23. februar 2018

Digitalt entreprenørskap i Myanmar

Med støtte fra Kavlifondet skal Zabai utvikle et digitalt undervisningsopplegg innen entreprenørskap for myanmarsk ungdom. - Kavlifondets støtte bidrar til at vi får utviklet et kurs det er stor etterspørsel etter i Myanmar, sier Kyrre Øygarden i Zabai.

Tekst: Hanne Eide Andersen og Zabai

Etter flere tiår med militærregimet har Myanmar fremdeles betydelige utfordringer med å sikre stabilitet og økonomisk fremgang. Blant annet har utdanningssystemet, og dermed også det generelle kompetansenivået i befolkningen hatt en svak utvikling de siste femti årene.

– Selv om de fleste av Myanmars befolkning behersker grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og matematikk, har befolkningen ikke ervervet seg det sett av ferdigheter som kreves i arbeidsmarkedet i årene fremover og produktiviteten er lav, forteller Kyrre Øygarden.

Arbeidsledighet og «drop-outs»

En av utfordringene i Myanmar er den høye arbeidsledigheten – spesielt blant unge – høy grad av «drop-outs» fra skolen og utilstrekkelig kvalitet på innholdet i utdanningen.

– Et digitalt kurs i entreprenørskap vil være et betydelig verktøy for å skape høyere produktivitet, og kan bidra til en viktig yrkesmestring for den enkelte elev. Prosjektet skal gi ungdom kunnskap og kompetanse til å finne stabile måter å skaffe seg en inntekt på, sier Kyrre Øygarden.

– Dette blir det første prosjektet som kjøres fullt og helt av lokalt ansatte i Yangon. Planleggingen er i full gang og vi planlegger en stor lansering i tredje kvartal.

Samarbeid med organisasjoner

Zabais hovedmål er å distribuere kurset gjennom ikke-statlige organisasjoner i Myanmar. Mange av dem tilbyr yrkesrettet utdanning innen ulike fag.

Zabai er i ferd med å opprette kontakt med flere organisasjoner. Samtlige de har vært i kontakt med, er tydelige på at læremateriell og fokus på entreprenørskap blir et stadig viktigere element i yrkesrettet utdanning.

– Vårt mål er å gjøre slike kurs til den foretrukne læringsformen innen entreprenørskap for alle organisasjoner som tilbyr yrkesrettet utdanning (TVET) i Myanmar, sier Kyrre Øygarden.

Video og avisformat

Kurset de utvikler tar utgangspunkt i et undervisningsopplegg som er utviklet av Marit Linnebo Olderheim, «How to make money». Dette kurset består av en serie korte videoer i kombinasjon med læremateriell i avisformat, spesielt rettet mot ungdom i Gambia.

– Dette er et meget grundig gjennomarbeidet materiell som etter vår mening fortjener en bredere distribusjon. Det er et meget godt innhold som også er vel egnet til i sin helhet å bli distribuert online som et e-læringskurs. Det åpner også muligheten for å ta utdanning uansett bosted, kjønn og sosial klasse, påpeker Kyrre Øygarden.

 Se flere bilder fra Myanmar her! Zabai utvikler også et annet kurs, kalt «Hospitality Training» ved en fagskole i Nyayngshwe i Myanmar. Her fra da testet e-læring på disse elevene. Alle foto: Zabai

E-læring stadig viktigere

Øygarden viser til at bruk av e-læring og videobasert læring er blitt en etablert måte å drive kunnskapsformidling på i industriland. Teknologisk utvikling gjør at også utviklingsland og fattige samfunn i stadig større grad kan gjøre seg nytte av e-læring som læringsform.

– Vi har grunnleggende tro på at e-læring vil bli et stadig viktigere bidrag til å nå FNs bærekraftsmål for utdanning, og gleder oss til å bidra til denne utviklingen gjennom opplæring innen entreprenørskap, sier Kyrre Øygarden.

Les mer om Zabai på deres hjemmeside!