28. maj 2024

Dessa fick stöd från Kavlifonden 2023

Med överskottet från Kavlikoncernen kunde Kavlifonden dela ut totalt 50,2 miljoner norska kronor till goda ändamål under 2023. Här kan du läsa om alla projekt som fått stöd.

Denna artikel är publicerad i Kavlifondens årsrapport 2023. Foto överst: Umeå Stadsmission

Ladda ner hela årsrapporten här

Läs mer:

Pressmeddelande: Mjukost, dressing och sås gav 50,2 miljoner kronor till goda ändamål 2023 från Kavlifonden

Ledare: Bäst tillsammans för goda ändamål!

Projekt som fick stöd i Sverige 2023:

Frisk Mat

350 000 NOK 
Projekt: Uppsökande arbete/nätverksbyggande
Projektperiod: 2024

Frisk Mat jobbar för att maten som serveras i skolor, på sjukhus och i andra offentliga institutioner ska ses som en folkbildnings- och folkhälsoinsats – som i det långa loppet kan avlasta sjukvården. Utgångspunkten är att en av fyra svenskar riskerar att dö i förtid på grund av osunda kostvanor. Med hjälp av en uppsökande metod försöker Frisk Mat hitta kockar som behöver hjälp, framför allt i socioekonomiskt utsatta områden. Dessa erbjuds att bli en del av organisationens nätverk där de motiveras till att se sig själva och sin yrkesroll som viktiga aktörer för folk- hälsan. Kockarna får bland annat stöd i hur de kan möta omgivningen med faktabaserade argument för varför barn mår bättre av att äta på ett annat sätt än det som är normen i alltför många svenska hem.

Umeå Stadsmission

1,5 miljoner NOK
Projekt: Social matbutik

Projektperiod: 2023

Västerbottens första sociala matbutik «Matmissionen» öppnade i Umeå 2023. Butiken erbjuder överskottsmat, mat som annars hade blivit till mat- svinn, till kraftigt reducerat pris eller gratis till personer med låga inkomster. Kavlifonden har under en rad år gett stöd till etablering och utveckling av matcentraler och matbutiker i Göteborg, Skåne, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Örebro och Östergötland samt i flera städer i Norge och Stor- britannien. Målet med projektet i Umeå är att testa en social matbutiksmodell i en mindre stad där både betalande och icke-betalande medlemmar handlar i samma butik, samt att testa butikens långsiktiga lönsamhet.

Reach for Change

2 miljoner NOK
Projekt: Next in Mind
Projektperiod: 2024

Organisationen Reach for Change (RfC) jobbar för att stötta sociala entreprenörer och främja innovativa lösningar inom klimat samt för att minska social ojämlikhet och fattigdom. I samarbete med flera stiftelser etablerar RfC ett nordiskt program för att stärka mental hälsa bland unga i åldersgruppen 18 till 29 år. 20 sociala entreprenörer bjuds in till inkubatorprogram som följs av ett acceleratorprogram som ger skräddarsytt stöd och investeringar till de tio sociala entreprenörer som har störst potential att skala upp sina lösningar. Programmet inkluderar en rad påverkansaktiviteter, som tvärsektoriella workshops och arrangemang på nordisk nivå. Kavlifonden har gett stöd till kommunikationssamarbete för rekrytering av sociala entreprenörer i Norge.

Ätbart

300 000 NOK
Projekt: Matstöd
Projektperiod: 2024-2025

Projektet Matstöd gör det möjligt för flera organisationer att omfördela en betydligt mängd mat som annars hade kastats.

Ätbart är en allmännyttig ideell förening som grundades år 2019 för att minska matsvinnet.

Sedan dess har Ätbart omfördelat över två miljoner måltider till människor i behov, och genomför idag utbildningar om matsvinn, matfattigdom och hållbara matvanor i hela landet.

