10. desember 2019

Kavlifondets helseforskningsprogram: Utlysning av forskningsmidler for 2020

Kavlifondets program for helseforskning skal i 2020 dele ut totalt 20 millioner kroner til forskningsprosjekter som omhandler utvalgte kunnskapshull innen barn og ungdoms psykiske helse. Registrering åpner 3. januar 2020.

BAKGRUNN

Psykiske helseproblemer hos barn og ungdom utgjør en betydelig del av dagens globale sykdomsbyrde, men finansiering av forskning som adresserer disse utfordringene er mangelfull sammenlignet med somatiske sykdommer. Av flere årsaker er en betydelig del av dagens helseforskning bortkastet, og Kavlifondet har forpliktet seg til å redusere problemet med bortkastet forskning ved ved å forankre sin finansiering i identifiserte og prioriterte kunnskapshull (dokumentert i systematiske oversikter).

Registrer deg her hvis du ønsker å motta informasjon om denne og fremtidige utlysninger.


KUNNSKAPSHULL

Kunnskapshullene ble valgt i en tretrinnsprosess:

 1. Kavlifondets fagråd for strategiske spørsmål identifiserte kunnskapshull ved å søke etter systematiske oversikter i utvalgte databaser
 2. Kavlifondets brukerpanel gav sin prioritering av kunnskapshullene
 3. Kavlifondets styre besluttet hvor mange av de høyest rangerte kunnskapshullene som inkluderes i utlysningen

Potensielle søkere anbefales å lese de systematiske oversiktene nøye for utfyllende informasjon om forskningsbehovet.

Les mer om kunnskapshullene i dette dokumentet.

KUNNSKAPSHULLENE

 1. Hva er effekten av ulike tiltak for å bedre sosiale ferdigheter, deltakelse, og andre relevante aspekter knyttet til mental helse for barn og ungdom med autismespektrumforstyrrelser?
 2. Hva er effekten av ikke-medikamentelle tiltak for barn og unge med ADHD?
 3. Hva er effekten av og erfaringen med pedagogiske og informative intervensjoner for barn og unge for å forhindre og avdekke vold, overgrep og krenkelser?
 4. Hva er effekten av intervensjoner for barn og unge med kompleks post-traumatisk stresslidelse?
 5. Hva er effekten av tiltak rettet mot psykisk helse i barnevern?
 6. Hva er effekten av skolebaserte tiltak for å fremme psykisk helse hos barn og unge?
 7. Hva er effekten av skolebaserte tiltak for barn og unge som har vært eksponert for traumatiske hendelser?
 8. Hva er effekten av av psykososiale tiltak for skolevegring?
 9. Hva er effekten av tiltak utviklet for å redusere selvmordsrelatert atferd blant ungdom?
 10. Hva er effekten av tiltak for barn som har blitt utsatt for overgrep og omsorgssvikt eller som har opplevd vold i nære relasjoner?

SØKNADSPROSESS

Søknadsprosessen vil foregå i to trinn:

Fase 1: Skissesøknader

Søkere som oppfyller søkekriteriene sender inn en kort skissesøknad gjennom vårt søknadssystem.

Alle skissesøknader vil bli screenet for egnethet administrasjonen og deretter vurdert av Kavlifondets fagråd for vurdering (SRC). Hvis mer enn 40 skissesøknader er innsendt, vil administrasjonen gjennomføre en kvalitetsvurdering og avslå noen av dem.

Les mer om vurderingskriteriene i SRCs instruks.

Fase 2: Utvidede søknader

Omkring ti søkere vil bli invitert til å sende inn utvidede prosjektsøknader som vil gjennomgå en endelig vurdering av SRC.

VURDERINGSKRITERIER

SRC vil vurdere kvaliteten på skissesøknadene og de utvidede søknadene ved bruk av følgende kriterier:

 • Soliditet (Excellence)
 • Virkning (Impact)
 • Gjennomføring (Quality and efficiency of the implementation)

DATOER OG FRISTER

 • Åpning av skjema for skissesøknad: 3. januar / 12:00 CET
 • Frist for innsending av skissesøknad: 28. februar / 23:59 CET
 • Invitasjon til fase 2: 29. mai / 12:00 CET
 • Frist for innsending av utvidet søknad: 31. august / 23:59 CET
 • Endelig beslutning: November 2020

SØKEKRITERIER

For å være berettiget til å eventuell finansiering, må prosjektene oppfylle alle følgende kriterier:

 1. Prosjektet må adressere ett eller flere av de utvalgte kunnskapshullene
 2. Søknaden og vedleggene må skrives på engelsk
 3. Forskningsprosjektet må utgå fra universiteter, akademiske institusjoner eller forskningsinstitusjoner eller -institutter i Norge, Sverige, Finland eller Storbritannia
 4. Den formelle søkeren må være en institusjon (vertsinstitusjon)
 5. Søknaden må sendes inn av prosjektleder (principal investigator) som må ha formell tilknytning til vertsinstitusjonen
 6. Prosjektet kan ikke søke om mindre enn 3 millioner kroner eller mer enn 10 millioner kroner totalt for prosjektperioden. Vær oppmerksom på at alle utbetalinger skjer i norske kroner og at vertsinstitusjonen bærer risikoen forbundet med varierende valutakurser. 
 7. Finansiering fra Kavlifondet kan ikke brukes til overhead og/eller andre utgifter som ikke er direkte relatert til prosjektet
 8. Vertsinstitusjonen må yte betydelig forskningsstøtte og tilrettelegge for at forskningsprosjektet kan gjennomføres. I fase 2 skal et brev som beskriver og bekrefter innholdet og omfanget av dette bidraget vedlegges den fulle prosjektsøknaden
 9. I fase 2 skal det vedlegges en støtteerklæring signert lederen for vertsinstitusjonen
 10. Forskningsprosjektet må forplikte seg til brukermedvirkning ved å inkludere to navngitte brukerrepresentanter i forskningsgruppen
 11. Publisering må skje i samsvar med ICMJE-anbefalingene og CONSORT 
 12. Ubegrenset åpen tilgang til publiserte resultater kreves.

REGISTRERING OG SKJEMA FOR SKISSESØKNAD

Registrering og skjema for skissesøknad åpnes fredag 3. januar klokken 12.00 CET.

Du kan registrere deg på denne siden (åpner ikke før 3. januar).

Husk å registrere deg på vår e-post-liste. Dette er vår primære kanal for kommunikasjon med potensielle søkere.