6. desember 2018

35 millioner til å spre behandling mot angst og tvang internasjonalt

Kavlifondet gir 35 millioner kroner til internasjonal spredning av Bergen 4-day treatment (B4DT), intensivbehandlingen mot angst og tvang som er utviklet av Gerd Kvale og Bjarne Hansen i Bergen.

– Dette er fantastisk. Den muligheten som Kavlifondet nå gir til kvalitetssikret internasjonal spredning av 4-dagers behandlingen innebærer noe helt nytt,  sier Gerd Kvale, som skal være faglig og administrativ leder av prosjektet, med førsteamanuensis Bjarne Hansen som nestleder.

Begge er ansatt ved Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Sammen har de utviklet «Bergen 4-day treatment» (B4DT), eller 4-dagersbehandlingen, som den også kalles på norsk.

Rundt 70 prosent blir friske

Behandlingen er en intensiv metode for behandling av angst og tvangslidelser. Totalt har rundt 1200 pasienter i Norge mottatt den, og de oppsiktsvekkende resultatene har vekket internasjonal oppmerksomhet:

• Etter fire påfølgende dager med behandling oppnår 90 prosent av pasientene signifikant endring, mens 68 prosent er i remisjon (bedring) 12 måneder senere.

• Ved fire års oppfølging er 68 prosent friske.

• Det er nesten ikke frafall blant de som får behandlingen. Dette i kontrast til de tradisjonelle psykologiske behandlingene, der omkring 15 prosent takker nei til behandling, og 15 prosent avslutter før behandlingen er ferdig.

• B4DT har også god effekt hos personer med depresjon, og får pasientene tilbake i arbeid.

• Resultatene er like gode for barn og unge.

De gode resultatene av 4-dagersbehandlingen er bakteppet for det nye forskningssenteret som Haukeland Universitetssykehus etablerer sammen med Universitetet i Bergen, Bergens forskningsstiftelse og Kavlifondet, kalt Bergen Center for Brain Plasticity. Det er herfra behandlingen skal spres til utlandet.

Les mer: Enestående spleiselag i Bergen for psykisk helse

De unges sykdom

Mer enn tre fjerdedeler av de som rammes av tvangs- og angstlidelse (Obsessive Compulsive Disorder/OCD), utvikler det før de er fylt 25.

– Derfor kalles sykdommen gjerne «de unges sykdom», sier Gerd Kvale.
– Uten behandling som virker blir lidelsene ofte kroniske, med gjennomgripende konsekvenser for hverdagen hos de som rammes. De personlige og samfunnsmessige gevinstene for hver eneste som kan bli hjulpet er svært store.

Pasienter med angstlidelser er overrepresentert i det økende antall med unge uføretrygdede i Europa og USA de senere årene.

Kavlifondet har finansiert arbeidet med å gjøre behandlingen tilgjengelig for barn og unge over hele Norge. Offentlige helseteam i alle deler av landet har fått opplæring i metoden, og kan også benytte den på voksne pasienter.

– Det har vært eventyrlig å følge den vellykkede spredningen av behandlingen i Norge. I tillegg til gode resultater, har Kvale og Hansen utviklet et godt og kostnadseffektivt opplæringssystem, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Dette er en modell som gir livsendrende hjelp til mange mennesker, og sparer samfunnet for store omkostninger. Det er med stor glede og forventning at vi nå også finansierer arbeidet med å spre den videre til andre land, sier Inger Elise Iversen.

Spres til utlandet med «norsk oppskrift»

Siden 2012 har Gerd Kvale og Bjarne Hansen sikret opplæring av rundt 40 norske team.
– Med utgangspunkt i OCD-klinikken i Bergen lærte vi først opp fire klinikker i Norge: Solvang DPS i Kristiansand, Molde Sykehus, Nidaros DPS og OCD-spektrum klinikken ved Gaustad sykehus. Disse fungerer nå også som opplæringsklinikker.