Föreningen deltar aktivt i ett stort antal nationella matsvinnsprojekt samt driver Svenska matbanks- nätverket, ett stödnätverk för mat- banker (organisationer som omfördelar osålda livsmedel) i Sverige.

Les mer om Ätbart: Möjliggör nationellt nätverk för att minska matsvinn och stötta lokala matbanker

Projekt som fick stöd i Norge 2023:

Kirkens Bymisjon

4 miljoner NOK
Projekt: Robust Stovner
Projektperiod: 2024–2025

Robust är Kirkens Bymisjons satsning på frivilliga förebyggande samtal för barn och unga i hela Oslo, som kämpar med bekymmer, konflikter och problem av olika slag.

Robust är välkänt av Oslos skolor, skolhälsovård och stadsdelarnas hälsoteam för barn och unga.

Till lokalerna i Oslo centrum kan de komma själva för att prata med en terapeut, med föräldrar eller andra vårdnadshavare, eller hela familjen tillsammans. Samtalen kan handla om allt från att känna sig ensam eller annorlunda, bråk om skärmtider eller när man ska komma hem på kvällen, eller kanske är det föräldrarna som har det svårt med föräldrarollen.

Center for Evidence and Implementation Nordic (CEI)

4 miljoner NOK
Projekt: Barna først!
Projektperiod: 2023–2025

CEI är en ideell, global kunskaps- organisation som bedriver ett brett spektrum av sociala förbättringsprojekt med särskilt fokus på att skapa bättre uppväxtvillkor för barn. «Barna først!» är ett pilotprojekt som rullas ut i samarbete mellan CEI Norden och de tre norska kommunerna Gausdal, Gjesdal och Hå, med stöd från Kavlifonden. CEI bistår kommunerna i arbetet med att kartlägga och utvärdera den lokala helhetsinsatsen runt barn och unga, med ett övergripande mål om att förbättra lokalsamhällets insats på ett systematiskt och långsiktigt sätt. Resultaten från projektet ska bli föremål för forskning. Målet är att kartlägga hur alla aktörer i en kommun kan samarbeta på bästa möjliga sätt för att förebygga att barn och ungas utmaningar blir så stora att de kräver behandling inom specialistsjukvården.


BARNA FØRST: Arild Bjørndalen, regionchef i CEI Nordic och projektledare för Barna først, och Kavlifondens dåvarande vd Inger Elise Iversen på Nordisk Stiftelseskonferanse hösten 2023. Bjørndalen presenterade Barna først! på konferensen. Foto: Rune Mørland/Kavlifonden

Guttas Campus

500 000 NOK
Projekt: Campus UNG
Projektperiod: 2024

Campus UNG är ett pilotprojekt baserat på samma metodik och lärandeteorier som Guttas Campus. Målgruppen utgörs av både flickor och pojkar på högstadiet, och studielägret pågår i tre veckor under dagtid. Projektet riktar sig till elever i årskurs nio som vill förbättra sina kunskaper i att läsa, skriva och räkna inför gymnasiet. Personlig och social utveckling genom att man arbetar med karaktärsstyrkor ingår också i lägrets läroplan. Askøy kommun deltar i pilotprojektet med f lera lärare och volontärer i samarbete med instruktörer från Guttas Campus. På sikt är målet att metodiken från studielägren ska kunna överföras till att användas i klassrummet.

Forskerfabrikken

250 000 NOK
Projekt: Aksjon Gjenvinning
Projektperiod: 2023

Aksjon Gjenvinning är ett kostnadsfritt nationellt skolprojekt för elever i års- kurs 5 till 7, där de får lära sig om återvinning, kretslopp och återbruk av metallförpackningar. Sedan 2018 har mer än 90 000 elever deltagit. Projektet består av en insamlingstävling och en kreativ tävling med koppling till åter- vinning och återbruk av aluminium- förpackningar. Aksjon Gjenvinning arrangeras i samarbete mellan Forskerfabrikken, Norsk Hydro, Norsk Metallgjenvinning och Kavli Norge. Kavlifonden har varje år sedan 2021 gett stöd till genomförandet av projektet som en del av sin satsning på hållbar konsumtion och produktion. Före detta cykelproffset Dag Otto Lauritzen har varit ambassadör för Aksjon Gjenvinning sedan 2021, med utgångspunkten att återvunna tuber kan bli en ny cykel.

