13. desember 2018

Utlysning av forskningsmidler for 2019

For tredje gang skal Kavlifondets program for helseforskning dele ut totalt 25 millioner kroner til forskningsprosjekter på utvalgte kunnskapshull innen barn og ungdoms psykiske helse. Registrering og søknadsskjema åpner 3. januar 2019.

BAKGRUNN

Psykiske helseproblemer hos barn og ungdom utgjør en betydelig del av dagens globale sykdomsbyrde, men finansiering av forskning som adresserer disse utfordringene er mangelfull sammenlignet med somatiske sykdommer. Av flere årsaker er en betydelig del av dagens helseforskning bortkastet, og Kavlifondet har forpliktet seg til å redusere problemet med bortkastet forskning ved ved å forankre sin finansiering i identifiserte og prioriterte kunnskapshull (dokumentert i systematiske oversikter).

Registrer deg her hvis du ønsker å motta informasjon om denne og fremtidige utlysninger.

KUNNSKAPSHULL

Kunnskapshullene ble valgt i en tretrinnsprosess:

 1. Kavlifondet fagråd for strategiske spørsmål identifiserte kunnskapshull ved å søke etter systematiske oversikter i utvalgte databaser
 2. Kavlifondets brukerpanel gav sin prioritering av kunnskapshullene
 3. Kavlifondets styre besluttet hvor mange av de øverst rangerte kunnskapshullene som inkluderes i utlysningen

Potensielle søkere anbefales å lese de systematiske oversiktene nøye for utfyllende informasjon om forskningsbehovet. Les mer om kunnskapshullene i dette dokumentet.

De 8 kunnskapshullene

 1. Hva er effekten av forebyggende tiltak for utvikling av angstlidelse hos barn og ungdom i risikogrupper, og hvilke faktorer påvirker effekten?
 2. Hva er effekten av ulike tiltak for å bedre sosiale ferdigheter, deltakelse, og andre relevante mentale helseaspekter for barn og ungdom med autismespektrumforstyrrelser?
 3. Hvordan er den kognitive, adaptive og atferdsmessige funksjonen til barn i fosterhjem sammenlignet med barn i risikogruppen som ble boende med sine biologiske foreldre?
 4. Hva er effekten av tiltak for barn som har blitt utsatt for overgrep og omsorgssvikt eller som har opplevd vold i nære relasjoner?*
 5. Hva er effekten av behandlingsformen EMDR sammenliknet med kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom med posttraumatisk stresslidelse?
 6. Hva er effekten av tiltak som retter seg mot psykisk velvære for søsken til barn og unge med kronisk sykdom?
 7. Hva er effekten av psykologisk terapi versus antidepressiva eller kombinasjonsterapi?*
 8. Hva er effekten av av psykososiale tiltak for skolevegring?*

*) Kunnskapshull som var inkludert i 2018-utlysningen

SØKNADSPROSESS

Søknadsprosessen vil finne sted i to trinn:

Fase 1: Skissesøknader

Søkere som oppfyller søkekriteriene sender inn en skissesøknad (ca. 6 000 tegn).
Alle skissesøknader vil bli screenet for egnethet administrasjonen og sendt videre til Kavlifondets fagråd for vurdering (SRC) for vurdering. Hvis mer enn 40 skissesøknader er innsendt, vil administrasjonen gjennomføre en kvalitetsvurdering og avslå noen av dem.

Fase 2: Fullstendige søknader

Omtrent 10 søkere vil bli invitert til å sende inn fullstendige prosjektsøknader som vil gjennomgå en endelig vurdering av SRC.

VURDERINGSKRITERIER

SRC vil vurdere kvaliteten på skissesøknadene og de fullstendige søknadene ved bruk av følgende fem kriterier:

•  Relevans og forventet betydning
•  Vitenskapelig kvalitet
•  Gjennomførbarhet
•  Forsker / Forskningsmiljø
•  Forskningsledelse

DATOER OG FRISTER

•  Åpning av skjema for skissesøknad: 3. januar / 12:00 CET
•  Frist for innsending av skissesøknad: 28. februar / 23:59 CET
•  Invitasjon til fase 2: 31. mai / 12:00 CET
•  Frist for innsending av fullstendig søknad: 15. august / 23:59 CET
•  Endelig beslutning: Ikke endelig fastsatt, trolig i midten av oktober 2019

SØKEKRITERIER

For å være berettiget til å eventuell finansiering, må prosjektene oppfylle alle følgende kriterier:

 1. Prosjektet må adressere ett eller flere av de 8 utvalgte kunnskapshullene
 2. Søknaden og vedleggene må skrives på engelsk
 3. Forskningsprosjektet må utgå fra universiteter, akademiske institusjoner eller forskningsinstitusjoner eller -institutter i Norge, Sverige, Finland eller Storbritannia
 4. Den formelle søkeren må være en institusjon (vertsinstitusjon)
 5. Søknaden må sendes inn av prosjektleder (principal investigator) som må ha formell tilknytning til vertsinstitusjonen
 6. Prosjektet kan ikke søke om mindre enn 3 millioner kroner eller mer enn 12,5 millioner kroner totalt for prosjektperioden
 7. Finansiering fra Kavlifondet kan ikke brukes til overhead og / eller andre utgifter som ikke er direkte relatert til prosjektet
 8. Vertsinstitusjonen må yte betydelig forskningsstøtte og tilrettelegge for at forskningsprosjektet kan gjennomføres. I fase 2 skal et brev som beskriver og bekrefter innholdet og omfanget av dette bidraget vedlegges den fulle prosjektsøknaden
 9. I fase 2 skal erklæringer fra samarbeidende institusjoner vedlegges den fulle prosjektsøknaden
 10. Forskningsprosjektet må forplikte seg til brukermedvirkning ved å inkludere to navngitte brukerrepresentanter i forskningsgruppen
 11. Publisering må skje i samsvar med ICMJE-anbefalinger og åpen tilgang til publiserte resultater kreves

REGISTRERING OG SKJEMA FOR SKISSESØKNAD

Registrering og skjema for skissesøknad åpnes 3. januar klokken 12.00 CET.

Du kan registrere deg her: www.kavlitrust.smapply.io (åpner ikke før 3. januar)

Husk å registrere deg på vår e-post-liste. Dette er vår primære kanal for kommunikasjon med potensielle søkere.