23. juni 2017

Går eldrebølgen i møte med nye løsninger og smartere ressursbruk

En tredjedel av samfunnet vil være over 65 år allerede i 2040. Eldrebølgen stiller krav til nye løsninger og smartere bruk av ressursene i årene som kommer.

Tekst: Impact Hub
Foto: Sebaastian Silva

– Det nytter ikke å bare vente og se hva som vil skje, sier Silje Grastveit, initiativtaker til programmet Impact Challenge som denne høsten skal gå eldrebølgen i møte.

Impact Challenge er et innovasjonsprogram med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer. Strategisk innovasjonsmetodikk, designtenkning og forretningsmodellering er verktøy som benyttes i prosessen. Tverrfaglige team med den nødvendige kompetanse inviteres til å arbeide løsningsfokusert med utvalgte problemstillinger. I første omgang tar programmet for seg eldrebølgen. De eldre selv, altså de potensielle brukerne av løsningene, inviteres selvsagt med i prosessen.

– Det er første gang vi arrangerer Impact Challenge programmet, men vi har over ti års erfaring med å arbeide med innovasjonsprosesser. Forskjellen blir at dette programmet har lengre varighet, og at vi her vil arbeide enda mer systematisk for å prøve å få noen av løsningene realisert, forteller Grastveit, som også selv er gründer av Impact Hub – Norges første gründerhus og senter for sosial innovasjon.

Forprosjekt støttet av Kavlifondet

Målet er at Impact Challenge programmet etterhvert vil ta for seg nye målgrupper og andre utfordringer.

Impact Challenge har denne våren hatt et forprosjekt med støtte fra Kavlifondet. Forprosjektet har hatt som mål å videreutvikle programmets innhold og få med viktige samarbeidspartnere. Både Sparebanken Vest og Hordaland Fylkeskommune har gått inn med støtte til hovedprosjektet som starter til høsten.

– I forprosjektet har vi kartlagt ulike utfordringer knyttet til eldrebølgen. Det finnes noen saker er viktig for alle mennesker. Å holde seg frisk og mestre sine egen hverdag. Å ha en følelse av tilhørighet og en visshet om at noen er der for deg dersom noe skulle skje.  Å oppleve mestring, anerkjennelse og vite med seg selv at en er en ressurs som er til nytte for andre. Vi har valgt oss ut tre områder som vi kommer til å arbeide mer i dybden med til høsten: En sunn og aktiv alderdom, å kunne bo hjemme lenger og å delta og bety noe for andre, forteller Grastveit.

Utfordringer med eldrebølgen

I oppkjøringen mot Impact Challenge programmet har Impact Hub også samarbeidet med ulike aktører i feltet for å lære mer om utfordringene knyttet til eldrebølgen. Sammen med blant annet Verdighetssenteret, Fagforbundet og Helsedirektoratet har Impact Hub vært fasilitator for to prosesser hvor 200 deltakere har arbeidet med løsninger som kan styrke samarbeidet mellom frivillige og ansatte i eldreomsorgen.

I samarbeid med Høgskolen på Vestlandet og Mohnsenteret ble det arrangert en lengre innovasjonsprosess for 60 sosionomstudenter som resulterte i ni forretningsplaner med løsninger rettet mot ulike grupper eldre. Noen av disse vil også inviteres med i fortsettelsen. Impact Hub teamet har også vært i Berlin for å sammenligne programmet med andre programmer i det globale Hub-nettverket, og lære av  god praksis i andre byer.

– Støtten fra Kavlifondet har gjort at vi har kunnet videreutvikle programmet og vi er nå klar for å gå ut med invitasjoner til høstens arrangementer. Det blir dypdykk der vi skal utforske temaene mer i dybden, og vi inviterer eldre og fagpersonell til en tenkemiddag med et menneskebibliotek hvor vi vil utforske ulike utfordringer sammen med dem som kjenner dem aller best, sier Grastveit.

Samler kunnskap

Kunnskapen som akkumuleres fra de ulike arrangementene og i dialog med de eldre vil deretter tas med inn i en InnovasjonsCamp hvor vi arbeider løsningsfokusert og brukerorientert for å finne frem til mulige løsninger. De beste forslagene vil tas med videre inn i et inkubasjonsprogram hvor de vil arbeide med å få ideen realisert.

Målet er å generere nye løsninger i møte med eldrebølgen, men det er også et mål i seg selv at deltakerne skal få en dypere forståelse av eldrebølgen, og at deltakerne får økt innovasjonskompetanse som de kan ta med seg tilbake på jobb og bruke i egen hverdag.