8. november 2023

Sammen for barna først i lokalsamfunnet

I prosjektet “Barna først!” arbeider Center for Evidence and Implementation (CEI) sammen med norske kommuner og lokalsamfunn for å styrke arbeidet for barn på tvers av fag og sektorer lokalt.

Det overordnede målet er at alle voksne rundt barna i et lokalsamfunn skal arbeide godt og effektivt sammen for å skape trygghet og muligheter for alle barn.

– Slik kan vi tidlig nok oppdage de som trenger ekstra støtte, og finne ut hvordan de best mulig kan få den hjelpen de trenger i sitt lokalsamfunn, sier direktør i CEI, Arild Bjørndal.

“Barna først!” er utviklet av og ledes av Bjørndal og seniorrådgiver i CEI, Lise Corwin. Sammen utgjør de ledelsen i Norden-avdelingen av CEI, som er en internasjonal, ideell kunnskapsorganisasjon.

Torsdag 9. november presenterer Bjørndal prosjektet på Nordisk Stiftelseskonferanse under parallellsesjonen kalt «Partnerskap for innovasjon».

Les mer: Kronikk: Filantropi som nytter

– Innovativt og fremtidsrettet

Kavlifondet er med som finansiell støttespiller for pilotprosjektet til “Barna først!” med de tre kommunene Hå, Gjesdal og Gausdal som deltakerkommuner.

– Barna først! er et innovativt og fremtidsrettet prosjekt som vi er glade for å kunne støtte, sier Inger Elise Iversen.

– Kavlifondets tildelinger skal bidra til å løse vår tids store samfunnsutfordringer. Støtten til Barna først! er et ledd i vårt arbeid for å bidra til å sikre en god hverdag for flest mulig barn og unge der de bor, sier Iversen.

SAMARBEID FOR BARN F. v. Tildelingsansvarlig for Kavlifondet, Guro Sundsby, daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, direktør i CEI, Arild Bjørndalen, seniorrådgiver i CEI, Lise Corwin og tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Rune Mørland. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

– Må våge å være ambisiøse

Det er første gang stiftelsen støtter et prosjekt som har som hovedmål å styrke organisering og drift av viktige velferdstjenester med en helhetlig, systemisk tilnærming.

– Når stadig flere unge rapporterer om psykisk uhelse, må vi våge å være ambisiøse og villige til å tenke nytt i vår søken etter de beste løsningene. Vi er stolte over at Kavlifondet kan være med på å muliggjøre dette kunnskapsbaserte og spennende pilotprosjektet, som ledes av en faglig sterk organisasjon som CEI, i samarbeid med tre engasjerte og foroverlente deltakerkommuner, fortsetter hun.

Forskning, kartlegging og evaluering

Arbeidet i Barna først! er forankret i både nasjonal og internasjonal forskning om hva som har virket tidligere.

CEI arbeider tett med de tre pilotkommunene. Sammen kartlegger de behov og evaluerer hele det eksisterende arbeidet for barn i kommunen. De tre pilotkommunene setter ikke bare sitt eget arbeid for barn og unge under lupen.

– De kartlegger også hva lokalt næringsliv og frivilligheten gjør, og hva de trenger for å styrke sitt arbeid for barn. Og så ser vi på hvordan alle aktører kan samhandle bedre for å unngå dobbeltarbeid og sikre samstemte valg av kunnskapsbaserte tiltak som forbedrer barn- og ungetjenestene, forteller Bjørndal.

Vil ha færre barn til spesialisthelsetjenesten

Lykkes de med å gi norske lokalsamfunn gode verktøy for å oppdage og håndtere utfordringer hos barn og unge tidlig, kan det forhindre at barn sendes unødig inn i spesialisthelsetjenesten.

– Det er et helt konkret mål å redusere antall henvendelser til spesialisthelsetjenesten fra deltakerkommunene, forteller Bjørndal.

Dedikerte og dyktige folk i kommunene

Han er imponert over samarbeidskommunene Hå, Gausdal og Gjesdal så langt i prosessen.

– Det er utrolig inspirerende å komme ut og treffe disse dedikerte og dyktige, engasjerte folkene. I hver kommune får de allerede til mye, og i alle lokalsamfunn er det et prosjekt eller tiltak som er særlig viktig. Men alle har også noe som kan gi enda bedre resultater om det forsterkes, forbedres eller fornyes, sier Bjørndal, og forteller:

– Vi har hatt tallrike diskusjoner om styrker, svakheter og muligheter, og vi har gjennomført en rekke intervjuer med enhetsledere og fagutviklere, og gruppeintervjuer med barna selv, foreldre, frivillige organisasjoner, næringsliv, politikere og de som jobber tett på barna.

Lokale forbedringsprosjekter

Med utgangspunkt i kartleggingsarbeidet, barnas behov og ved å se hele lokalsamfunnet som ressurs, skal CEI bistå kommunene i å prioritere og etablere noen lokale forbedringsprosjekter.

Det kan for eksempel være å styrke tverrfaglige team i skolen, forsterke arbeidet overfor foreldre, forbedre samarbeidet med spesialisttjenestene, innhente barns erfaringer og råd mer systematisk, eller å styrke samarbeidet med næringslivet.

Resultatene fra pilotprosjektet skal forskes på, med mål om å finne svaret på hvordan kommuner og alle andre lokale aktører kan samarbeide best mulig for barna.

– Ambisjonen er å finne gode, langsiktige og skalerbare løsninger som kan spres til flere kommuner på sikt, sier Arild Bjørndal.

Positiv endring på systemnivå

Inger Elise Iversen deler Bjørndals tro på at Barna først! kan skape positiv endring på systemnivå.

– Alle er enige i at godt forebyggende arbeid gjennom tidlig innsats er viktig. Utfordringen for mange kommuner er å finne gode måter å organisere og drive arbeidet på innenfor de rammene de har. Det tror vi at CEI med sin kompetanse og systemiske tilnærming i Barna først! kan bidra til, sier hun.

Les mer: om “Barna først!” hos Kommunespeilet

FAKTA

“Barna først!”

  • CEI er en ideell, global kunnskapsorganisasjon som driver et bredt spekter av sosiale forbedringsprosjekter med særlig fokus på å skape bedre oppvekstvilkår for barn.
  • “Barna først!” er et pilotprosjekt som rulles ut i samarbeid mellom CEI Norden og de tre kommunene Gausdal, Gjesdal og Hå, med støtte fra Kavlifondet.
  • CEI bistår kommunene i å kartlegge og evaluere den helhetlige lokale innsatsen rundt barn og unge, med et overordnet mål om å forbedre lokalsamfunnets innsats på en systematisk og langsiktig måte.
  • Resultatene fra prosjektet skal forskes på. Målet er å avdekke hvordan alle aktører i en kommune kan samarbeide best mulig for å forebygge at barn og unges utfordringer blir så store at de krever behandling i spesialisthelsetjenesten.
  • Gjennom tette samarbeid med andre ideelle organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner og myndigheter arbeider de med å generere, finne, oversette, bruke og implementere kunnskap som kan bidra til å forbedre liv