Når behandlingen nå skal spres internasjonalt, skjer det på samme måte som i Norge. I løpet av prosjektperioden etableres opplæringssentre som vil følge samme prinsipper for opplæring, sertifisering og kvalitetssikring i eget program. Dette legger til rette for en solid, storskala spredning av B4DT.

Fra venstre daglig leder i Bergens forskningsstiftelse, Sveinung Hole, Bjarne Hansen, Gerd Kvale og Inger Elise Iversen. Bergens forskningsstiftelse går inn med 35 millioner kroner til forskning  ved det nye senteret for å avdekke mekanismer som forklarer hvorfor behandlingsformen gir gode resultater. Foto: Paul S. Amundsen. 

Pris og internasjonal oppmerksomhet

I 2015 ble B4DT tildelt «årets Nyvinningspris» av Norsk Psykologiforbund.

Det siste året har behandlingen og forskerne fått stor internasjonal oppmerksomhet. I oktober 2018 utpekte Time Magazine Gerd Kvale og Bjarne Hansen, blant de femti mest innflytelsesrike personene som har endret helse tjenestene internasjonalt.

Les mer: The Health Care 50: Fifty people transforming health care in 2018

Den økte oppmerksomheten har også gitt økt etterspørsel etter behandlingen.
– Det er stor nasjonal og internasjonal etterspørsel etter B4DT, fra pasienter så vel som fra klinikker som ønsker å tilby behandlingen. Behandlingen omfavnes ikke bare fordi den har effekt, er kostnadseffektiv og fleksibel, men også fordi vurdering av klinisk endring er en integrert del av behandlingsformatet, sier Gerd Kvale.

Det har meldt seg et stort antall amerikanske klinikker som ønsker opplæring.
– På listen står klinikker blant annet i Singapore, Spania, Brasil, Finland, Canada, Italia, Tyskland, Australia, Storbritannia, og med den omfattende, internasjonale mediedekningen av B4DT melder det seg ukentlig nye, forteller Gerd Kvale.

Samarbeid med McLean Hospital

Arbeidet med å spre behandlingen skal til å begynne med skje i samarbeid med tre utvalgte institusjoner.

•  McLean Hospital/Harvard Medical School er for andre år på rad kåret som den fremste institusjonen for mental helse i USA. Her skal den amerikanske spredningen starte våren 2019. Hovedsenteret for opplæring og spredning i USA vil derfor være Houston OCD-senter. Senteret vil også bli internasjonalt opplæringsenhet, fordi det vil kunne ta imot behandlere som behersker enten engelsk eller spansk.

Les mer: The USA Journey begins in Houston

•  Karolinska Sjukhuset, Norra enheten, Stockholm, Sverige er et av de fremste fagmiljøene for OCD i Sverige. Det tas sikte på oppstart andre kvartal 2019. Pasientene får dekket behandlingen over offentlige midler.

•  Kvíðameðferðarstöðin (KMS), Reykjavik, Island har allerede sertifisert et team for behandling av voksne, og barne-/ungdomsteam er nå under opplæring. KMS har gjennomført en pilotstudie for voksne pasienter med OCD, og resultatene er like gode som de norske. Når forskningsprotokollen er godkjent av islandsk etikkomité er fagmiljøet klar til å starte opp.

Les mer: Intervju med Gerd Kvale i Scientific American

Kontrollerte studier underveis

Underveis vil det systematisk gjennomføres kontrollerte studier.
– Spredning skal ikke finne sted uten at de kliniske resultatene er akseptable, understreker Gerd Kvale.
– Dette skal sikre at pasientene som mottar behandling ved nye, sertifiserte klinikker og enhete får en behandling som holder samme standard som 4-dagers-formatet slik det er utviklet.

Prosjektperioden løper fra 01.01.2019 – 31.12.2024. Av en rammebevilgning på 35 millioner kroner skal syv millioner kroner gis for året 2019.

Foto øverst: Fra venstre daglig leder i Bergens forskningsstiftelse, Sveinung Hole, Gerd Kvale og Bjarne Hansen etter presentasjon av B4DT og det nye forskningssenteret på forskningsstiftelsens årsmarkering. Foto: Paul S. Amundsen.