19. april 2024

Satser sammen for barn og unge i Stovner bydel i Oslo

Kavlifondet, Kirkens Bymisjon og Ferd Sosiale Entreprenører satser på samarbeid for å bidra til at innsatsen for barn og unge styrkes i Stovner bydel i Oslo. Arbeidet tar utgangspunkt i Robust, Kirkens Bymisjons samtaletilbud for barn og unge.

Robust er Kirkens Bymisjons frivillige forebyggende samtaletilbud for barn og unge i hele Oslo som strever med bekymring, konflikter og problemer av ulik art.  Tjenesten er godt kjent i Oslos skoler, skolehelsetjeneste og i bydelenes helseteam for barn og unge.

Til lokalene i Oslo sentrum kan de komme enkeltvis for å snakke med en terapeut, med foreldre eller andre foresatte, eller med hele familien sammen.

– Samtalene kan handle om alt fra å føle seg ensom eller annerledes, krangling om innetider eller skjermbruk, eller kanskje det er mor eller far som strever med foreldrerollen, sier familieterapeut i Kirkens Bymisjon Robust, Bjørn Ander, som er prosjektleder for den nye satsingen.

Mange beskriver utfordringer som er knyttet til ufrivillig skolefravær og til slutt frafall.

Samarbeider med skoler

Robust samarbeider ofte med skoler og skolehelsetjeneste rundt saker de er involvert i, og tilbyr kurs og veiledning i hvordan ha styrkende samtaler med barn og unge.

– Et viktig prinsipp i vår tilnærming er at det aldri er barnet eller ungdommen som er problemet. Det er problemet som er problemet, understreker Bjørn Ander.

– Det krever at vi samhandler med barn, unge og foreldre om å identifisere verdier og holdninger som kan motvirke problemet, og derigjennom bygge en foretrukken identitet, fortsetter han.

Kort ventetid

I 2023 hadde tjenesten i Oslo sentrum over 2700 samtaler med 600 barn og unge. Robust har kort ventetid fra man tar kontakt til man får tilbud om samtaler. Andre tilsvarende tjenester kan ha en ventetid på fire til seks måneder.

Skal styrke tilbud lokalt

Stovner bydel står overfor betydelige levekårsutfordringer, med landets høyeste andel av husholdninger med lavinntekt kombinert med lav sysselsettingsandel.

Midlene fra Kavlifondet skal bidra til et pilotprosjekt hvor det skal etableres en samhandlingsplattform mellom Robust og andre aktører i bydel Stovner.

Del av Oslo-satsingen

Etableringen skal skje innenfor Oslo-satsingen, en felles satsing initiert av Ferd Sosiale Entreprenører.

Gjennom gode plattformer for samhandling og samskaping skal lokale aktører i bydelen og Robust kunne dra veksel på hverandre, og sammen bygge et tilgjengelig, bærekraftig tilbud for barn og unge basert på lokale behov og en lokal problemforståelse.

Rekrutterer skoler

Prosjektet hadde oppstart i januar 2024.

– Vi har i første omgang fokusert på samskaping med aktører på Vestli i Stovner bydel, gjennom blant annet workshops og flere møtepunkter mellom Robust, Vestli skole, FAU Vestli og relevante tjenester i bydel Stovner, sier Bjørn Ander.

–  Vi rekrutterer to til fire skoler i bydelen for å bygge et tilbud rundt barnas skolehverdag. Vi har allerede etablert et samarbeid med Vestli skole. Her får vi mulighet til å bruke Robusts kompetanse og holdninger til å supplere og styrke eksisterende tilbud og tjenester, forteller Ander.

Bidrar med kompetansebygging

Robust vil blant annet bidra med kompetansebygging og veiledning i styrkende samtaler med barn og unge mot skole og skolehelsetjeneste.

– Vi vil også prøve ut en lokal modell av vårt samtaletilbud i samarbeid med Vestli skole for å kunne treffe behovet blant barn og unge der på en best mulig måte, sier Ander.