Ungt Entreprenørskap Norge

200 000 NOK
Projekt: Innovationsläger
Projektperiod: 2023

Kavlifonden stödjer Ungt Entreprenørskap Norges genomförande av Innovationsläger vid tre högstadieskolor under hösten 2023. Eleverna fick i uppdrag att utveckla smarta klimat- lösningar som kan hjälpa Q-Meieriene med ambitionen om att bli ett klimatneutralt mejeri 2030. På varje skola utsågs en vinnargrupp som fick resa till Oslo och delta på Q Innovationsdagen. Stödet ges som en del av Kavlifondens satsning på hållbar konsumtion och produktion. På Innovationsdagen anlitade Q-Meieriene programledarna Nora Geiran Dingstad och Ari Bajgora från Jungeltelegraf1, ett annat projekt som fick stöd från Kavlifonden 2023.

Matcentralen Oslo

500 000 NOK
Projekt: Hållbarhetsträff för skolor i Osloområdet
Projektperiod: 2024

Matcentralen Oslo omfördelar överskottsmat från livsmedelsbranschen till mer än 140 ideella organisationer i Osloområdet. Det nya stödet går till etablering av ett nytt undervisnings- initiativ för elever i årskurs 6 till 9 i skolorna i Osloområdet. Målet är att inspirera eleverna att bli «maträddare» och medvetna konsumenter, och sam- tidigt ge dem kunskap om ojämlikheter i världen och i Norge. Initiativet ska integreras i hemkunskapsämnet. Skolorna får erbjudande om en inledande träff på Matcentralen med rundvisning och föredrag samt uppföljning med skolbesök då man lagar mat av över- skottsmat. Planen är att på dessa träffar ta emot 5 000 elever under 2024, därefter 10 000 per år. Projektet får även stöd från Sparebankstiftelsen DNB.

Eteren AS

150 000 NOK
Projekt: Jungeltelegraf1
Projektperiod: 2023

Jungeltelegraf1 är en podd som görs av ungdomar för ungdomar. Podden jobbar med teman som är personliga och samhällsaktuella, och tar bland annat upp livsfärdigheter, psykisk hälsa och ungdomars påverkanskraft i demokratin. Ensamhet, stress och press, sex, förälskelse, killar och känslor, rasism, russetid, val av utbildning, Andrew Tate, cancelkultur och yttrandefrihet är bara några av de teman som grundligt har behandlats i Jungeltelegraf1. Målet är att bidra till att ungdomar ska kunna öka sin reflexiva kompetens oberoende av uppväxtförhållanden och uppfostrings- kultur. Reflexiv kompetens skapar en bra grund för att kunna förstå sig själva och andra, att fatta bra beslut och navigera i sitt eget liv.


STORTINGETS ORDFÖRANDE: Kavlifonden gav även stöd till Jungeltelegraf1 på Arendals- veckan UNG 2023. Här från poddinspelning med stortingets ordförande Masud Gharahkhani. Foto: Hanne Eide Andersen/ Kavlifonden och Jungeltelegraf1

Håpets katedral

100 000 NOK
Projekt: Stillhet under Arendalsuka
Projektperiod: 2023

Kavlifonden finansierade arrange- manget «Stillhet» på Håpets Katedral under Arendalsveckan i augusti 2023. Till vardags ligger katedralen, som är ett flytande byggnadsverk, på Isegran i Fredrikstad och är en mötesplats för människor oavsett ålder, nationalitet och tro. Den 14 meter höga unika byggnaden har skapats under flera år av material som plockats upp från hav och kust av barn i närområdet och andra frivilliga krafter. Målet är att skapa hopp genom samarbete som kan bidra till bra och hållbara lösningar för både miljö, människor och samhälle. Under en vecka då det är otroligt mycket samtal och saker som sker, kunde Håpets Katedral erbjuda lugn och ro som en kontrast och uppmärksamma människor på hur f int stillhet kan vara.


