19. mars 2018

17 millioner til forskning innen psykisk helse for barn og unge

Kavlifondet gir 17,6 millioner kroner til forskning på behandling av psykiske helseproblemer hos barn og unge. To prosjekter er innvilget støtte.

Etter en grundig søknadsprosess har Kavlifondets styre besluttet å tildele totalt 17,6 millioner kroner til to prosjekter som skal gi ny kunnskap om behandling av psykiske helseproblemer hos barn og unge.

– Vi er glade for endelig å kunne kunngjøre mottakerne. Det vitenskapelige nivået på søknadene var høyt, og arbeidet utført av de vitenskapelige fagkomiteene har vært uvurderlig. Vi startet med å utvikle Kavlifondets helseforskningsprogram for et år siden, og prosessen har vært både utfordrende og interessant, sier Jan-Ole Hesselberg, programansvarlig for Kavlifondets program for helseforskning.

De to prosjektene som vil motta finansiering er:

PROSJEKT 1: Evaluering av behandlingsopplegget «Teaching Recovery Techniques Intervention» for å redusere psykiske helseproblemer og gi økt mestring blant flyktningbarn og asylsøkende barn (8.562 millioner kroner)

– Tildelingen betyr mye for meg og mitt team. Det betyr at vi gjorde rett da vi startet opp vår satsning med å forske på og utvikle systemer for å ivareta flyktningbarns psykiske helseproblemer. Uten større finansiering gjennomførte vi en dokumentasjon- og konseptstudie for å teste konseptet vårt på de mest utsatte barna, de enslige. Da utlysningen fra Kavlifondet kom var vi klare til å sette i gang en stor studie, sier Anna Sarkadi, ledende forsker for prosjektet og professor ved Institutt for folkehelse og omsorgsfag ved Uppsala Universitet.

PROSJEKT 2: Anvendbarhet, effekt og kostnadseffektivitet av internettbasert kognitiv adferdsterapi for ungdom med mild til moderat depresjon (9.012 millioner kroner)

– Vi er svært glade for å motta støtte fra Kavlifondet. Den grundige prosessen for utvelgelse av prosjekter har imponert oss. Depresjon er en ledende årsak til nedsatt funksjon over hele verden, men kun et mindretall pasienter har tilgang til evidensbaserte behandlinger. Vi skal utvikle og evaluere en ny kostnadseffektiv tilnærming for å formidle psykologisk behandling for ungdom med depresjon via internett, sier Eva Serlachius, ledende forsker for prosjektet og professor ved Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningsentrum Stockholm.

– Vi er imponerte over Kavlifondet, som har vært modige og nyskapende i sin beslutning om å utvikle og implementere dette programmet for helseforskning, designet for å adressere og gi viktig kunnskap om kunnskapshull innen psykisk helse hos barn og ungdom, sier Ida Svege, seniorrådgiver ved Kavlifondets forskningsprogram.

– Vi er svært glade for kunngjøringen og gratulerer de to mottakerne av tilskudd, begge verdige og med stort potensial til å fremme viktig kunnskap innen sine felt, sier daglig leder for Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Gjennom dette programmet har Kavlifondet forbedret sin prosess for utvelgelsen av forskningsprosjekter for finansiering, og vi er nå vitne til resultatene i form av å gi støtte til disse to ambisiøse og viktige prosjektene. Vi er også glade for at flere sterke forskningsmiljøer i alle de fire landene hvor Kavli-konsernet har produksjonsanlegg, Finland, Norge, Sverige og Storbritannia, var representert med innsendte søknader av høy kvalitet i 2017-runden, sier Inger Elise Iversen.

Beslutningen om å gi disse to prosjektene forskningsmidler markerer slutten av det første året av et treårig tildelingsprogram. Utlysningen av forskningsmidler for 2018 ble åpnet i januar i år, og 34 skissesøknader ble sendt inn innen fristen. Tredje og siste utlysning i programmet vil bli annonsert i januar 2019.

FOR MER INFO KONTAKT:

Jan-Ole Hesselberg, programansvarlig for Kavlifondets helseforskningsprogram:
joh@kavlifondet.no
M+47 900 71 673

Ida Svege, seniorrådgiver for Kavlifondets helseforskningsprogram:
is@kavlifondet.no
M +47 917 11 952

Inger Elise Iversen, daglig leder for Kavlifondet
ingerelise.iversen@kavlifondet.no
M + 47 908 94 567

Anna Sarkadi, professor i sosialmedisin, Uppsala Universitet, ledende forsker prosjekt 1:
anna.sarkadi@pubcare.uu.se
M +46 706113691

Eva Serlachius, assosiert professor og leder for forskning ved Barn- och  ungdomspsykiatriskt forskningsentrum Stockholm, ledende forsker for prosjekt 2:
eva.serlachius@ki.se
M +46 8 514 52209

FOTO:

Foto av forskerne og programledelsen kan lastes ned her og brukes fritt mot kreditering.

BAKGRUNN: Mer om prosjektene

PROSJEKT 1: Evaluering av behandlingsopplegget «Teaching Recovery Techniques Intervention» for å redusere psykiske symptomer og gi økt mestring blant flyktning og asylsøkende barn

• Prosjektet tar for seg kunnskapshullet «Hva er effekten av behandlingstiltak for flyktningbarn og asylsøkende barn?»

• Prosjektet kan gi kunnskap om hvorvidt et psykoedukativt gruppeterapeutisk behandlingsprogram kan redusere symptomer på posttraumatisk stress-syndrom og depresjon hos asylsøkende barn og ungdom.

