24. september 2013

Kavlifondet vil bidra til bedre liv for personer med demens

I ti år har Kavlifondet bidratt til mer kunnskap om demens, og støttet arbeid for å bedre
livskvaliteten til mennesker med demens. Her er noen av prosjektene vi støtter.

Forskning

Kavlicenter_mediumKavli forskningssenter for aldring og demens Kavlifondet var i 2003 med på å etablere Kavli forskningssenter for aldring og demens ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Senteret organiserer tverrfaglig forskning innen aldring og demens. Målet er å bidra til et bedre liv for personer med demens, samt å etablere kunnskap om forebygging. Demensforskningen har hovedvekt på hvordan man tidligere og mer presist kan stille diagnosen av demenssykdommer. Det forskes også på organisering av psykososial støtte til personer med demens og deres pårørende. Det årlige Kavliseminaret samler doktorgradskandidater innen geriatri, alderspsykiatri og alderspsykologi og deres veiledere. Deltakerne er fra hele landet, og om lag halvparten av prosjektene omhandler demens. Seminaret gir doktorgradskandidatene muligheter til å presentere sine prosjekter og knytte
 
Les mer

 

Kavlicenter_mediumNye diagnostiseringsmetoder
Kavlifondet støtter Nordic Network for Dementia Diagnostics, som er et stort nordisk forskningsprosjekt hvor målet er å teste nye metoder for diagnostisering av demens. Det nordiske forskningsnettverket i demensdiagnostikk har som mål å forbedre metoder for tidlig diagnostikk av demenssykdommer. Dette innebærer også å utdype kunnskapen om årsakene til demens gjennom å utvikle forbedrede metoder til å finne årsakene, å utvikle nye løsninger i samarbeid med teknologibedrifter, og å evaluere metodene. Bedre metoder vil også gi muligheter til å følge responsen på igangsatt behandling, og slik være viktig i utvikling av nye legemidler. Kavlifondet gir spesifikt støtte til en studie som som undersøker om EEG (elektroencefalogram)-undersøkelser med avansert computertolkning kan brukes til å skille forskjellige typer av demens i et tidlig stadium. Alle de nordiske landene deltar i både nettverket og i studien.
 
Les mer

 

Kavlicenter_mediumIndividuell tilpasning gir bedre helse
Noen as ønsker å dokumenter hvilken effekt de forebyggende tiltakene og aktivitetene har på pasientenes trivsel og helse. Med støtte fra Forskningsrådet og Kavlifondet utvikles nå et nytt IT-kartleggingsverktøy. Prosjektet er et samarbeid med SINTEF, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), MATCH, Kantega og UNO IT, og målet er å kunne skreddersy opplegg for den enkelte pasient, basert på systematisk kunnskap om hvordan pasientene responderer på ulike aktiviteter. Erfaringene er at kan man oppnå utsatt sykdom, redusert medisinering, samt forebygging av angst og depresjon
 
Les mer

Livsglede

Kavlicenter_mediumStiftelsen Livsglede for eldre
Kavlifondet støtter Stiftelsen Livsglede for Eldre, som arbeider for å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen. Sammen med ansatte på sykehjem har stiftelsen utviklet sertifiseringsordningen ”Livsgledesykehjem” Dette innebærer at beboerne jevnlig får oppleve kontakt med dyr, musikk og kulturopplevelser og at de får komme ut i frisk luft. Sertifiseringsordningen setter de sosiale, kulturelle og åndelige behovene i system, slik at alle får oppleve livsglede på individnivå. Hver beboer får en egen livsgledekalender, som følges opp uavhengig av hvem som er på jobb. ”Livsgledesykehjem” er et verktøy for kommunene i å nå målene i Verdighetsgarantien og de krav som stilles fra myndighetene om at individuelle sosiale, åndelige og kulturelle behov skal vektlegges i eldreomsorgen.
 
Les mer

 

Kavlicenter_mediumLivsgledekonferansen
Hvert år samles Livsglede-entusiaster for å dele erfaringer, bygge nettverk og hente inspirasjon til arbeidet med å bringe livsglede inn i norske sykehjem.
 
Les mer

 
 
 

Kavlicenter_mediumGrønn omsorg i storbyen er et dagtilbud i regi av Kirkens Bymisjon Oslo for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase av sykdommen. Denne fasen av demensutviklingen er spesielt sårbar både for den som rammes og de pårørende. Fordommer i samfunnet og følelsen av å være en belastning for omgivelsene er krevende, og dette medfører ofte inaktivitet og isolasjon for brukerne. I et trygt og utfordrende miljø på Skjerven gård i Maridalen/Oslo inviteres brukerne til aktive, meningsfulle og inkluderende dager. Den enkelte opplever å få være til nytte ved å være med på nødvendig og konkret arbeid som blant annet; stell av dyr, vedsjauing, sanking av bær og frukt, safting og sylting og annen aktivitet som naturlig tilhører et gårdsmiljø.
Les mer

Kulturopplevelser

Kavlicenter_mediumFestspillene i Bergen og Kavlifondet har samarbeidet i flere år om å bringe festspillprogrammet ut til mennesker som på egenhånd ikke kan oppsøke Festspillenes arrangementer. På sykehjem, seniorsentre og sykehus i Bergen gir festspillartister kjærkomne ekstrakonserter for pasienter, pårørende og ansatte på dagtid. Artistene er de samme som holder konsert i konsertsalene på kvelden, tilbudet skal være like bra som resten av festspillprogrammet.
 
Les mer

 

Kavlicenter_mediumGulljazz vil inspirere til mer innovasjon og kultur i eldreomsorgen. Gulljazz er en omreisende jazzfestival med sykehjem som festivalarena. Festivalen står ikke tilbake for noen annen jazzfestival i landet. T-skjorter, plakater, grillmat, bar med alle rettigheter og store musikalske opplevelser venter den som tar turen ut i sykehjemmets hage.Sykehjemsbeboere i Molde og Oslo har sommeren 2013 kunnet svinge seg til musikk framført av band som Ytre Suløens Jassensemble,Hot Club de Norvége , Ophelia Orchestra, Frode Alnæs Trio og Kampen Janitsjar med Paradedamene.
 
Les mer

 

Kavlicenter_mediumRisør kammermusikkfest startet i 2012 et samarbeid med Kavlifondet hvor musikk blir brukt som en kanal til gamle minner. For personer med demens er musikk en minnebok, et sted å hente frem tidligere opplevelser som ellers har gått tapt. Gjennom å spille sanger og melodier som var populære da lytterne var unge, kommer både tekstene og nynningen av seg selv. Fortiden trer igjen klart frem.
 
Les mer

Trygt hjemmeliv

Kavlicenter_mediumNoen AS Noen AS er en sosial gründervirksomhet, etablert av Heidi Wang. Kavlifondet støtter Noen AS i å bygge en landsomfattende abonnementstjeneste for personer som lider av demens, hvor de ansette er personer med restarbeidsevne og unike egenskaper til denne typen praksis. Noen AS er et privat tilbud, der man kan kjøpe individuelle omsorgstjenester og aktivitet et visst antall timer eller dager i uken. Både private og kommuner benytter seg i dag av Noens tjenester.
 
Les mer