HOPP PÅ ARENDALSVECKAN: Håpets Katedral fraktades till Arendal på spektakulärt vis och blev en av de populäraste evenemangsplatserna. Kavlifonden (uppe till höger) deltog på Arendalsveckan med flera samarbetspartner och arrangemang. Foto: Hanne Eide Andersen/ Kavlifonden, Camilla Brox/ Håpets Katedral

Projekt som fick stöd i Storbritannien 2023:

Children North East

1,29 miljoner NOK
Projekt: Poverty Proofing the School Day

Projektperiod: 2024

Barnrättsorganisationen Children North East (CNE) har utvecklat «Poverty Proofing», en kartläggning av utmaningar som barn från låginkomstfamiljer upplever, och som utförs i nära dialog med skolledning, lärare och elever. Utifrån kartläggningen bistår CNE skolor med hjälp att utveckla enkla, kreativa lågtröskellösningar på dessa utmaningar. Det kan handla om möjlighet att återanvända skoluniformer, att säkerställa kostnadsfritt deltagande i undervisning och aktiviteter samt en utbyggnad av systemet med gratis skolmåltider. Stödet från Kavlifonden går till utrullning av programmet på 60 skolor i nordöstra England.

Bind UK

1 miljon NOK
Projekt: Aktiviteter för maträddning i nordöstra England
Projektperiod: 2024–2025

Bind är en central för insamling av överskottsmat i Newcastle och arbetar med olika kreativa sätt att rädda mat från att slängas. Bind jobbar för att skapa positiva attityder genom ett brett informationsarbete, caféet «The Magic Hat» och kunskapsprogrammet Eat Smart för elever i grundskolan. Medlen från Kavlifonden ska användas till att utbilda och motivera barn att skapa förändring och minska matsvinnet i och utanför skolan genom programmet Eat Smart. Medlen ska också gå till att stärka driften av caféet «The Magic Hat» som säljer rätter av hög kvalitet, som tillagats av överskottsmat. Caféet har matservering fyra dagar i veckan och tillämpar konceptet «betala det du känner för».

UNGA BRITTISKA MATRÄDDARE: Eat Smart är skolprogrammet som utvecklats av Bind UK och som de nu rullar ut med stöd från Kavlifonden. REfUSE, som också är partner till Kavlifonden i nordöstra England, håller på att rulla ut det på flera  skolor, även detta görs med stöd från Kavli- fonden. Här ser vi Rune Mørland, tilldelnings- ansvarig på Kavlifonden och Gareth Watson, marknadsansvarig på Kavli Storbritannien,  på besök hos Cestria Primary School i maj 2023, tillsammans med elever som deltog i programmet. Affischerna de håller upp visar resultat från projektet. Eleverna hade även förberett frågor till Kavlifonden och Kavli Storbritannien om olika delar av vårt arbete. Foto: Hanne Eide  Andersen/Kavlifonden

The Glasshouse (tidigare Sage Gateshead)

1 miljon NOK
Projekt: Music for Social Impact

Projektperiod: 2024

Kavlifonden har under snart tio år stöttat The Glasshouse arbete med att skapa bra plattformar för livsfärdigheter och kreativa aktiviteter för barn och unga. I programmet «Music for Social Impact» inkluderas barn och unga i ett brett spektrum av musikaliska upplevelser. Man riktar sig särskilt mot individer som vanligtvis inte har möjlighet att delta i sådana aktiviteter. Barn och unga med svåra levnadsförhållanden, särskilda lärandebehov och funktions- nedsättningar är den huvudsakliga målgruppen. Utvärderingar visar att programmet inte bara bidrar till ökad samhörighet och bättre livsfärdigheter, utan även till högre skolnärvaro och större sociala nätverk för dessa extra utsatta barn och ungdomar.


