeltilbud for barn og deres familier basert på varierte friluftsaktiviteter i lokalmiljøet. Kavlifondet støtter nasjonal spredning av tilbudet med særlig vekt på å rekruttere barn fra familier som vanligvis ikke har god tilgang til friluftsaktiviteter. Det legges vekt på gode naturopplevelser, fellesskap og vennskap. Inkludering og mestring skal bidra til å styrke barns psykiske helse.

NOK 1,6 millioner – Norsk klimastiftelse

Prosjekt: #Klimafrokost
Prosjektperiode: 2023–2025

Minst seks ganger i året inviterer Klimastiftelsen til #Klimafrokost, en serie åpne arrangementer med kunnskapsdeling og saklig diskusjon
om tema knyttet til klimaendringer, klimaløsninger og energiomstillingen. Klimafrokost trekker stadig flere deltakere, fra både fagmiljøer,
organisasjoner, næringsliv, politiske miljøer og andre interessenter. Kavlifondet har støttet #Klimafrokost siden oppstarten i 2014. Arrangementet har befestet seg som en populær og anerkjent arena for kunnskapsbaserte samtaler og diskusjoner om løsninger på klimautfordringene.

NOK 2 millioner – Mental Helse Ungdom

Prosjekt: Styrke kommunikasjonsaktiviteter
Prosjektperiode: 2023–2024

Mental Helse Ungdom (MHU) er en medlemsbasert interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Med støtten fra Kavlifondet skal de styrke organisasjonens kommunikasjonsaktiviteter mot unge voksne, med spesielt fokus på gutter og unge menn. Midlene skal gå til videreutvikling av tidligere pilotprosjekter og til utvikling, produksjon og testing av nytt innhold i ulike sosiale medier.

NYTT SAMARBEID: F. v. Leder for innsamling og marked, Line Toft og kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorrentson, og tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Guro Sundsby. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Prosjekter som fikk støtte i Sverige i 2022:

NOK 1,9 millioner – Skåne Stadsmission

Prosjekt: Omfordeling av overskuddsmat til ideelle organisasjoner
Prosjektperiode: 2022–2023

Skåne Stadsmissions egen matsentral omfordeler overskuddsmat fra matbransjen til organisasjonens tilbud forvanskeligstilte mennesker i Skåneregionen. Støtte fra Kavlifondet har de siste årene bidratt til drift og utvikling av matsentralen og til oppstart og etablering av «Matmissionen» en egen matbutikk i Malmø hvor medlemmer kan handle overskuddsmat til lave priser.

MATSENTRALER I MÄLERDALEN: Kavlifondet støtter utvidelse av virksomheten ved matsentralene i Eskilstuna (bildet), Västerås og Ørebro. Foto: Västerås Stadsmission

NOK 2,5 millioner – Västerås Stadsmission

Prosjekt: Omfordeling av overskuddsmat til ideelle organisasjoner
Prosjektperiode: 2022–2023

I 2021 omfordelte Stadsmissionens tre matsentraler i Mälerdalen (Eskilstuna, Västerås og Örebro) til sammen 150 tonn overskuddsmat og ga rundt 1000 mennesker mathjelp hver måned. Med støtte fra Kavlifondet utvikler de nå en effektiv, regional struktur for mottak og distribusjon av overskuddsmaten og et system for distribusjon til Stadsmissionens egne tjenester i området som benytter maten. Målet er å doble mengden overskuddsmat som distribueres i løpet av prosjektperioden.

MASKOT: Medarbeidere i Trygga Barnen med maskoten Trygga Freddy. Foto: Trygga Barnen

NOK 1 million – Stiftelsen MusikBojen

Prosjekt: Musikkterapi for barn med foreldre i fengsel
Prosjektperiode: 2022–2023

MusikBojen har siden starten i 2018 tilbudt musikkterapi og nådd mer enn 1000 barn og unge i Sverige som lever med ulike traumer, alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelser og psykiske lidelser. Med støtten fra Kavlifondet skal MusikBojen utvikle og spre sitt musikkterapi-tilbud til barn og unge med familiemedlemmer i fengsel. Arbeidet skjer i samarbeid med interesseorganisasjonene «Barn till förälder i fängelse (Bufff)» og Räddningsmissionens «Solrosen». Et solid pilotprosjekt i Stockholm skal utvikle gode strukturer for å spre tilbudet til flere deler av Sverige.

NOK 500 000 – Trygga Barnen

Prosjekt: Utvide programmet Trygga Hjälter
Prosjektperiode: 2020–2023

Trygga Barnen er en barnerettighetsorganisasjon for barn og unge som vokser opp i familier med rusmisbruk og utfordringer med psykisk helse. Organisasjonen tilbyr samtaler, samvær, veiledning samt nettbasert samtaletilbud gjennom programmet «Trygga hjälter» (Trygge Helter). Støtten går til utvidelse av Trygga Hjälter-programmet ved å opprette flere lokale avdelinger, slik at de kan nå ut til flere barn og utvide arbeidet for å styrke barns rettigheter.

