25. oktober 2018

Nytt samarbeid for psykisk helse

Bergens forskningsstiftelse, Kavlifondet, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen går sammen i et enestående spleiselag på 111 millioner kroner til en ny satsning på psykisk helse.

Pressemelding 25.10.2018

Bakgrunnen er at et forskerteam i Bergen har utviklet en behandling av tvangslidelser som har gitt oppsiktsvekkende gode resultater. Ved det nye forskningssenteret, «Bergen Center for Brain Plasticity», skal man finne årsaker til at behandlingen har så god effekt. Forskningen skal også bidra til at metodikken kan bli benyttet i behandlingen av andre angstlidelser, og at den får utbredelse internasjonalt.

Ved å utvikle intensivbehandlingen «Bergen 4-day treatment» (B4DT), på norsk kalt «4-dagersbehandlingen», har psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen endret behandlingen av angst og tvang fundamentalt. I TIME Magazine ble forskerduoen nylig satt på listen over verdens 50 mest betydningsfulle personer innen helse, med kommentaren «se opp for det som nå kommer».

Med de fremste forskerne i verden på epigenetikk (læren om hvordan både arv og miljø former oss), genetikk og hjerneavbildning med på laget, er målet å identifisere hvilke mekanismer som kan forklare variasjoner i behandlingseffekten hos ulike pasienter. Senteret skal også sikre at behandlingsmetoden blir tilgjengelig for pasienter i andre land.

Sammen med depresjon er ulike former for angst de psykiske lidelsene som rammer flest, og de fleste rammes i ung alder. Uten tilgang til effektiv behandling varer ofte disse lidelsene livet ut. De menneskelige og samfunnsøkonomiske gevinstene ved at flere får tilgang til bedre behandling er derfor enorme.

– Av pasienter som har mottatt den intensive behandlingen over fire dager er det vist at 90 prosent umiddelbart oppnår betydelig bedring, og fire år senere er 70 prosent er helt friske, forteller Gerd Kvale.

– Behandlingen gir mennesker et nytt liv, samtidig som den gir ny, grunnleggende kunnskap. Målet er å identifisere hvilke mekanismer som kan forklare variabilitet i behandlingseffekt, noe som igjen vil være avgjørende for å kunne hjelpe dem som ikke kommer i mål, fremholder Gerd Kvale.

For at forskerne skal lykkes med dette arbeidet går to private stiftelser og forskningsinstitusjoner i Bergen sammen om tidenes spleiselag for å etablere «Bergen Center for Brain Plasticity»:

• Bergens forskningsstiftelse går inn med 35 millioner kroner til forskning for å avdekke mekanismer som forklarer hvorfor behandlingsformen gir gode resultater
• Kavlifondet går inn med 35 millioner kroner til arbeidet med å gjøre behandlingen tilgjengelig for pasienter internasjonalt.
• Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen bidrar med 41 millioner kroner. På Universitetet i Bergen er det Senter for krisepsykologi ved det psykologiske fakultet, som blir den primære samarbeidspartneren.

Samlet utgjør dette en finansiering på 111 millioner kroner fordelt over de neste fem årene.

Bergen Center for Brain Plasticity skal ledes av professor Gerd Kvale og førsteamanuensis Bjarne Hansen, som begge er ansatt ved Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. McLean Hospital, som flere år på rad har blitt rangert som USAs fremste innen psykisk helse, skal være forskningssenterets hovedsamarbeidspartner.

– Til grunn for tildelingen fra Bergen forskningsstiftelse til det nye forskningssenteret, ligger en faglig, uavhengig vurdering av internasjonale eksperter, sier Sveinung Hole. Han er daglig leder i stiftelsen som er basert på donasjoner fra Trond Mohn og hans familie.

– Det er strålende at vi sammen med Kavlifondet kan bidra til å realisere et forskningssenter i verdensklasse i Bergen, og la resten av verden få glede av behandlingsformen. Effektiv behandling av så vel tvangslidelser som andre psykiske lidelser vil ikke bare gi den enkelte pasient et bedre liv, men ha stor betydning for hele samfunnet, understreker han.

