23. mai 2016

Robin Hood Huset: Arena for integrering

Kavlifondet støtter Stiftelsen Robin Hood Huset i arbeidet for rekruttering og oppfølging av frivillige til virksomheten i Bergen. Prosjektet retter seg særlig mot innvandrere som gjennom frivillig arbeid blir tilbudt en arena for inkludering, språktrening og kunnskap om norsk arbeidsliv.

Robin Hood 2

Kavlifondet finansierer stillingen som frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset. Målene for prosjektet er å styrke basen av frivillige og å utvikle Robin Hood Huset som integreringsarena.

– Robin Hood Huset er et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for økonomisk vanskeligstilte i Bergen, både nordmenn og innvandrere fra Europa og andre kontinenter. Vi har 100 – 200 besøkende hver dag på dagtid, og på kveldstid er det en omfattende kursaktivitet på huset. Frivillig innsats er helt avgjørende for å kunne drive virksomheten, og vi er svært takknemlige for at Kavlifondet ønsker å støtte arbeidet for rekruttering og oppfølging av alle dem som melder seg til innsats, sier daglig leder i Stiftelsen Robin Hood Huset, Marcos Amano.

Robin Hood3

23 nasjonaliteter

I 2015 utførte i alt 95 frivillige til sammen ca. 6,5 årsverk på Robin Hood Huset, både i form av arbeid med tillaging og servering av mat, og som kursholdere. 67 prosent av de frivillige var kvinner og 33 prosent menn, og de representerte 23 forskjellige nasjonaliteter. 78 personer var nye som frivillige på huset i 2015. Antallet som sluttet som frivillige var 41 personer. 26 begynte og sluttet som frivillige i løpet av fjoråret.

– Det er helt naturlige årsaker til at folk slutter å jobbe som frivillig, for eksempel at de har fått seg fast jobb, avslutter studier eller flytter til et annet sted. Men dette understreker vårt behov for kontinuerlig å rekruttere nye frivillige og gi dem god opplæring og oppfølging. Vi vil særlig vektlegge tiltak som styrker integreringen av innvandrere i det norske samfunnet, sier Amano.

Møteplass for mange

Robin Hood Huset fungerer som en viktig møteplass for mange med en vanskelig økonomisk situasjon og benyttes av et vidt spekter av grupper; pensjonister, uføretrygdede, sosialhjelpsmottagere, arbeidsinnvandrere, flyktninger, asylsøkere og andre. I forbindelse med skoleferier og helligdager kommer det også en god del barn til huset sammen med sine foreldre. Siden 2015 er barna også blitt tilbudt et bredt utvalg av organiserte aktiviteter i skoleferiene.

I tillegg til å være et sted for sosial omgang med servering av mat og drikke, rekreasjon, organiserte kurs og opplæringstiltak, samt profesjonell veiledning, fungerer huset også som en arena for selvhjelp i form av erfaringsutveksling og kunnskapsformidling mellom brukerne av huset, det være seg i forhold til informasjon om jobbsøking, boligmarked, støtteordninger og praktisk hjelp av forskjellig art.

– Et viktig mål for Kavlifondet er å integrere mennesker som står på utsiden av samfunnet, som flyktninger, rusmisbrukere eller andre med dårlig økonomi. Her kan Robin Hood-huset spille en viktig rolle og være et knutepunkt for frivillige organisasjoner, kulturliv og ulike kommunale og offentlige instanser, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

12 000 frivillige timer

– Hver uke legges det i gjennomsnitt ned 195 timer frivillig arbeid tilknyttet kjøkkendrift og henting av matvarer fra butikker som samarbeider med Robin Hood Huset. Våre frivillige kurs- og workshopholdere legger i gjennomsnitt ned 43 timer frivillig arbeid i uken. På årsbasis utgjør innsatsen fra frivillige totalt mer enn 12 000 timer eller i overkant av 6,5 årsverk ubetalt arbeid, forteller Amano.

Robin Hood Huset tilbyr norskopplæring og samfunnsopplæring til innvandrere uten rett til offentlige opplæringstilbud. Det er et mål å kunne tilby 100 gratis kursplasser per semester. For å styrke kvaliteten på tilbudet skal det gjennomføres fagsamlinger for frivillige norsklærere med kompetent kursholder minst en gang per semester.

I tillegg til de organiserte kursaktivitetene kan besøkende på Robin Hood Huset også delta i uforpliktende og åpne aktiviteter. Prosjektet har som mål å tilby spillturneringer, språkkafé, strikkeklubb og kreative verksteder som arena for språktrening og interkulturell kommunikasjon.

En betydelig aktør

Det skal også legges til rette for informasjonsmøter for innvandrere med tolketjeneste om relevante tema, herunder barns rettigheter i Norge, oppvekst og skole, det offentlige velferdssystemet i Norge og norsk arbeidsliv.

– Kavlifondet har gjennom mange år arbeidet for å skape bedre levevilkår for mennesker som av ulike grunner sliter. Vi støtter flere kulturelle og sosiale tiltak – alt fra språkopplæring, leksehjelp, gratis teater- og konsertbilletter til mer tradisjonelle tiltak rettet mot vanskeligstilte. Vi ser spent fram til hvordan Robin Hood-huset kan utvikle seg til å bli en betydelig aktør for Bergens utsatte mennesker, sier Inger Elise Iversen.