NOK 3 millioner – Barnas rettigheter i samfunnet (Bris)

Prosjekt: Terapitilbud til barn med traumesymptomer
Prosjektperiode: 2022–2023

Til sammen bidrar Egmont Fonden og Kavlifondet med nærmere seks millioner kroner til barnerettighetsorganisasjonen Bris og deres storsatsing for barn og unge med flyktningbakgrunn i Sverige. Midlene går blant annet til å utdanne fagpersoner i Teaching Recovery Techniques (TRT), en gruppebasert terapimetode rettet mot barn med traumesymptomer etter krig og flukt. Programmet «Foreldreskap i Sverige» skal støtte barna gjennom å styrke foreldrene.

BARN I FOKUS: Bris driver flere tilbud for barn og unge. Bildet er fra en av deres virksomheter. Foto: Bris

Prosjekter som fikk støtte i Storbritannia i 2022:

NOK 1,5 millioner – Curious Monkey

Prosjekt: Troupe – kreativt program for unge i offentlig omsorg
Prosjektperiode: 2022–2024

Teaterkompaniet driver programmet «Troupe» for ungdom som lever i offentlig omsorg i det nordøstlige England. I Troupe får ungdommene mulighet til å utvikle seg gjennom kreative prosjekter hvor de både skaper, utøver og opplever kultur, og samtidig får de opplæring og trening i politisk påvirkning og deltakelse. Profesjonelle ressurspersoner bistår og veileder ungdommene. Målet er å bidra til at de unge skal oppleve god livskvalitet, få nye fremtidsmuligheter og styrke egen selvtillit.

NOK 2 millioner – Mortal Fools

Prosjekt: Styrking av barn og unges psykiske helse
Prosjektperiode: 2022–2024

Mortal Fools er en kreativ lærings- og teatergruppe for barn og unge i alderen 7-21 år i Nordøst-England. Profesjonelle skuespillere utvikler og produserer forestillinger i samspill med barn og unge. Målet er å bygge selvtillit, ansvarlighet og andre ferdigheter som er viktige for at barn og unge skal bli trygge og produktive samfunnsborgere. Kavlifondet støtter arbeidet med å utvikle programmene «Melva» og «Future Ready» som har som mål å styrke barn og unges psykiske helse gjennom et bredt utvalg aktiviteter.

NYTT SAMARBEID: (Øverst) Glimt fra Mortal Fools’ programmer «Future Ready» og «Melva», som de nå skal spre med støtte fra Kavlifondet. Foto: Mortal Fools. ERFARINGSKOMPETANSE: (Nederst) Ungdommer fra Curious Monkey gav i mars 2023 ansatte i barnevernet og andre sosialarbeidere i Leeds opplæring i hvordan de best mulig kan møte og gi assistanse til barn og unge som har behov for omsorg fra det offentlige, enten det gjelder fosterhjem, institusjonsbolig eller adopsjon. Foto: Curious Monkey

NOK 2 millioner –  Children North East

Prosjekt: Inkludering for barn som lever med fattigdom
Prosjektperiode: 2022–2023

Barnerettighetsorganisasjonen ChildrenNorth East (CNE) har utviklet «Poverty Proofing», en kartlegging av utfordringer som barn fra lavinntektsfamilier opplever som utføres i nær dialog med skoleledelse, lærere og elever. Basert på kartleggingen bistår CNE skolen med å utvikle enkle, kreative lavterskel løsninger på utfordringene. Det kan være tilretteleggelse for gjenbruk av uniformer, å sikre gratis deltagelse i skolefag og aktiviteter, og utvidelse av ordninger med gratis skolemåltider. Støtten fra Kavlifondet går til utrulling av programmet ved 60 skoler i Nordøst-England.

NOK 2,1 millioner – Cedarwood Trust

Prosjekt: Bærekraftig omfordeling av overskuddsmat
Prosjektperiode: 2022–2023

Organisasjonen jobber for å eliminere matsvinn og støtte mennesker med lavinntekt i Nordøst-England. Cedarwood Trust omfordeler overskuddsmat gjennom egne ideelle tjenester og ved å omfordele maten til andre ideelle organisasjoner. Med midlene fra Kavlifondet skal Cedarwood Trust skape en mer klimavennlig produksjon av ferdige retter og mer effektiv omfordeling av overskuddsmat for ideelle organisasjoner i North Tyneside. Samtidig skal de utvide sitt tilbud om arbeidstrening til ungdom.