26. september 2016

Kvinnelige bønder går sammen for å skape arbeidsplasser

Kvinnelige småbønder i Uganda arbeider seg ut av fattigdom ved å starte kvinnekooperativer. Med støtte fra FOKUS og Kavlifondet håper de å kunne eksportere jordbruksprodukter innen fire år. Prosjektet presenteres for tiden på Q-Meierienes 1,75-literskartonger.

Tekst: Oda Gilleberg/FOKUS
Foto: EASSI/FOKUS/FIDA

Meriassa beverages_EASSI
På bare ett år har juicebedriften Marissa Beverages gått fra å bestå av bare to til hele 24 medlemmer, og produksjonen er triplet. Juiceprodusenten er ett av kvinnekooperativene som får opplæring gjennom FOKUS’ og Kavlifondets samarbeid med tre lokale kvinneorganisasjoner i Uganda.

– Vi lærte hva vi måtte gjøre for at produktet vårt skulle oppfylle de statlige kvalitetskravene som stilles til eksportprodukter, forteller Rita Nabimuli Musoke, ett av de medlemmene i Merissa Beverages.

Hun har vært på opplæring hos EASSI (Eastern African Sub-regional Support Initiative for the Advancement of Women) som jobber for å skaffe kooperativene adgang til regionale markeder.

Kollektiv produksjon og markedsføring

EASSI er en av tre organisasjonene samarbeider tett med 26 kvinnegrupper i Luwero-distriktet 75 kilometer nord for hovedstaden Kampala. Ved å danne kooperativer drar kvinnegruppene fordel av kollektiv produksjon og markedsføring, slik Marissa Beverages er et eksempel på.

Organisasjonene driver også opplæring i hvordan kvinnene kan forbedre produksjonen, videreforedle produktene, ta nødvendige miljøhensyn og markedsføre produktene. Målet er å styrke kvinnelige bønders inntektsmuligheter og økonomiske selvstendighet.

Trade fair_EASSI
I september i 2015 opprettet EASSI et ressurssenter som skal gi kvinnelige entreprenører informasjon og rådgivning om eksport. Under åpningen av ressurssenteret ble det arrangert en markedsdag. Begivenheten, som var den første i sitt slag i Luwero-distriktet, ble dokumentert på film. Arrangementet var så vellykket at det vil bli en fast, årlig aktivitet heretter.

De to andre organisasjonene som mottar støtte fra FOKUS er paraplyorganisasjonen NAWOU (National Association of Women’s Organizations in Uganda), som driver kompetanseheving og organisering av kvinnegruppene i distriktet, og juristorganisasjonen FIDA (Uganda Association of Female Lawyers), som tilbyr opplæring og juridiske tjenester knyttet til landrettigheter, arverett og andre økonomiske rettigheter for kvinner.

FIDA community dialgue_Foto Sissel Thorsdalen

Har rettigheter på papiret

En analyse fra Luwero-distriktet i 2012 viser at kvinner utgjør 75 prosent av arbeidskraften i jordbrukssektoren. Til sammenligning har FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) beregnet at menn eier 92 prosent av jordbrukslandet i Uganda.

Altså eier kvinner sjelden jorda de jobber på, til tross for at kvinner og menn er likestilte i lovverket hva angår landrettigheter og arverett. FIDA holder opplysningsmøter om likestilling og kvinners juridiske rettigheter i landsbyene i distriktet, i tillegg til å gi individuell rådgivning. Møtene er godt besøkt, og bidrar til økt bevissthet rundt kvinners rettigheter.

Irene

– Også menn deltar regelmessig på møtene, og vi ser at de etter hvert tar en mer aktiv rolle i å promotere kvinners rettigheter i Luwero, forteller Irene Ovonji, lederen av FIDA.

Hindres av analfabetisme

Flertallet av fattige i Uganda er småbønder. Av disse kommer kvinnene dårligst ut. Det er særlig diskriminering og mangel på informasjon som hindrer dem i å oppnå tilgang til land. Lavere utdanningsnivå gjør også at kvinner har mindre kunnskap enn menn om for eksempel eksportmuligheter til naboland.

Ifølge UNESCO mangler 35 prosent av voksne kvinner grunnleggende lese- og skriveferdigheter. De kjenner gjerne ikke til hvilke muligheter og rettigheter de har, noe som utgjør en barriere for kooperativene som vil eksportere varer. Derfor holder NAWOU voksenopplæringskurs i lesing og skriving for medlemmene i kooperativene.

Før hun ble lærer, var Nanono Alice selv elev ved NAWOUs voksenopplæringsprogram. Hun mener lese- og skriveferdigheter har verdi utover det rent teoretiske.

– Jeg ser at mange får ny selvtillit, og at de blir mer deltagende i kooperativene. Dette er positivt for gruppene, som i større grad kan fatte demokratiske avgjørelser, sier Alice.

Rikere kvinner betyr rikere samfunn

Både Verdensbanken og FN har i flere studier påvist at det å styrke kvinner økonomisk, medfører en stor samfunnsmessig sosial avkastning. Ifølge Global Gender Gap report (2009), går 90 prosent av kvinners inntekt tilbake til familien, sammenlignet med bare 30-40 prosent av mennenes inntekt.

En bedring av de kvinnelige bøndenes økonomiske situasjon vil føre til bedret matsikkerhet og fattigdomsreduksjon i hver enkelt familie, og i samfunnet som helhet. Som FNs utviklingsfond hevder i Africa Human Development Report 2016: Likestilling er en forutsetning for fattigdomsreduksjon i Afrika sør for Sahara.