19. mai 2016

Språktrening og leksehjelp

Kavlifondet viderefører samarbeidet med norsk, svensk, dansk og britisk Røde Kors. Støtten skal gå til utvikling og drift av språktrenings- og leksehjelpsaktiviteter for innvandrere og deres barn.

11

Tekst og foto: Røde Kors

Tallet på flyktninger og internt fordrevne på verdensbasis har ikke vært høyere siden andre verdenskrig.  Høye ankomsttall av asylsøkere og migranter fører til at Røde Kors i Norge, Sverige, Danmark og England har stått ovenfor en ekstraordinær situasjon i 2015. Mange nye deltakere har kommet til, men også mange nye frivillige har meldt sin interesse for å bidra i integreringsaktivitetene i regi av Røde Kors.

På integreringsfeltet er språktrening og leksehjelp spesielt viktig, ikke minst sosialt, men også for å kunne delta i arbeidsliv og utdanning. Uavhengig om man har kommet til et nytt land som flyktning, familiegjenforent eller arbeidsinnvandrer, er det å lære seg språket, både skriftlig og muntlig, et spørsmål om livskvalitet.

Mange ressursterke

Mange flyktninger og innvandrere er ressurssterke personer, men mangler et lokalt nettverk for å kunne lære seg språket. Unge flyktninger og enslig mindreårige trenger bistand til å fullføre skole og utdanning, og spesielt gutter med innvandrerbakgrunn fullfører i mindre grad videregående skole.

Røde Kors har i lys av dette utviklet språktreningsaktiviteter i både Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia. Det overordnede målet for språktrening og leksehjelp i regi av Røde Kors er at innvandrere og deres barn skal kunne nå et ferdighetsnivå som setter dem i stand til å delta i jobb, utdanning og samfunnet for øvrig. Felles er at det fungerer som et supplement til det offentlige, og at det skal være en sosial arena hvor deltakerne danner nettverk inn i lokalmiljøet og bidrar til å motvirke sosial eksklusjon.

Glede og tilhørighet

Dette skaper glede og tilhørighet, og er i så måte helsefremmende. Samfunnet og innvandrerne selv tjener alle på at innvandrere lærer seg språket i sitt nye hjemland, så språktrening har også en samfunnsøkonomiskverdi.

Kavlifondet vil med sin støtte bidra til styrket livskvalitet for deltakerne og deres barn, og til at en samfunnsmessig utfordring kan møtes på en god måte.

Les mer om Røde Kors Norge her: www.rodekors.no