24. april 2018

Et halvår blant kreftforskere i verdensklasse

Tormod S. Nilsen ble den første av tre norske forskere til å få stipend fra Aktiv mot kreft og Kavlifondet, til å forske på fysisk aktivitet som del av kreftbehandling. Han forteller om en innholdsrik og produktiv tid som kreftforsker i NYC.

Etter et halvt år som utplassert forsker ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York City, er Tormod S. Nilsen tilbake i jobben ved Norges Idrettshøgskole (NIH).

Tormod S. Nilsen og familien feiret 17. mai i New York i fjor. Foto: Privat

Involvert i flere prosjekter

I New York arbeidet Nilsen sammen med den anerkjente forskeren Lee W. Jones og sykehusets forskningsteam for prosjektet «Exercise Oncology», om effekten av fysisk aktivitet i behandlingen av enkelte krefttyper.

– Jeg ble involvert i flere prosjekter, forteller han.
– Jeg bidro til å utvikle protokoll for vår del av MSKCCs store IMPACT-studie, og datainnsamlingen pågikk mens jeg var der.

IMPACT-studien har til hensikt å avdekke ulike genforandringer i svulster. Vevsprøver fra svulstene til alle pasienter som behandles ved MSKCC blir sendt til et laboratorium som kartlegger svulstene. Resultatene herfra vil blant annet bli brukt til å prøve ut nye behandlingsformer målrettet mot ulike genforandringer.

– På samme måte ønsker vi å undersøke om aktivitetsnivået til pasientene kan påvirke ulike former for genforandinger, forteller Tormod S. Nilsen.

– IMPACT-studien er kjempestor og organiseres av MSKCC sentralt. Selve datainnsamlingen håndteres derfor av eget studiepersonell, og vi fikk ikke deltatt aktivt i dette. Jeg ble derfor inkludert i andre prosjekter som Lee W. Jones og gruppen drev, sier han.

Rapportering av treningsdoser

Her jobbet de mye med utvikling av nye metoder for å rapportere om treningsdoser i vitenskapelige studier, og hvordan metodene kunne brukes for å dosere trening som om det var medisin. Dette vil være nyttige verktøy i alle fremtidige studier, både ved MSKCC og i Norge.

– Nylig publiserte vi en artikkel fra dette arbeidet, hvor vi har tilpasset begreper fra farmakologiske studier slik at de kan brukes til å rapportere «treningsdoser» på samme måte som medisindoser, sier Tormod S. Nilsen.

Les hele artikkelen her.

Disse verktøyene brukte de også i en intervensjonsstudie hvor kvinner med avansert brystkreftsykdom ble tilfeldig valgt ut til enten trening eller til vanlig oppfølging.

– Datainnsamlingen i studien var ferdig rett før jeg ankom, og jeg fikk være med på analysene og skrivearbeidet, sier Nilsen.

Trening for pasienter med brystkreft

I litteraturen er det mange studier som har sett på effekt av trening hos pasienter med lokalisert brystkreftsykdom, eller blant pasienter som mottar førstegangsbehandling, men det er svært få treningsstudier som er gjennomført hos pasienter med avansert brystkreftsykdom.

– I artikkelen rapporterer vi at trening var trygt for pasientene – det var ingen alvorlige hendelser som følge av treningen – men at treningen ikke var gjennomførbar for alle pasientene i studien, sier han.

De fleste pasientene måtte ha tilpasninger i treningsdosene, og enkelte pasienter måtte ha opphold i treningen på grunn av bivirkninger fra behandling eller av andre årsaker.

Pasientene som oppnådde 70 prosent av den planlagte treningsdosen fikk effekt av treningen i form av forbedret oksygenopptak.

Hele studien kan du lese her. 


Lee W. Jones. Foto: Helle Aanesen/Aktiv mot kreft

– Jeg ble også inkludert i en review-artikkel, eller en oversiktsartikkel, som omhandler effekt av trening for å motvirke hjerte- og karsykdom, som er kjente seneffekter etter flere former for kreftbehandling. I artikkelen gjennomgår vi litteraturen på området og diskuterer effekt av trening for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom i ulike deler av kreftforløpet, forteller Tormod S. Nilsen.

