14. desember 2020

Kavlifondets helseforskningsprogram: Utlysning av forskningsmidler for 2021

Totalt skal det deles ut 20 millioner kroner til forskningsprosjekter som tar for seg utvalgte kunnskapshull innen barn og ungdoms psykiske helse. Midlene deles ut gjennom Kavlifondets program for helseforskning.

MERK: Utlysning for 2021 er avsluttet. Her finner du utlysning og søknadsskjema for 2022:

Utlysning av forskningsmidler fra Kavlifondets helseforskningsprogram 2022

Søknadsskjemaet åpner 8. januar 2021.

Bakgrunn

Psykiske helseproblemer hos barn og ungdom utgjør en betydelig del av dagens globale sykdomsbyrde, men finansiering av forskning som adresserer disse utfordringene er mangelfull sammenlignet med somatiske sykdommer. Av flere årsaker er en betydelig del av dagens helseforskning bortkastet, og Kavlifondet har forpliktet seg til å redusere problemet med bortkastet forskning ved å forankre sin finansiering i identifiserte og prioriterte kunnskapshull (dokumentert i systematiske oversikter).

Registrer deg her hvis du ønsker å motta informasjon om denne og fremtidige utlysninger.

Kunnskapshull

Kunnskapshullene ble valgt i en tretrinnsprosess:

 1. Kavlifondets fagråd for strategiske spørsmål identifiserte kunnskapshull ved å søke etter systematiske oversikter i utvalgte databaser
 2.  Kavlifondets brukerpanel gav sin prioritering av kunnskapshullene
 3. Kavlifondet besluttet hvor mange av de øverst rangerte kunnskapshullene som inkluderes i utlysningen

Kunnskapshullene

 1. Hva er effekten av tiltak for barn som har blitt utsatt for overgrep og omsorgssvikt eller som har opplevd vold i nære relasjoner?
 2. Hva er effekten av tiltak for å redusere mobbing og nettmobbing blant barn og ungdom?
 3. Hva er effekten av tiltak for å redusere ensomhet hos barn og unge?
 4. Hva er effekten av tiltak rettet mot psykisk helse i barnevern?
 5. Hva er effekten av ikke-medikamentelle tiltak for barn og unge med ADHD?
 6. Hva er effekten av psykologiske og psykososiale tiltak for barn og unge med posttraumatisk stresslidelse?
 7. Hva er effekten av psykoterapi for å forbedre følelsesregulering hos ungdom?
 8. Hva er effekten av psykososiale tiltak for skolevegring?
 9. Hva er effekten av psykososiale tiltak for ungdom som er utsatt for massive traumer?
 10. Hva er effekten av skolebaserte psykososiale tiltak for å fremme psykisk helse hos barn og unge?

Les mer om kunnskapshullene i dette dokumentet.

Potensielle søkere anbefales å lese de systematiske oversiktene nøye for utfyllende informasjon om forskningsbehovet.

Søknadsprosess

Søknadsprosessen vil foregå i to trinn:

Fase 1: Skissesøknader
Søkere som oppfyller søkekriteriene sender inn en kort skissesøknad gjennom vårt søknadssystem.

Alle skissesøknader vil bli screenet for egnethet av administrasjonen og deretter vurdert av Kavlifondets fagråd for vurdering (SRC). Hvis mer enn 50 skissesøknader er innsendt kan administrasjonen gjennomføre en kvalitetsvurdering og avslå noen av dem.

Fase 2: Utvidede søknader
Omkring ti søkere vil bli invitert til å sende inn utvidede prosjektsøknader som vil gjennomgå en endelig vurdering av SRC.

Vurderingskriterier

SRC vil vurdere kvaliteten på skissesøknadene og de utvidede søknadene ved bruk av følgende tre kriterier:

 • Soliditet (Excellence)
 • Virkning (Impact)
 • Gjennomføring (Quality and efficiency of the implementation)

Datoer og frister

 • Åpning av skjema for skissesøknad: 8. januar / 12:00 CET
 • Frist for innsending av skissesøknad: 15. mars / 23:59 CET
 • Invitasjon til fase 2: 28. mai / 12:00 CET
 • Frist for innsending av utvidet søknad: 31. august / 23:59 CET
 • Endelig beslutning: Tidlig i november 2021

Søkekriterier

For å være berettiget til eventuell finansiering, må prosjektene oppfylle alle følgende kriterier:

 1. Prosjektet må adressere ett eller flere av de utvalgte kunnskapshullene.
 2. Den formelle søkeren må være et universitet, en akademisk institusjon eller forskningsinstitusjon eller et forskningsinstitutt i Norge, Sverige, Finland eller Storbritannia (vertsinstitusjon).
 3. Prosjektleder (principal investigator) må ha formell tilknytning til vertsinstitusjonen.
 4. Prosjektet kan ikke søke om mindre enn 3 millioner kroner eller mer enn 10 millioner kroner totalt for prosjektperioden.
  • Finansiering fra Kavlifondet kan ikke brukes til overhead og/eller andre utgifter som ikke er direkte relatert til prosjektet.
  • Vertsinstitusjonen må yte betydelig forskningsstøtte og tilrettelegge for at forskningsprosjektet kan gjennomføres. I den fulle søknaden må et brev signert lederen av vertsinstitusjonen, som beskriver og bekrefter innholdet og omfanget av dette bidraget, vedlegges.
 5. Den maksimale prosjektvarigheten er 6 år.
 6. Forskningsprosjektet må forplikte seg til brukermedvirkning ved å inkludere to navngitte brukerrepresentanter i forskningsgruppen.
 7. Søknaden og vedleggene må skrives på engelsk.
 8. Vertsinstitusjonen må oppfylle følgende krav dersom prosjektet innvilges:
  • Avtalen er regulert av norsk lov.
  • Alle utbetalinger skjer i norske kroner og vertsinstitusjonen bærer risikoen forbundet med varierende valutakurser.
  • Alle studier må forhåndsregistreres, enten i EUCTR, ClinicalTrials.gov eller OSF.io.
  • Det må leveres årlige prosjektrapporter, inkludert revisjon av regnskapsrapport utført av en uavhengig regnskapsfører eller revisor.
  • Publisering må skje i samsvar med ICMJE-anbefalingene og CONSORT statement.
  • Ubegrenset åpen tilgang til publiserte resultater kreves

Registrering og skjema for skissesøknad

Registrering og skjema for skissesøknad åpnes fredag 8. januar 2021 klokken 12.00 CET.

Du kan registrere deg på denne siden (åpner ikke før 8. januar 2021).

Husk å registrere deg på vår e-post-liste. Dette er vår primære kanal for kommunikasjon med potensielle søkere.