SÅNGGLÄDJE: The Glasshouse (tidigare The Sage) är en mångårig samarbetspartner till Kavlifonden i nordöstra England, och har sin bas i Gateshead där även Kavli UK har sin Primula Cheese-fabrik. The Glasshouse erbjuder en rad kulturaktiviteter för barn och unga, där man prioriterar dem som vanligtvis inte har tillgång till detta. Mest känt är kanske The Big Sing där barn får lära sig sjunga i kör på skoltid, för att till slut mötas i en stor konsert med sång och musik i The Glasshouse egen berömda konsertarena. Foto: The Glasshouse

Birkheads Wild

350 000 NOK
Projekt: Utveckla och stärka Birkheads Wild
Projektperiod: 2023–2024

Birkheads Wild är ett socialt företag i Gateshead i nordöstra England, som jobbar för att stärka barn och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger på copingstrategier kopplade till ångest och känsloreglering. I ett vackert naturområde i lantliga omgivningar får barn och unga delta i utomhusaktiviteter, naturupplevelser och djurskötsel. Birkheads Wild har en friluftsgrupp för 11–14-åringar och en eftermiddags- aktivitet (efter skolan) för barn under 11 år. De erbjuder även alternativ skolgång för barn och unga som på grund av beteendeproblem hamnar utanför den vanliga skolan. Detta görs i samarbete med lokala myndigheter och i dialog med relevanta instanser som socialtjänstens barnskydd.

Utvecklingsprojekt som fick stöd 2023:

Rädda Barnen

250 000 NOK
Projekt: TV-kampanjen NRK 2023: Låt barn leva i fred

Projektperiod: 2024

NRK TV-kampanjen gick 2023 till Rädda Barnen, för att hjälpa barn drabbade av krig och konflikt. Målet var att samla in tillräckligt med pengar för att ge mer än 100 000 barn möjlighet att leka, lära och leva i fred. Pengarna gick bland annat till att ge barn möjligheten att gå i skola, att återförena barn med deras familjer som de kommit bort ifrån samt erbjuda stöd till tidigare barnsoldater. Pengarna fördelas mellan projekt i Ukraina, Syrien, Bangladesh, Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo samt Norge. Med överskottet från Kavli har Kavlifonden bidragit till TV-kampanjen med totalt 2,2 miljoner norska kronor sedan 2017.

Strømmestiftelsen

3,75 miljoner NOK
Projekt: Stärka psykisk hälsa hos barn och unga i Nepal
Projektperiod: 2024–2026

Nepal har sett en dramatisk försämring av den psykiska hälsan hos barn och unga under och efter pandemin. En undersökning från 2020 visade en tredubbling av psykiska hälsoproblem hos barn och unga. Hela 78 procent fler barn upplevde våld och diskriminering, och man såg en ökning på närmare 50 procent av könsbaserat våld.

Kavlifonden har sedan 2019 finansierat Strømmestiftelsens Samvad-program i Nepal för flickor och pojkar i åldersgruppen 11 till 19 år. Strømmestiftelsen är en rättighetsbaserad utvecklings- organisation med en rad projekt inom utbildning och jobbskapande samt för att stärka civilsamhället.

Medlen från Kavlifonden ska användas till ett pilotprogram för att stärka psykisk hälsa hos barn och unga. Delar av programmet använder sig av International Child Development Programme (ICDP). ICDP är ett norskutvecklat kunskapsbaserat, hälsofrämjande och förebyggande program vars mål är att förbättra barn och ungas uppväxt och mentala hälsa genom att stärka föräldrarnas omsorgskompetens.

Kavlifondens program för hälsoforskning

För tilldelningar från vårt hälsoforskningprogram, se Kavlifondens årsrapport 2023 s.62