30. januar 2019

Hannes Shelter: 1,8 millioner til juridisk og psykologisk støtte til voldsutsatte kvinner i Sør-Afrika

Med støtte fra Kavlifondet skal det gis juridisk og psykologisk opplæring ved krisesenteret Hanne’s Shelter i Sør-Afrika.

Støtten er på 1,8 millioner kroner fordelt over tre år fra 2019-2021.

Hanne’s Shelter ble startet med midler fra Hannes Minne, stiftelsen som forvalter voldsoffererstatningen etter Hanne Ekroll Løvlie som ble drept i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Stiftelsen skal bidra til formål som Hanne var engasjert i.

Kompetansesenter for juss og psykologi

Hanne’s Shelter ligger i Gcilima, et tettsted i KwaZulu-Natal-provinsen sør i landet. Her skal det nå etableres et kompetansesenter der studenter innen juss og psykologi kan få veiledning og erfaring av erfarne jurister og psykologer.

Målet er at flere voldsutsatte, traumatiserte kvinner og jenter i området skal få tilstrekkelig hjelp. Sør-Afrika ligger i verdenstoppen når det gjelder vold mot kvinner. I KwaZulu-Natal er forekomsten blant de høyeste i landet.

Hanne Ekroll Løvlie (30) var statsviter og arbeidet som førstekonsulent i Arbeidsdepartementet. 


Jon Vegard Lervåg (32) var jurist i Justisdepartementet da han ble drept 22. juli 2011. 

Voldsoffererstatninger ble til minnefond

Hanne brant for Afrika, og elsket Sør-Afrika. Da hun tok sin mastergrad i statsvitenskap studerte hun et semester ved universitetet i Durban, den største byen i KwaZulu-Natal, og hun reiste tilbake flere ganger. Hun kjente godt til de brutale forholdene mange kvinner i Sør-Afrika lever under.

Det ble et mål å gjøre noe der for voldsoffererstatningen de fikk utbetalt etter Hanne. Det var Hannes bror, Jørgen Løvlie, og foreldrene Kirsti og Olav Løvlie enige om.

I Hannes ånd

Direktør for Nobels Fredssenter, Liv Tørres, var nær kollega og venn av Hanne Ekroll Løvlie.
– Jeg lærte henne å kjenne som sterkt engasjert i Afrika-spørsmål, og da særlig kvinners vilkår i Sør-Afrika. Vi hadde et felles engasjement der, forteller Tørres.
– Jeg har bodd, reist og jobbet mye i Sør-Afrika, derfor forsto jeg hennes engasjement. Jeg vet også mye om hvor akutt problemene er for mange kvinner og lokalsamfunn som er utsatt for vold, fattigdom, korrupsjon og maktmisbruk. Det er i hennes ånd at hennes familie har bygd et senter for utsatte kvinner, sier hun.

I samarbeid med stiftelsen Impande startet Hannes Minne arbeidet med å få bygd et krisesenter for voldsutsatte og traumatiserte jenter og kvinner. Påsken 2016 åpnet Hanne’s Shelter, dørene i Gcilima.


Hanne’s Shelter har kapasitet for 25 kvinner. Det drives et omfattende aktivitets- og treningsprogram for kvinnene som oppholder seg ved senteret. I 2017 var over 200 kvinner innom senteret.


Liv Tørres sammen med daglig leder ved Hanne’s Shelter, Busisiwe «Gloria» Nkonyeni. Gloria har i mange år kjempet for kvinners rettigheter og et sted hvor voldsutsatte kvinner kan føle seg trygge. 

Styret i Hannes Minne sammen med deler av personalet ved Hanne’s Shelter.

Samarbeid med Jon Vegard Lervågs minne

Tilstede på åpningen var ekteparet Signe Berit og Jon Inge Lervåg. Deres sønn, Jon Vegard Lervåg, var også blant de omkomne i regjeringskvartalet 22. juli 2011. I likhet med Hannes familie hadde familien til Jon Vegard opprettet en stiftelse med voldsoffererstatningen de fikk etter ham.

