25. april 2017

Motvirker eksklusjon

Å kunne språket i sitt nye hjemland er helt nødvendig for å kunne fungere godt i et samfunn. Nylig forlenget Kavlifondet avtalen med Røde Kors i Skandinavia og Storbritannia til støtte for deres språktreningshjelp for innvandrere.

Tekst og foto: Røde Kors

Uavhengig av om man har kommet til et nytt land som flyktning, familiegjenforent eller arbeidsinnvandrer, er det å være seg språket i sitt nye hjemland ikke bare et spørsmål om livskvalitet, men også helt nødvendig for å kunne delta i samfunnet. Det er sjelden at noen bevisst veger bort den muligheten. Likevel finnes det grupper av innvandrere som har bodd mange år i sitt nye hjemland, uten at de har lært seg språket godt nok til å delta i en hverdagslig samtale.

Glede og helse

Røde Kors har i lys av dette utviklet språktreningsaktiviteter i både Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Det overordnede målet for språktrening i regi av Røde Kors er at innvandrere skal kunne nå et ferdighetsnivå som setter dem i stand til å delta i jobb, utdanning og samfunnet for øvrig.Felles for språktreningen er at det fungerer som et supplement til det offentlige tilbudet, og at det skal være en sosial arena hvor deltakerne danner nettverk inn i lokalmiljøet og bidrar til å motvirke sosial eksklusjon. Dette skaper glede og tilhørighet, og er i så måte helsefremmende. Samfunnet og innvandrerne selv tjener alle på at innvandrere lærer seg språket i sitt nye hjemland, så språktrening har også en samfunnsøkonomisk verdi.

Samhold i samfunnet

Kavlifondet har bidratt med verdifulle integreringsmidler de siste årene og gjort det mulig for Røde Kors å styrke sin innsats for nyankomne migranter. Takket være midler fra Kavlifondet kan Røde Kors i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia fortsette å jobbe med økt tilhørighet og samhold i samfunnet gjennom godt strukturerte integreringsaktiviteter og god oppfølging av den enkelte deltaker og frivillig.

Språktrening og leksehjelp

Hva har så midlene i de forskjellige landene gått til?

Norges Røde Kors: Midler fra Kavlifondet har bidratt direkte i norsktreningsaktivitet. Oslo og Bergen Røde Kors har kunnet styrke kvaliteten på språktrening for målgruppen samt gi god oppfølging til sine frivillige. Oslo Røde Kors for eksempel hatt 100 prosent vekst i 2016 sammenlignet med året før. Oslo Røde Kors har i løpet av året 2016 hatt 10627 besøk til språktrening og 420 frivillige har vært involvert i norsktreningsaktivitet enten som norsktrenere, gruppeledere eller gjennom kurs.Dansk Røde Kors har hatt kontakt med 8000 flyktninger, også her har midler fra Kavlifondet finansiert språktrening hos målgruppen. Midlene har gjort det mulig å tilby språktrening og leksehjelp flere steder: 70 leksehjelp og språktreningstilbud samt 40 sosiale cafeer.

Britisk Røde Kors har i sine prosjekter hatt fokus på unge flyktninger fra mange land. Gjennom Chrysalis-programmet gjennomfører deltakerne kurs og workshops som styrker de nødvendige ferdigheter slik som språk og IT-ferdigheter. Evaluering av Chrysalis-programmet i 2016 viste at 73 prosent av deltakerne følte de hadde forbedret sine ferdigheter siden de først begynte, da særlig muntlig og skriftlig språkforståelse. Mange av de som deltok i evalueringen gav også uttrykk for at de nå hadde et større nettverk og følte seg mer inkludert.

Svensk Røde Kors nådde 1000 unge migranter med sine aktiviteter. Fokuset var økt integrering og bedre helse for barn og voksne. Spesielt viktig var det å være et støtteapparat for barn og foreldre rammet av krig, flukt og traumer. I 2016 var det 43 leksehjelpgrupper i aktivitet i flere lokalforeninger, hovedsakelig i Stockholm og Uppsala.