FAQ

nogodtforengodsakv3

 1. Hva er Kavlifondet?

Kavlifondet er en stiftelse som eier Kavlikonsernet. Kavlifondet deler ut det overskuddet som ikke brukes for å styrke og videreutvikle Kavlikonsernet, til gode formål. I norsk sammenheng er Kavlikonsernet unikt. Det er det eneste næringsmiddelkonsernet som deler ut overskuddet til gode formål: Det allmennyttige er ikke en del av virksomheten, men hele dens formål.

 1. Hvordan kan et konsern eies av en stiftelse? Må det ikke finnes en eier som er motivert av inntjening?

Kavlikonsernet er beviset på at nettopp dette er mulig. Motivasjonen for å tjene penger er at inntjeningen blir brukt til det beste for andre. Dette har blitt bevist årlig siden 1962, da eierskapet ble overdratt til stiftelsen Kavlifondet.

 1. Hvem eide konsernet før det ble overdratt til Kavlifondet?

Kavli ble grunnlagt av Olav Kavli i 1893. Hans sønn Knut overtok virksomheten, men fikk ikke barn selv. Derfor bestemte han at en stiftelse skulle eie og drive konsernet videre. Kavlifondet kan sies å være Knut Kavlis juridiske barn og der er etter Knut Kavlis retningslinjer at Kavlifondet styrer Kavlikonsernet den dag i dag.

 1. Hvor mye av overskuddet går til gode formål, og hvor mye går tilbake til konsernet?

Grovt regnet går cirka halvparten av overskuddet til gode formål. Dette ga cirka 50 millioner kroner til forskning, kultur og humanitære formål i 2014.

 1. Hvorfor deles ikke hele overskuddet ut?

For å videreutvikle selskapet og få det til å vokse og tjene enda mer, må en betydelig del gå tilbake til selskapet. Langsiktig vekst i de allmennyttige bidragene sikres ved at vi investerer i våre ansatte, bygger kompetanse, utvikler merkevarene og ivaretar produksjonsanleggene våre. Dette har vist seg å være en velfungerende strategi. Hvert år siden Kavlifondet ble eier i 1962, har konsernet økt omsetningen.

 1. Hvem bestemmer hvem som skal motta pengene?

Kavlifondet arbeider proaktivt med å finne egnede prosjekter, og utvelgelsen gjøres etter gitte kriterier fastsatt av styret. Det er Kavlifondets styre som avgjør hvem som skal få støtte. Kavlifondets daglige leder jobber med å identifisere de rette mottagerne.

 1. Får de ansatte i Kavlikonsernet være med å bestemme hvem som skal motta støtte?

En viss andel settes hvert år av til ansattes nominasjoner. Det skjer i alle de fem ”kavlilandene” konsernet har produksjon, Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

 1. Kan organisasjoner eller personer selv henvende seg for å søke om støtte?

Kavlifondets daglige leder jobber oppsøkende og finner i all hovedsak aktuelle prosjekt, organisasjoner og personer selv. Prosjekter kan også få støtte etter en henvendelse, men henvendelsene må da være spesifikke, relevante og tydelig innenfor Kavlifondets retningslinjer.

 1. Hvordan er prosessen før et prosjekt mottar støtte?

Etter innledende samtaler og kontakt der daglig leder samler grunnlagsmateriale om organisasjonen og de involverte, vil organisasjonen formelt bli invitert til å sende en søknad til styret. Styret vil eventuelt hente inn eksterne eksperter for å vurdere prosjektet, før det fatter en beslutning. Støtten kan bestå i en engangssum, eller være et bidrag som løper over flere år, såfremt organisasjonen har gode resultater å vise til og rapporterer jevnlig og i tide.

 1. Hvordan fordeles tildelingene geografisk og tematisk?

Den geografiske fordelingen er som følger: halvparten går til utviklingsland, og halvparten til ”kavlilandene” Norge, Sverige, Finland og Storbritania. Den tematiske fordelingen er slik: Femti prosent går til humanitært arbeid, særlig til helseprosjekt for mødre og barn, utdanning, opplæring og entreprenørskap. Tretti prosent går til forskning, særlig til ME- og demensforskning, og tjue prosent går til kultur, særlig rettet mot barn, unge og eldre.

 1. Hvilke prosjekter støtter Kavlifondet nå?

Fondet er aktive i 47 prosjekt i 21 land. Les mer om våre humanitære prosjekt, forskningsprosjekt og kulturprosjekt.

 1. Hvor mye har Kavlifondet delt ut siden starten?

Cirka 370 millioner kroner. Bare de siste tre årene har fondet delt ut cirka 140 millioner kroner.