– Det er gjort et svært godt arbeid med å få 4-dagersbehandlingen tilgjengelig for barn og unge over hele Norge. Nå ser vi frem til at behandlingen spres også internasjonalt, samtidig som at forskerne kan arbeide med å fremskaffe kunnskap som kan hjelpe de som ikke opplever effekt av den, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Disse midlene representerer fantastiske muligheter. Dette er forskning som er dyr fordi den involverer pasienter, eksperimentelt utstyr og samarbeid med partnere, blant annet i USA. Tildelingene fra Bergens forskningsstiftelse og Kavlifondet på til sammen 70 millioner kroner gjør at vi kan drive med forskning som ellers ikke ville vært mulig, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

– Disse forskerne tenker helt utenfor boksen og stiller radikalt annerledes spørsmål. Det er stor forskning som scorer på alle parametere, legger han til.

– Vi er imponert og stolt over det våre flotte fagmiljø har fått til av ny behandling for pasientene. Det er etablert ny metode som viser god effekt for en viktig pasientgruppe. Vi takker Bergens forskningsstiftelse og Kavlifondet for store bidrag til videre satsing og ser fram til samarbeidet. Vi er stolte over å ha fagmiljøet med Gerd Kvale og Bjarne Hansen i spissen som del av Haukeland Universitetssjukehus, sier direktør Eivind Hansen.


Daglig leder i Bergens forskningsstiftelse, Sveinung Hole (t.v.), og daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen (t.h.), kan gratulere professor Gerd Kvale og førsteamanuensis Bjarne Hansen med en tildeling på 70 millioner kroner til etablering og drift av Bergen Center for Brain Plasticity. I tillegg yter Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus 41 millioner kroner. (Foto: Paul S. Amundsen).

Fakta om Bergens forskningsstiftelse:

• Bergens forskningsstiftelse (BFS) er den største allmennyttige stiftelsen som støtter forskning i Norge. Stiftelsen bidrar med finansiering av forskning på et bredt spekter av fagområder, og har et langsiktig perspektiv på sine bidrag. Støtten fra BFS inngår i spleiselag med offentlige forskningsmidler, og kan utgjøre inntil 50 prosent av kostnadene i det enkelte prosjekt.
• Virksomheten i Bergens forskningsstiftelse er basert på donasjoner fra Trond Mohn, Marit Mohn og Frederik Mohn. Ved inngangen til 2018 utgjorde kapitalen i stiftelsen 2,8 milliarder kroner. Tildelinger finansieres av avkastningen på denne kapitalen over tid. Siden starten i 2004 har stiftelsen delt ut 917 millioner kroner til forskningsformål.
• Stiftelsen gir bidrag til Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, samt andre institusjoner i Norge som samarbeider med institusjoner i Bergen.
• Bergens forskningsstiftelse har administrasjon i Bergen med syv medarbeidere. Styret i stiftelsen har seks medlemmer og to varamedlemmer, og ledes av professor emeritus dr. med. Stener Kvinnsland.

Fakta om Kavlifondet:

• Kavlifondet har støttet nasjonal spredning av Bergen 4-day treatment» (B4DT)/4-dagersbehandlingen for barn og unge i over to år med 4,3 millioner kroner.
• Kavlifondet eier Kavlikonsernet, heri Kavli og Q-Meieriene, og gir hele overskuddet til gode formål.
• Forskning utgjør 30 prosent av Kavlifondets tildelinger.
• Kavlikonsernets overskudd, og dermed også Kavlifondets tildelinger, har økt kraftig de ti siste årene.
• I fjor delte Kavlifondet ut 82 millioner kroner. I 2018 forventes tildelingene å bli over 125 millioner kroner.

Kontaktpersoner:

Sveinung Hole, daglig leder i Bergens forskningsstiftelse, Tlf. 479 00 111

Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet, Tlf. 908 94 567

Gerd Kvale, professor ved UiB / Haukeland Universitetssjukehus, Tlf. 916 38 681

Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, Tlf. 930 85 881

Eivind Hansen, direktør ved Haukeland Universitetssjukehus, Tlf. 932 30 380

Fakta om «4-dagers behandlingen»:

B4DT bygger på kjente behandlingsprinsipper, men der behandlingen tidligere ble delt opp i 45 minutters sesjoner og spredd over flere måneder, gis B4DT i løpet av fire påfølgende dager i grupper på tre til seks pasienter av like mange behandlere. Tilnærmingen gir rom for skreddersydd og terapeutassistert behandling, samtidig som pasientene drar nytte av å jobbe sammen med andre som går gjennom samme endringsprosess. Før oppstart er pasientene grundig forberedt og klare til fire fulle dager for å jobbe med endringen. Pasientene er svært fornøyd med tilnærmingen og det er praktisk talt ikke frafall. I Norge har så langt over 1.200 personer fått behandlingen på de om lag 30 klinikkene som enten har fått eller er under opplæring for å ta B4DT i bruk.