• Forskningsgruppen har omfattende og relevant erfaring, og ledes av professor Anna Sarkadi.

• Vertsinstitusjonen er Uppsala Universitet, Institutt for folkehelse og omsorgsfag. Viktige samarbeidspartnere er Universitetet i Östersund, University of Manchester, Folkehelseinstituttet i Norge og University of Utah.

• Prosjektperioden er 2018-2021.

PROSJEKT 2: Anvendbarhet, effekt og kostnadseffektivitet av internettbasert kognitiv adferdsterapi for ungdom med mild til moderat depresjon:

• Prosjektet tar for seg kunnskapshullet «Hva er effekten av internettbaserte tiltak for barn, unge og unge voksne med angst og / eller depresjon?»

• Prosjektet kan gi kunnskap om hvorvidt internettbasert kognitive atferdsterapi kan redusere symptomer hos ungdom med depressive lidelser, og dermed være et kostnadseffektivt og svært tilgjengelig behandlingsalternativ for denne pasientgruppen.

• Forskningsgruppen har omfattende og relevant erfaring, og ledes av lektor Eva Serlachius.

• Vertsinstitusjonen er Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningsentrum Stockholm. Viktige samarbeidspartnere er Karolinska Institutet, Umeå Universitet and King’s College London.

• Prosjektperioden er 2018-2023

BAKGRUNN: Kavlifondets helseforskningsprogram

Utlysning forskningsmidler 2017
Utlysnings forskningsmidler 2018
Kronikk: Hvordan redusere bortkastet helseforskning?

BAKGRUNN: Søknads- og tildelingsprosess

Psykiske helseproblemer hos barn og ungdom utgjør en betydelig del av dagens globale sykdomsbyrde, men finansiering av forskning som adresserer disse problemene er mangelfull. Av en rekke årsaker er en vesentlig del av dagens helseforskning bortkastet, og Kavlifondet ønsker å begrense dette ved å forankre forskningsfinansiering i etablerte og prioriterte kunnskapshull (dokumentert i oppdaterte systematiske oversikter).

BAKGRUNN: Programmetodikk/prosess

Forskningsområde: Basert på en evaluering som sammenlignet sykdomsbyrden og fordelingen av forskningsfinansiering for ulike helsekategorier, som støttet at forskning på psykisk helse er underfinansiert, besluttet styret i Kavlifondet å lyse ut midler til forskningsprosjekter som omhandler psykisk helse for barn og ungdom.

Identifisering av kunnskapshull: En strategisk vitenskapelig komité har gjennomgått oppdaterte, systematiske oversikter for å identifisere viktige kunnskapshull i psykisk helse hos barn og ungdom. Det ble identifisert 22 kunnskapshull.

Prioritering av kunnskapshull: De 22 kunnskapshullene har gjennomgått prioritering av et brukerpanel, bestående av organisasjoner som representerer pasienter og deres pårørende, og relevant helsepersonell.

Utlysning av midler: Utlysningen for 2017 var basert på de ti kunnskapshullene som var rangert som viktigst av brukerpanelet, og søkerne måtte designe studier som adresserte ett eller flere av de utvalgte kunnskapshullene.

Søknadsprosedyre: Søknadsprosessen ble utformet som en to-trinns prosess. Først ble de 31 korte skissesøknadene som kom inn gjennomgått av Kavlifondets fagkomite for vurdering. De ti søknadene med høyeste rangering ble invitert til å utarbeide og sende inn fullstendige søknader. Fagkomiteen vurderte kvaliteten på prosjektene og diskuterte dem i et panelmøte. Den endelige rangering fra fagkomiteen var en anbefaling til Kavlifondets styre om hvilke prosjekter som skulle få støtte.

BAKGRUNN: Beslutning og oppfølging

Styret i Kavlifondet fulgte anbefalingen fra fagkomiteen og besluttet 11. mars 2018 å tildele totalt 17,6 millioner kroner til de to høyest rangerte prosjektene. Kavlifondet vil følge de to prosjektene tett i prosjektperiodene, og har store forventninger til relevansen og betydningen av prosjektresultatene.


Anna Sarkadi (foto: Mikael Wallersted) &  Anna Bjärtå, Mittuniversitetet (foto: Tina Stafrén)


Keeshin Brooks, University of Utah & Rachel Calam, University of Manchester


Anna Sarkadi og hennes forskerteam ved Uppsala Universitet. Foto: Mikael Wallersted/Uppsala Universitet

 

Forskningsteamet som skal ledes av Eva Serlachius (øverst til høyre):

Fabian Lenhard, PhD/fungerende leder ved Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningsentrum Stockholm, avdeling for klinisk neurovitenskap, Karolinska Institutet. Foto: Gustaf Brander

David Mataix-Cols, PhD, professor og Sarah Vigerland, Ph.D., avdeling for klinisk neurovitenskap, Karolinska Institutet. Foto: Martin Hammar

Eva Henje Blom, MD, PhD, assosiert professor, avdeling for klinisk forskning, Barne- og ungdompsykiatri, Umeå Universitet, Foto: Mattias Pettersson/Umeå Universitet

Johan Åhlén, PhD, avdeling for psykologi, Uppsala Universitet. Foto: Privat

Kavlifondet

Fra venstre:
Jan-Ole Hesselberg, leder for Kavlifondets helseforskningsprogram
Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet
Ida Svege, seniorrådgiver Kavlifondet helseforskningsprogram