 1. Hvorfor har ikke Kavlifondet fortalt mer om dette før?

Nå, som vi begynner å dele ut betydelige summer, tror vi at det er en styrke at flere kjenner til sammenhengen mellom produktene som selges og hvordan inntektene blir benyttet.

 1. Hvilke produkter lages av Kavlikonsernet?

I Norge eier Kavlikonsernet Kavli, som for eksempel lager Kavli kaviar og smøreoster, og Q-Meieriene som har Q-melk, rømme, fløte og Skyr. I Sverige, Finland og Storbritannia eier Kavlikonsernet i tillegg flere nasjonale merkevarer.

QA, The Kavli Trust

 1. What is the Kavli Trust?

The Kavli Trust owns Norway’s Kavli food group. Profits made by the group, which are not devoted to its management and continued development, are distributed by the trust to good causes. The Kavli group is unique in a Norwegian context. It is the country’s only food manufacturer to devote its profits to good causes – charitable works are not simply part of the business, but its entire purpose.

 1. How can a commercial group be owned by a trust? Doesn’t it need an owner who is motivated by earnings?

The Kavli group is proof that this is entirely possible. The motivation for making money is that these earnings are used for the benefit of others. This has been demonstrated annually since 1962, when ownership of the group was transferred to the Kavli Trust.

 1. Who owned the group before it was transferred to the Kavli Trust?

Kavli was founded by Olav Kavli in 1893. His son Knut took over the business, but had no children of his own. He therefore decided that the group would be owned and operated for the future by a trust. The Kavli Trust can be characterised as Knut Kavli’s legal heir, and it still manages the group today in accordance with his guidelines.

 1. How much of the profit is devoted to good causes, and how much goes back to the group?

Speaking roughly, about 50 per cent of the profit is spent on good causes. In 2014, this translated into roughly NOK 50 million for research, culture and humanitarian purposes.

 1. Why isn’t the whole profit distributed?

A substantial proportion of the Kavli group’s profit needs to be retained to fund its continued development and to ensure that it can expand and make even more money. Long-term growth in the charitable donations is ensured by investing in the group’s employees, building expertise, developing its brands and taking care of its production facilities. This has proved to be a well-functioning strategy. The group’s turnover has increased every year since the trust became its owner in 1962.

6.   Who decides how the money is to be allocated?

The Kavli Trust works proactively to identify suitable projects, which are selected on the basis on fixed criteria specified by the board of trustees. The trustees decide who is to be given support. The work of identifying the right recipients is led by the Kavli Trust’s general manager.

 1. Can the Kavli group’s employees help to decide who should receive support?

A certain proportion of the available funds is allocated each year for recipients nominated by the employees. Such nominations are made in each of the five “Kavli countries” where the group has production facilities. These are Norway, Sweden, Finland and the UK.

 1. Can organisations or individuals apply for support?

The Kavli Trust’s general manager takes a proactive approach and largely identifies relevant projects, organisations and individuals herself. Projects can also receive support on the basis of an application, but this must then be specific, relevant, and clearly within the Kavli Trust’s guidelines.

 1. What process is followed in deciding whether to support a project?

After initial conversations and contacts which allow the general manager to collect basic information on the organisation and those involved, the applicant will be invited to submit a formal request to the board. The trustees may call on external experts to assess the project before they take a decision. Support can comprise a one-off payment or contributions running over several years, providing the organisation can point to good results and reports regularly and on time.

 1. How are grants distributed geographically and between subjects?

The geographical breakdown is as follows: half the amount goes to developing countries and the remainder to the “Kavli countries” of Norway, Sweden, Finland and the UK. The breakdown by subject is: 50 per cent for humanitarian work, particularly health projects for mothers and children, education, training and entrepreneurship, 30 per cent for research, particularly on chronic fatigue symptom (ME) and dementia, and 20 per cent for culture, with a particular focus on children, young people and the elderly.

 1. Which projects are currently being supported by the Kavli Trust?

The trust is active in 47 projects covering 21 countries. Go to its website at to see humanitarian projects, research projects and culture projects.

 1. How much money has the Kavli Trust allocated since the start?

About NOK 370 million. Roughly NOK 140 million has been allocated in the past three years alone.

 1. Why hasn’t the Kavli Trust talked more about this before?

Now that the trust is starting to allocate substantial sums, it feels that making more people aware of the connection between the products sold by the group and the way the revenues are spent would be a strength.

 1. What products does the Kavli group manufacture?

In Norway, the group owns Kavli, making such products as caviar and spreadable cheeses, and the Q-Meieriene dairy combine, which offers Q-milk, sour cream, cream and Skyr. It also owns a number of national brands in Sweden, Finland and the UK.