– Vi foreslår også tre ulike tilnærminger for å kartlegge pasientene slik at trening kan skreddersys risikoprofilen til hver enkelt pasient.

Les artikkelen her.

Barnekreftoverlevere

Utover høsten og vinteren har han sammen med MSKCC-teamet jobbet med ytterligere to artikler: en annen oversiktsartikkel som ser på effekt av trening på kardiorespiratorisk form hos kreftpasienter og en artikkel, hvor de undersøker effekt av trening på overlevelse hos voksne som har hatt kreft som barn. Det er samlet aktivitetsdata fra et stort antall barnekreftoverlevere, som er fulgt i lang tid etter at de fikk diagnosen sin.

Begge disse artiklene er sendt til fagfellevurdering hos to ulike tidsskrift. Håpet er at de blir publiserte før sommeren.

– To av artiklene vi har jobbet med vil også danne grunnlag for en studie vi har lyst til å gjennomføre i Norge. Målet i dette prosjektet er at vi skal skrive protokoll i løpet av høsten, og begynne å søke midler til gjennomføring av prosjektet når alt er klart, forteller Nilsen.


Daglig leder i Aktiv mot kreft, Helle Aanesen, daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen og forsker Elisabeth Edvardsen som er neste forsker som har fått stipend av Aktiv mot kreft og Kavlifondets samarbeid. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Overveldet av oppholdet

Tilbake i jobben som forsker ved Norges Idrettshøgskole fortsetter han arbeidet med datainnsamling i en studie med prostatakreftpasienter, og i en studie med sarkompasienter. Han er også emneansvarlig for NIHs AKTIVinstruktør-utdanning.

Kreftforskeren visste ikke helt hva han skulle forvente seg i forkant av oppholdet i NYC.

– I dag er jeg ganske overveldet over alt jeg fikk oppleve, slår han fast.
– Jeg ble inkludert i alt av prosjekter som gruppen jobbet med, både prosjekter hvor datainnsamlingen var avsluttet, prosjekter som rekrutterte pasienter, og prosjekter som skal gjennomføres i fremtiden. Sosialt var det også veldig flott, og jeg forlot New York med nye venner som jeg allerede har vært tilbake og besøkt.

Avgjørende å få støtte

– Støtten fra Kavlifondet har vært uvurderlig. Jeg kunne aldri tatt med min lille familie og flyttet til New York uten denne støtten. At vi nå planlegger videre prosjekter i Norge viser hvor nyttig oppholdet har vært og hvordan støtten fra Kavlifondet har fungert som en katalysator til videre forskning, sier han.

– For gjennomførbarheten av «vår del» av IMPACT-studien har midlene fra Kavlifondet vært helt avgjørende, sier han, og får støtte fra Lee W. Jones.

– Datainnsamlingen hadde rett og slett ikke blitt gjennomført uten støtten fra Kavlifondet, sier Jones.

– Resultatene fra dette prosjektet vil bidra til ny kunnskap om potensielle mekanismer for hvordan trening kan påvirke biologien til solide svulster, og/eller hvordan mutasjonsprofilen til ulike svulster kan påvirke disse mekanismene. Sånn sett vil resultatene fra prosjektet danne nye hypoteser som kan testes i videre forsøk, både i mekanistiske prekliniske studier (dyreforsøk) og kliniske studier (med forsøkspersoner), sier Jones.

Arbeidet fortsetter i 2018

Rekrutteringen av pasienter til IMPACT-studien vil fortsette gjennom 2018. Målet er at det skal være rekruttert 1.500 pasienter i løpet av høsten. Når rekrutteringen er ferdig, starter arbeidet med å analysere data som er samlet inn, og målet er at manus til første artikkel skal være ferdig innen utgangen av 2018.

– Det er imidlertid avhengig av at rekrutteringen går som planlagt. Resultatene vil videre bli brukt som grunnlag for å søke midler for oppfølgingsstudier gjennom nasjonale finansieringskilder i USA (for eksempel National Institute of Health), avslutter Lee W. Jones.

Forsker Elisabeth Edvardsen fra Norges Idrettshøgskole er neste forsker som skal til MSKCC på stipend fra Aktiv mot kreft med støtten fra Kavlifondet.

Les mer om vår støtte til Aktiv mot kreft og forskning på trening i kreftbehandling her.