13. juni 2018

Inviterer tolv til å søke forskningsmidler innen psykisk helse for barn og unge

Det er nå valgt ut tolv søkere som får muligheten til å sende inn en mer omfattende søknad på Kavlifondets forskningsmidler innen psykisk helse hos barn og unge.

I januar 2018 lyste Kavlifondet for andre gang ut 25 millioner kroner til forskning som besvarer utvalgte spørsmål vedrørende psykisk helse hos barn og unge. Resultatet av 2017-utlysningen finner du her.

Et fagutvalg bestående av erfarne forskere identifiserte først kunnskapshull innen dette forskningsfeltet. Deretter rangerte et utvalg fag- og brukerorganisasjoner disse kunnskapshullene etter hvor viktige de var å få besvart.

De elleve høyest rangerte kunnskapshullene ble så formulert som forskningsspørsmål og ble inkludert i utlysningen. Denne prosessen er et virkemiddel for å redusere mengden bortkastet helseforskning, og Kavlifondet har høstet anerkjennelse fra relevante miljøer for å ta dette på alvor i sitt forskningsprogram.

Totalt mottok vi 34 skissesøknader innen fristen 28. februar. Av disse var to fra Finland, syv fra Sverige, ni fra Storbritannia og 16 fra Norge. Gjennomsnittlig søknadssum per prosjekt var 8,3 millioner kroner.

Søknadene ble vurdert av et fagutvalg bestående av anerkjente amerikanske forskere. Basert på fagutvalgets vurdering av kvalitet og relevans er tolv søknader nå invitert til å sende inn en mer omfattende prosjektsøknad. Blant disse er fire fra Sverige, to fra Storbritannia og seks fra Norge. Gjennomsnittlig søknadssum for disse prosjektene er 10,4 millioner kroner.

Søkerne som har gått videre ønsker å finne ut av hva effekten er av…

1. … digitale helsetiltak for barn og ungdom med psykiske problemer.
2. … feedback-informerte tjenester (tilbakemeldingssystemer) hos barn og ungdom.
3. … tiltak for å bedre psykisk helse hos barn som er flyktninger og asylsøkere.
4. … foreldretiltak rettet mot psykisk helse hos ungdom i ulike etnokulturelle samfunn.
5. … skolebaserte, resilience-fokuserte tiltak på psykiske helseproblemer hos barn og ungdom.
6. … skolebaserte tiltak for å forebygge selvskading og selvmordsforsøk.
7. … gruppebasert kognitiv atferdsterapi hos ungdom med depresjon.
8. … psykososiale tiltak for skolevegring.
9. … skolebaserte tiltak for å forebygge depresjon og/eller angst hos barn og ungdom.

Anslagsvis to til tre søknader vil bli innvilget og tildeles prosjektstøtte, og den endelige avgjørelsen blir tatt i oktober.

I januar 2019 åpner en ny søknadsrunde. Vet du om forskningsmiljøer i Norge, Sverige, Finland eller Storbritannia som kunne være aktuelle? Be dem registrere seg her.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com