Jon Vegard Lervåg var en dyktig, samfunnsengasjert advokat. Familien ønsket å hjelpe studenter i Sør-Afrika med å få juridisk utdanning, og å opprette et advokatkontor som kunne gi både praksis til studenter og hjelp til befolkningen i det samme området.
– Under oppholdet ble de godt kjent med behovene for juridisk kompetanse tilknyttet senteret, og bestemte seg for å innlede et nært samarbeid med Hanne’s Shelter og Impande, forteller Olav Løvlie.

Ønsker å bygge fagkompetanse

Siden oppstart har mange traumatiserte, voldsutsatte kvinner og jenter fått god hjelp ved Hannes Shelter. I tillegg til å være et godt, trygt sted, har krisesenteret også et program for forebygging av vold og traumatisering mot kvinner.
– Men det har lenge vært et ønske å knytte mer fagkompetanse til krisesenteret. Dette har blitt konkretisert til å utvikle juridisk og psykologisk kompetanse med tilskudd fra Jon Vegards og Hannes Minne, forteller Kirsti.
Jon Vegards Minne har gitt støtte og stipend til flere unge under utdanning i området. Hannes Minne har støttet oppbygging av ledelse og kompetanse ved Hannes Shelter.

Enorme behov

Våren 2018 ble det lagt planer for ytterligere kompetansebygging. Det er høy forekomst av vold, arbeidsledighet og fattigdom i KwaZulu-Natal. Behovene for mer støtte er enorme, spesielt innen post-traumatisk behandling og juridisk bistand til marginaliserte grupper.

– Vi forsto at skulle vi få til ytterligere opptrapping, måtte vi søke støtte i større fond. Vi hadde opprettet kontakt med Kavlifondet, og vi fikk et håp om at det lot seg gjøre å søke tilskudd derfra. Da ga vi klarsignal til bygging av egne lokaler for et slikt kompetansesenter, sier Olav Løvlie.

Kavlifondet støtter etableringen av kompetansesenteret med 1,8 millioner kroner i perioden 2019-2021.

Tradisjonell leder: – Familievoldssaker henlegges

Lokal forankring og støtte fra de tradisjonelle lederne i de ulike områdene er en forutsetning og viktig verdi i arbeidet med Hanne’s Shelter. Inkosi M. Xolo, øverste, tradisjonelle leder i Xolo-stammen. Hanne’s Shelter ligger innenfor hans område, og Xolo hilser prosjektet velkommen.

– Vi har et stort problem med rettssystemet vårt. Drap, vold, og spesielt familievold er typiske saker som det tradisjonelle, lokale rådet opplever ikke blir korrekt håndtert, noe som resulterer i at sakene henlegges, sier Xolo.


Inkoxi M. Xolo er tradisjonell leder for Xolo-stammen og valgt som øverste leder blant 28 likemenn, de andre tradisjonelle lederne i Ugu-distriktet. 

Må snakke zulu

Han understreker viktigheten av at fagpersonene i prosjektet snakker zulu og at de behersker å arbeide på landsbygda, og å gjøre det godt kjent blant innbyggerne at tilbudet ved kompetansesenteret fins.
– Det tradisjonelle rådet vil være en god, strategisk partner i arbeidet med å sikre at prosjektet kommer lokalsamfunnet til gode, sier Inkosi M. Xolo, som også er valgt leder blant 28 tradisjonelle ledere i Ugu-distriktet.

Ansetter jurist og psykolog

Det skal ansettes både en erfaren jurist og en psykolog til prosjektet. De skal være de faglige motorene i arbeidet. Prioriterte oppgaver blir å bistå kvinner som kommer til senteret, veilede og lære opp lokale jussstudenter og psykologistudenter, stimulere flere ungdommer til å ta utdanning innen juss eller psykologi, kompetansebygging i staben ved Hanne’s Shelter, og drive holdningsskapende arbeid i lokalsamfunnet.

Nå gleder alle involverte seg over mulighetene som ligger i det nye kompetansesenteret.
– Jeg er overbevist om at det som nå skjer videre, også er i Jon Vegards og Hannes ånd, sier Liv Tørres.

Alle foto: Hannes Shelter
Foto på topp viser personalet ved Hannes Shelter.