30. august 2022

Tidlig hjelp mot angst til skolebarn i hele Kristiansand

Med støtte fra Kavlifondet ruller Sørlandet sykehus ut et lovende program for engstelige barn og unge til samtlige grunnskoler i Kristiansand. Programmet Mini-RISK skal forebygge at barna utvikler større problemer og angstdiagnoser.

Mini-RISK er basert på kognitiv adferdsterapi, lærere som kursledere og høy foreldreinvolvering gjennom hele programmet, som gis til barna i skoletiden.

Kavlifondet støtter utrullingen med totalt 2,3 millioner kroner frem til 2024.

Til alle Kristiansand-skoler

Alle de 44 grunnskolene i Kristiansand kommune skal delta i programmet Mini-RISK, som er utviklet ved ABUP, avdeling for barn og unges psykiske helse, ved Sørlandet sykehus.

– Håpet er at videregående skoler blir med etterhvert, sier professor og psykologspesialist, Åshild Tellefsen Haaland.

Haaland har utviklet Mini-RISK og leder utrullingen av programmet i Kristiansand. Målet er at alle barn i alderen 6-18 år som sliter med angst, lettere skal få hjelp. Tidlig hjelp kan være med på å forhindre at barna utvikler større problemer og angstdiagnoser.

Lærer å takle vonde følelser

– Satsingen er nybrottsarbeid i Norge, ved at dette er første gang det iverksettes et lavterskeltilbud for engstelige barn på samtlige grunnskoler i en stor kommune som Kristiansand, forteller Haaland.

– Det unike med Mini-RISK er høy grad av foreldre- og lærerinvolvering kombinert med mye vekt på eksponering, fortsetter hun.

Hovedmålet i Mini-RISK er at barnet skal lære å utsette seg for det som de er redd for uten å unngå eller bruke tryggingsstrategier. Det stilles ingen krav til diagnose hos deltakerne.

Foreldrene deltar i halvparten av de åtte samlingene og lærer seg hvordan de skal støtte barnet sitt gjennom eksponeringstreningen. Kontaktlærer er med på første og siste samling.

Gruppene ledes hovedsaklig av helsesykepleiere og sosiallærere som har fått etterutdanning i Mini-RISK ved Universitetet i Agder. Gruppene foregår på skolen i skoletiden.

Mange sliter

Angstlidelser er ifølge Folkehelseinstituttet utbredt på alle alderstrinn, også blant barn. Jenter i tenårene sliter mest. Rundt 20 prosent i denne aldersgruppen har funksjonsnedsettende angst. Flere sliter også med angst i etterkant av koronapandemien, og angsten er alvorligere.

Ubehandlet angst hos barn og unge er forbundet med konsekvenser som drop-out i skolen, rusproblemer, tidlig uførhet og økt risiko for psykiske utfordringer som voksen.

– Det er et stort problem i Norge at mange engstelige barn og unge ikke får den hjelpen de trenger. I skolen og skolehelsetjenesten mangler lærere og helsesykepleiere kunnskap om hvordan håndtere angst hos elevene på en god måte, i følge Haaland.

– Et viktig delmål med Mini-RISK er derfor å øke kompetansen hos disse, sier hun.

Blir kvitt angsten

Haaland forteller at forskning viser at den behandlingsformen som virker best mot angstlidelser er kognitiv atferdsterapi.

– Mellom 60 og 70 prosent har god effekt av kognitiv atferdsterapi. I en nylig utført studie ved ABUP fant forskerne at 86 prosent av alle som gjennomgikk RISK, en mer intensiv versjon av Mini-RISK, ikke lenger hadde noen angstdiagnose ett år etterpå. Denne studien er en del av psykolog Thomas Bjerregaard Bertelsen sitt doktorgradsarbeid og resultatene er bedre enn det som er funnet i de fleste studier utført i spesialisthelsetjenesten, sier Haaland.

Les mer: Artikkel om studien hos Science Direct

Skal utdanne 100 gruppeledere

Mini-RISK prosjektet skal til sammen utdanne rundt 100 gruppeledere hovedsaklig helsesykepleiere og sosiallærere i Kristiansand kommune. Oppstartsfasen strekker seg over tre år.

Om lag 40 gruppeledere fra Kristiansand er allerede utdannet gjennom videre-og etterutdanning ved Universitetet i Agder. Innen våren 2024 vil 60 nye være ferdig utdannet.

– Tilbakemeldingene fra gruppelederne som er utdannet til nå har vært svært positive og de erfarer at mange barn har god nytte av Mini-RISK, sier Haaland.

Kavlifondet støttet utdanning for 24 av gruppelederne med 242 000 kroner det første året, mens stiftelsen Sørlandet kompetansefond har bidratt med 310 000.

I desember 2022 vedtok Kavlifondet å videreføre støtten til utrulling av Mini-RISK med til sammen 2,04 millioner kroner for perioden 2022 og 2023/2024. Sørlandet kompetansefond bidrar med halvparten av utgiftene til opplæringen.

Kavlifondets bidrag skal i tillegg dekke lønnskostnadene i to år for en koordinatorstilling, som kreves for arbeidet med implementeringen.

RULLER UT: Fra venstre koordinator for utrullingen, klinisk sosionom Lene Holmen Berg, daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen og leder for utrullingen, Åshild Haaland. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

– Kavlifondet vil bidra til å styrke barn og unges psykiske helse gjennom forebyggende lavtersketilbud. Mini-RISK har så langt gitt svært lovende resultater for de som deltar, noe som vil kunne ha stor betydning ikke bare i den enkeltes liv, men også for samfunnet med de besparelsene det innebærer å forebygge, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Med støtten til utrullingen av Mini-RISK ved alle grunnskolene i Kristiansand, vil vi nå bidra til at tilbudet blir tilgjengelig for så mange barn og unge som mulig, sier Iversen.

Les mer: Skolen hjalp «Ola» med å takle angst (Kommunal Rapport august 2022, for abonnenter)

FAKTA Mini-RISK

  • Lavterskeltilbud for engstelige barn og unge i grunnskolealder
  • Bygger på kognitiv atferdsterapeutiske prinsipper for barn og unge og er en kortversjon av RISK, et gruppebasert behandlingsopplegg som gis ved ABUP til pasienter fra ungdomsalder og oppover
  • Gjennomføres over åtte uker i skoletiden, sammen med foresatte i grupper som ledes av helsesykepleiere eller lærere med utdanning i Mini-RISK
  • Utviklet av psykologspesialist/forsker ved ABUP på Sørlandet sykehus og professor ved Universitetet i Agder, Åshild Tellefsen Håland