Lokalt tilbud om samtaleterapi

Tilbudet skal i første omgang være åpent for samtaleterapi to dager i uken. I en toårsperiode er målet å nå ut med samtaletilbud til opp mot 200 barn og unge i bydelen.

Dersom samtaletilbudet fungerer, vil det spres til flere skoler og kunne oppskaleres til Grorud og Alna, to bydeler med mange av de samme levekårsutfordringene som Stovner.

Viktig satsing

– Samarbeidet med Robust er en del av Kavlifondets satsing for psykisk helse hos barn og unge. Det er viktig at Robusts samtaletilbud blir tilgjengelig i nærmiljøet på Stovner og Grorud for at flere skal ta det i bruk, sier tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby.

– Samtidig arbeider de langsiktig for systemiske, positive endringer gjennom nye plattformer for samarbeid og samskaping på tvers av sektorer, noe som også er et mål med våre tildelinger. Vi er svært glade for å bli med på laget for Robust, sier Sundsby.

Les mer om Stovner bydels arbeid for barn og unge: Bydel med fokus på inkludering av barn og unge

Kjappe tildelingsfakta

Tildelt beløp: NOK 4 millioner
Mottaker: Kirkens Bymisjon
Prosjekt: Robust Stovner
Prosjektperiode: 2024–2025

Ferds Oslo-satsing

Kavlifondet har blitt introdusert til Robust av Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE), som har innlemmet Robust i deres Oslo-satsing. 

Prosjektleder for Oslo-satsingen i Ferd SE, Sabha Qureshi-Holen, viser til at Robust skiller seg ut som et tilbud med korte ventetider uten henvisninger.
– Robust har vært en viktig del av Oslo i mange år og brukes bredt. Likevel er det tydelig at tilgangen til tjenestene ikke er jevnt fordelt i hele byen, sier Qureshi-Holen.
– For å adressere dette ønsker Oslo-satsingen, sammen med Kavlifondet, å etablere en ny gren av Robust i Groruddalen. Vårt mål er å forbedre tilgjengeligheten og sikre at flere barn og unge i Oslo får nytte av et likeverdig tilbud, fortsetter hun.
Qureshi-Holen løfter frem viktigheten av samarbeid mellom aktører. Å stimulere og legge til rette for det er en viktig del av Oslo-satsingen.
– Kavlifondet er en viktig samarbeidspartner for oss, og med en felles og koordinert innsats kan vi skape betydelig merverdi. Vi sørger for synergier mellom våre organisasjoner, bydelene og aktørene rundt og totalt sett får vi mer ut av kapitalen ved å samarbeide, sier hun.

FAKTA OM OSLO-SATSINGEN

  • Oslo-satsingen er etablert av Ferd som en felles innsats for å styrke barn og unges muligheter og fremtidstro i fire av Oslos mest undervurderte bydeler.
  • Oslo-satsingen støtter og styrker både nye og eksisterende tiltak i bydelene som idrettslag, fritidsklubber og ideelle organisasjoner.
  • Målet er å utvide og videreutvikle løsningene, legge til rette for økt samarbeid, og danne handlekraftige nettverk mellom organisasjoner, bydeler, skoler og etater.Satsingen skal også bidra til innovative investeringsprosjekter ved å koordinere aktører, og målrette innsats og engasjement på tvers av sektorer.
  • I tillegg jobbes det med å identifisere nye, mulige samarbeidsområder ved å kartlegge og utnytte politiske oppdrag og initiativ på kommune- og bydelsnivå.
GODT SAMARBEID: F. v. Utviklingssjef Impact i Ferd SE, Henriette Skretteberg, virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon, Ulf Rikter-Svendsen, prosjektleder i Ferd SE for Oslo-satsingen, Sabha Quereshi-Holen, familieterapeut og prosjektleder i Kirkens Bymisjon, Bjørn Ander, og tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby. Foto: Hanne Andersen/Kavlifondet