20. oktober 2017

Ruster ungdom for fremtiden

Med støtte fra Kavlifondet skal ungdom i Uganda få arbeidstrening og yrkesopplæring, slik at de kan stå på egne ben og komme seg ut av fattigdom.

Stiftelsen Nyenga arbeider med å redusere årsaker til fattigdom i Nyenga, et fattig jordbruksområde i Uganda. I samarbeid med lokalbefolkningen er det etablert et senter med helsestasjon, barnehjem, grunnskole, mikrofinansordning og det gis ulike opplæringstilbud.

Jenter prioriteres

Stiftelsen arbeider ut fra et helhetlig syn på utvikling og har kompetanseutvikling i fokus.

– Vi vil tilby muligheter slik at den enkelte kan skape en bedre framtid for seg selv, sin familie og lokalsamfunnet, sier nestleder Anne Grete Kjørrefjord, som har vært sentral i utarbeidelsen av prosjektet.

Nå støtter Kavlifondet Stiftelsen Nyenga sitt program for å gi talentfulle ungdommer yrkesutdanning og arbeidstrening som gjør dem i stand til å skaffe seg arbeid, bli gode samfunnsaktører og rollemodeller for andre fattige unge. Jenter vil bli prioritert i programmet.

Fattigdom og arbeidsledighet

– I Nyenga og områdene rundt er det stor fattigdom og arbeidsledighet. Jobbene er få for dem som ikke har utdanning, og mange av ungdommene opplever derfor håpløshet, sier Anne Grete Kjørrefjord.

Stiftelsen Nyenga vil gripe fatt i dette og gi ungdommene både en yrkesutdanning og annen viktig kompetanse.

– Dette vil gjøre dem sterkere i konkurransen om arbeidsplassene, eller de vil bli bedre egnet til å kunne starte egne bedrifter.

I følge Anne Grete Kjørrefjord har skolesystemet i Uganda et sterkt fokus på teoretisk kompetanse.

– Skolegangen gir dem lite kunnskap om andre viktige sider ved livet, og de får lite trening i å utvikle andre ferdigheter som trengs for å mestre et arbeidsforhold. I dette programmet vil vi gi ungdommene både yrkesutdanning og arbeidstrening samt praktiske kurs som gjør dem bedre i stand til å gjennomføre et utdanningsløp, forteller Kjørrefjord.

Får arbeidspraksis

I forkant av studietiden og i ferier vil ungdommene jobbe og ha praktisk opplæring ved ulike avdelinger hos Stiftelsen Nyenga.

I løpet av året vil studentene også få opplæring i ulike tema som er viktige for dem som arbeidstakere, familiemedlemmer og medlemmer i samfunnet. Dette omfatter blant annet familieplanlegging, seksuelt overførbare sykdommer, ernæring og personlig økonomi. Det vil også bli laget kurs om plikter og samarbeid i arbeidsforhold, samt grunnleggende opplæring i bruk av dataverktøy.


Fiskedammen på senteret er en av arenaene for allsidig opplæring.
Foto: Stiftelsen Nyenga

Blir forandringsagenter

– Ungdommene skal ha en rolle som «forandringsagenter» i sine landsbyer, sier Anne Grete Kjørrefjord.

I perioden med arbeidspraksis vil studentene besøke skoler og motivere andre ungdom til å ta utdanning. De skal også identifisere et prosjekt de kan gjennomføre i sin landsby for å skape positiv endring. Gjennom dette er det et mål å gjøre arbeidstiden lærerik, slik at det å bidra kollektivt også oppleves som individuelt berikende.

Etter endt utdanning skal de som får jobb forplikte seg til å være mentor for en annen ungdom.

– Dette er viktig for å etablere et solidarisk tankesett, sier Anne Grete Kjørrefjord.

Ungdom i området uten utdannelse eller jobb, som ikke deltar i det fulle programmet, vil også bli inviterte til å delta i kursing og få råd og veiledning om mulige veier videre.