26. mars 2021

Ny studie viser nedsatt evne til regulering av blodomløpet hos pasienter med ME/CFS

Forskningsgruppen for ME/CFS ved Haukeland Universitetssjukehus har publisert en ny artikkel om mulige sirkulasjonsforstyrrelser hos pasienter med ME/CFS. Undersøkelser av pasientenes blodårer ved hjelp av ultralyd har vært en viktig del av studien, som er gjennomført med støtte fra Kavlifondet.

Av forskningsgruppen for ME/CFS ved Haukeland Universitetssjukehus

Vi gjorde undersøkelser av pasientenes blodårer som en del av prosjektet Cyklofosfamid ved ME/CFS, som ble gjennomført med støtte fra Kavlifondet. Tidligere har gruppen offentliggjort resultater som viser at 22 av de 40 deltakerne i studien rapporterte bedring av sin ME-sykdom etter at de ble behandlet med cellegiften cyklofosfamid i et kontrollert klinisk forsøk1.

Les mer: Lovende resultater fra forsøk med kreftmedisin

Denne studien bygger på en hypotese om at nedsatt evne til regulering av blodomløpet er en mulig sykdomsmekanisme ved ME/CFS. Blodårenes evne til å finregulere blodstrømmen slik at vevet får nok surstoff og næring, særlig ved anstrengelse, kan være påvirket. Dette kan tenkes å bidra til pasientenes symptombilde.

En anerkjent metode for å studere regulering av blodomløpet er å undersøke funksjonen til pasientenes endotel. Dette cellelaget, som kler innsiden av blodårene, bidrar til utvidelse og sammentrekning av årene etter behov. Ved undersøkelsen blir pasientenes blodomløp i høyre arm begrenset ved hjelp av en blodtrykksmansjett i fem minutter. Når denne blokkeringen fjernes, skal blodårene normalt kompensere ved å utvide seg og slippe mer blod til armen.

I studien målte vi utvidelsen av en stor blodåre i overarmen ved hjelp av ultralyd (flow-mediert dilatasjon, FMD) og aktiviteten i de små, overflatiske blodårene i huden på underarmen ved hjelp av laser-Doppler (post-okklusiv reaktiv hyperemi, PORH). Pasientene ble undersøkt før de startet behandling, og igjen etter 12 måneder. 40 deltakere med mild-moderat til alvorlig ME/CFS etter Canada-kriteriene, alder 18-65 år, ble inkludert.

Før behandling var medianverdien for utvidelse av de store blodårene (FMD) hos pasientene 5,9 %, sammenlignet med 7,7 % hos friske kontrollpersoner. Dette er en statistisk signifikant forskjell. Tilsvarende var endringen i sirkulasjonen i huden (PORH) signifikant lavere hos pasienter enn hos friske kontroller (1331 mot 1886 perfusjonsenheter).

Det var stor variasjon i begge grupper, og langt fra alle pasientene hadde redusert endotelfunksjon, men forskjellen på gruppenivå er tydelig og peker i samme retning som tidligere studier fra Skottland2 og Tyskland3. Til gjengjeld fant vi ingen forskjell på pasienter og kontroller da vi undersøkte blodprøver for kjente markører for hjerte- og karsykdom, noe som kan tyde på at det er andre underliggende mekanismer som påvirker endotelfunksjonen.

Ved ny undersøkelse etter 12 måneder hadde 55 % av pasientene opplevd en symptombedring etter behandling med cyklofosfamid. Allikevel var resultatene for endotelfunksjon på gruppenivå relativt uendret, og vi fant ingen systematisk sammenheng mellom endring i symptomer og endring i endotelfunksjon. Vi kunne heller ikke påvise en direkte sammenheng mellom pasientenes endotelfunksjon og deres aktivitetsnivå, sykdommens alvorlighetsgrad eller hvor lenge de hadde vært syke.

Denne studien konkluderer derfor med at det er en sammenheng mellom ME/CFS og redusert endotelfunksjon, men at vi ikke kan se noe direkte samsvar mellom endotelfunksjonen og den enkelte pasientens symptomtrykk. Regulering av blodomløpet er en kompleks prosess, og vi har enda mye å lære om sirkulasjonsforstyrrelser i ME/CFS og hvordan de virker inn på pasientenes symptomer.

Du kan lese studien i sin helhet hos Frontiers in Medicine her.

Foto øverst: Bildet er tatt under ultralydundersøkelser i forbindelse med studien. 

1 Rekeland IG, Fosså A, Lande A, Ktoridou-Valen I, Sørland K, Holsen M, et al. Intravenous Cyclophosphamide in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. An Open-Label Phase II Study. Frontiers in Medicine (2020) 7(162). doi: 10.3389/fmed.2020.00162.

2Newton DJ, Kennedy G, Chan KK, Lang CC, Belch JJ, Khan F. Large and small artery endothelial dysfunction in chronic fatigue syndrome. International journal of cardiology (2012) 154(3):335-6. Epub 2011/11/15. doi: 10.1016/j.ijcard.2011.10.030.

3 Scherbakov N, Szklarski M, Hartwig J, Sotzny F, Lorenz S, Meyer A, et al. Peripheral endothelial dysfunction in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. ESC Heart Fail (2020) 7(3):1064-71. Epub 2020/03/11. doi: 10.1002/ehf2.12633. PubMed PMID: 32154656; PubMed Central PMCID: PMCPMC7261521.

Les mer: Samleside om ME-forskningen støttet av Kavlifondet

Her utføres ultralydundersøkelse i forbindelse med studien. Foto: Kristin Risa: